Przetargi.pl
Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisły - 15000 mb w m. Ostrówek gm. Gawłuszowice, Gliny Małe - Surowa gm. Borowa, Wola Otałęska - Otałęż gm. Czermin

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8537 440 , fax. 17 8536421
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Hetmańska 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8537 440, fax. 17 8536421
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojewódzka samorządowa jedn.org.nieposiadająca osobowości prawnej (jedn.budżetowa)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Jednokrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisły - 15000 mb w m. Ostrówek gm. Gawłuszowice, Gliny Małe - Surowa gm. Borowa, Wola Otałęska - Otałęż gm. Czermin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ręczne wykoszenie porostów miękkich, gęstych na skarpach i koronie wału z wygrabieniem - 20% ogólnej powierzchni - 94 355 m2 koszenie mechaniczne kosiarką bijakową. Dopuszcza się koszenie innym sprzętem pod warunkiem wykonania wygrabienia, wywozu skoszonej trawy z ustaleniem miejsca składowania we własnym zakresie 80% ogólnej powierzchni - 377 420 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach