Przetargi.pl
Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Gminę Dubeninki

Gmina Dubeninki ogłasza przetarg

 • Adres: 19-504 Dubeninki, Dębowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 615 81 37 , fax. 87 615 81 37
 • Data zamieszczenia: 2020-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dubeninki
  Dębowa 27
  19-504 Dubeninki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 615 81 37, fax. 87 615 81 37
  REGON: 79067121900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dubeninki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Gminę Dubeninki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż systemu pomp ciepła w 5 lokalizacjach w Gminie Dubeninki, łącznie 24 jednostek o łącznej mocy 139 kW.: 1) OSP Dubieninki, działka nr 87 obręb Dubeninki - 9 jednostek o łącznej mocy 39,5 kW: 3 jednostki o mocy 5,6 kW,1 jednostka o mocy 11,1 kW,4 jednostki o mocy 2,9 kW, 1 jednostka o mocy 3,2 kW; 2) Sala gimnastyczna SP Dubeninki dz. nr 138/205 obręb Dubeninki - 2 jednostki o łącznej mocy 36,4 kW: 2 jednostki o mocy 18,2 kW; 3) Linowo, działka nr 33/4, obręb Linowo, 5 jednostek o łącznej mocy 18,1 kW:3 jednostki o mocy 2,9 kW,1 jednostka o mocy 3,8 kW,1 jednostka o mocy jednostkowej 5,6 kW; 4) Żytkiejmy, działka nr 164/2, obręb Żytkiejmy: 5 jednostek o łącznej mocy 30,9 kW:3 jednostki o mocy 2,9 kW, 2 jednostki o mocy 11,1 kW; 5) OSP Pluszkiejmy OSP, działka nr 80, obręb Pluszkiejmy: 3 jednostki o łącznej mocy 14,1 kW:2 jednostki o mocy 5,6 kW,1 jednostka o mocy 2,9 kW.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42511110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach