Przetargi.pl
Inwestycje dotyczące kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Katowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 ogłasza przetarg

 • Adres: 40-018 Katowice, Graniczna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 357 08 00
 • Data zamieszczenia: 2023-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9
  Graniczna
  40-018 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 357 08 00
  REGON: 384109920
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp9katowice.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwestycje dotyczące kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu II etapu przebudowy bloku kuchennego w zakresie remontu jadalni, magazynów, pomieszczenia socjalnego i wc w piwnicy, w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 4 (ZSP 9), w szczególności:Branża budowlana: poszerzenie istniejących otworów drzwiowych, wykucie ościeżnic stalowych, nadproża prefabrykowane systemowe, rozebranie posadzek lastryko, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki cementowej, wykonanie posadzki cementowej, izolacja pozioma pomieszczeń mokrych, posadzki z płytek Gres na zaprawie klejowej, rozebranie obicia ścian w jadalni, odbicie tynków wewnętrznych kat III, tynki wewnętrzne zwykłe kat III pod płytki, uszczelnienie pomieszczeń mokrych płynną folią uszczelniającą, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, boazerie płycinowe - obudowa ścian jadalni MDF, sufity podwieszone z płyt z włókien mineralnych z rastrami 600x600 mm, wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, wywóz i utylizacja gruzu. dostawa wyposażenia.Instalacje wewnętrzne sanitarne: demontaże, instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja kanalizacji wewnętrznej sanitarnej, roboty budowlane towarzyszące.Instalacje elektryczne : demontaż opraw oświetleniowych, instalacji elektrycznej, oraz osprzętu: gniazda , wyłączniki, puszki, wykonanie nowej instalacji gniazd wtyczkowych i oświetlenia ogólnego i awaryjnego, montaż opraw oświetlenia ogólnego i awaryjnego ( odzysk -inwestora ) – jadalnia, montaż opraw oświetlenia ogólnego i awaryjnego nowe piwnica, montaż tablicy bezpiecznikowej kompletnej w piwnicy, wykonanie uziemienia ochronnego do TB, pomiary ochronne.Uwaga: Załączona dokumentacja projektowa obejmuje cały zakres zadania inwestycyjnego. Zakres niniejszego postępowania OBEJMUJE pomieszczenia: jadalni na parterze, w piwnicy: magazynów, szatni, przedsionka i toalety. NIE OBEJMUJE bloku kuchennego zlokalizowanego na parterze budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:7.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:a) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: osobą dedykowaną do pełnienia funkcji Kierownika robót ¬– osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.Uwaga:1. Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021r. poz. 1646 t.j.) lub spełniają warunki dotyczące świadczenia usług transgranicznych.2. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli: nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.3. Zamawiający informuje, że w przypadku świadczenia usług transgranicznych przez osoby wskazane przez wykonawcę uzna warunek posiadania uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi za spełniony jeżeli w dniu w którym upłynie termin składania ofert osoby te będą spełniały wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), a więc wymagania konieczne do uzyskania wpisu tymczasowego w rozumieniu art. 20a ust. 8 tej ustawy. Tym samym Zamawiający nie wymaga uzyskania wpisu tymczasowego od osób wskazanych w Wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia.4. Natomiast wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy będzie zobowiązany taki wpis uzyskać i przedłożyć na tę okoliczność stosowny dokument wobec każdej z osób świadczących usługę transgraniczną, której dotycząca przepisy wskazanej wyżej ustawy.b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył roboty budowlane o złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie pomieszczeń lub budynków (z uwzględnieniem kosztów związanych z wykonaniem, m.in. robót instalacyjnych wod.-kan. oraz robót elektrycznych) o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł netto każda - zakończoną i odebraną protokołem częściowym lub końcowym.Uwagi:1. Pojęcia „remont”, „przebudowa”, należy rozumieć zgodniez przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.).2. Treść tego warunku w istocie wyraża wymaganie, by wykonawca co najmniej dwukrotnie wykonał każde z ww. przedsięwzięć, o określonej powyżej charakterystyce. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem nie tylko wykonanie określonych powyżej robót budowlanych, ale przede wszystkim niezakłócone - co najmniej dwukrotne - powtórzenie każdej z ww. robót budowlanych [przedsięwzięcia].3. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp, minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazanew warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.4. W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami,należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.5. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach