Przetargi.pl
INWENTARYZACJA TOKOWISK I OCENA LICZEBNOŚCI POPULACJI GŁUSZCA NA TOKOWISKACH NA TERENIE NADLEŚNICTWA RUSZÓW

NADLEŚNICTWO RUSZÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 59-950 Ruszów, ul. Leśna 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7714338 , fax. 75 7714339
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NADLEŚNICTWO RUSZÓW
  ul. Leśna 2
  59-950 Ruszów, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7714338, fax. 75 7714339
  REGON: 931024066
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  INWENTARYZACJA TOKOWISK I OCENA LICZEBNOŚCI POPULACJI GŁUSZCA NA TOKOWISKACH NA TERENIE NADLEŚNICTWA RUSZÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest poszukiwanie nowych i uszczegóławianie zmian w lokalizacji czynnych w latach ubiegłych tokowisk oraz ustalenie liczebności osobników głuszca na tokowiskach w okresie toków. Powierzchnie na których Wykonawca przeprowadzać będzie obserwacje leżą w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Ruszów, w obszarze Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB02005.Prace związane z przedmiotem zamówienia należy prowadzić w oparciu o wytyczne określone w publikacji „Monitoring ptaków lęgowych”(Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T. (red.).2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2. GIOŚ, Warszawa,).Podczas całego okresu prac związanych z przedmiotem zamówienia należy posługiwać się jednolitą metodyką kontroli terenowych oraz systemu zapisu i gromadzenia danych.Szczegółowy opis wiosennego liczenia głuszców na tokach.1) Metoda ta polega na liczeniu przylatujących na tokowisko kogutów na wieczornych zapadach oraz liczeniu grających rano (przed świtem) kogutów i pojawiających się kur . 2) W izolowanych rejonach występowania głuszca należy kontrolować wszystkie znane tokowiska czynne w ostatnich latach oraz okolice, w których zimą lub wiosną spotykano same ptaki lub nagromadzenia odchodów (knotów) , w promieniu do 1000 m od miejsca stwierdzeń. 3) Należy wykonać przynajmniej trzy kontrole :a) Pierwsza kontrola (patrol) przeprowadzana jest przed okresem toków w celu potwierdzenia lokalizacji czynnego tokowiska ( przewiduje się udział 4 osób). Dwie następne mają na celu policzenie ptaków podczas toków na tokowisku ( przewiduje się udział 8 osób). Pierwszą kontrolę należy wykonać w zależności od warunków pogodowych na przełomie marca i kwietnia, pozostałe w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia.W marcu, przed rozpoczęciem toków, należy skontrolować tokowiska czynne w ostatnich latach i ich otoczenie pod kątem obecności ptaków lub śladów ich bytowania w promieniu do 1000 m. Kontrolę wykonujemy w ciągu dnia (9.00–15.00) na terenie poznanego wcześniej tokowiska, poszukując śladów bytowania osobników, szczególnie kogutów. Podczas tej kontroli należy znaleźć drzewa noclegowe kogutów i kur . Współrzędne stwierdzeń nanosimy z odbiornika GPS na mapę numeryczną, co zazwyczaj pozwala wyznaczyć obszar, gdzie w danym roku będzie się znajdować arena tokowa. Zwykle wyznaczają ją w kwietniu pierwsze ślady kreśleń, a potwierdzeniem jest pojawianie się na noc w tym rejonie ptaków. b) W okresie toków, w celu dotarcia na tokowisko, środek transportu należy zostawić w odległości co najmniej 1 km od niego.c) W trakcie kontroli ptaków na tokowisku obserwator musi bezwzględnie przez cały czas przebywać w jednym miejscu. W kontroli powinno brać udział, w zależności od rozległości tokowiska 6-8 osób, obstawiających równocześnie całe tokowisko. Należy obserwować ptaki przy użyciu lornetki, mapować miejsca zapadania i tokowania kogutów oraz miejsca pojawiania się kur, a także zapisywać dokładny czas zapadania poszczególnych ptaków (możliwość rozstrzygania sytuacji wątpliwych). Na zapadach, miejsca obserwacji na tokowisku powinny być zajęte przez obserwatora na godzinę przed zachodem słońca (w kwietniu 17.00–18.00), a opuszczone po zapadnięciu zupełnej ciemności. Na tokach porannych stanowiska należy zająć godzinę przed brzaskiem (najpóźniej do 3.00) i opuścić po odlocie ptaków (nie wcześniej niż 6.30–7.00). d) Na zajętym stanowisku do godziny 6.00–7.00 rano nie wolno wstawać, przemieszczać się ani tym bardziej podchodzić do grających kogutów, ze względu na zagrożenie trwałego rozgonienia tokowiska. Miejsca obserwacji można opuścić dopiero po odlocie ptaków. Później należy obejść teren, sprawdzić ślady, zebrać pióra i odchody do badań genetycznych, w sposób określony w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, i cicho opuścić obszar tokowiska. Ponadto, każdorazowo powinno się sporządzić kartę obserwacji głuszca. Zebrane i zabezpieczone próby do badań genetycznych należy przekazać Zamawiającemu do 24 godzin od ich zebrania. Kontrole należy prowadzić podczas dobrej pogody, bezwietrznej i bez opadów. Przymrozki nie przeszkadzają w tokach, natomiast silne mrozy lub opady deszczu mogą zaburzać aktywność kogutów. Termin wyjścia na tokowiska będzie uzależniony od sytuacji pogodowej( wystąpienie progowych parametrów środowiska do rozpoczęcia toków przez głuszce). Obserwacje bezpośrednie należy przeprowadzić w 6-8 lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.4) Przeprowadzone prace terenowe muszą mieć odzwierciedlenie w sporządzonej dokumentacji:a) Opis miejsca, tokowiska, liczba zaobserwowanych osobników z podziałem na koguty tokujące i nietokujące oraz kury;b) W przypadku osobników posiadających obrączki bądź nadajniki telemetryczne odnotowanie takiego faktu;c) W przypadku napotkania osobnika, który nie posiada obrączki – pobranie próby do badań genetycznych ( pióra, odchody) o ile będzie to możliwe;d) Wykonanie z każdego zinwentaryzowanego tokowiska dokumentacji fotograficznej, lokalizacji GPS oraz opisu warunków atmosferycznych podczas obserwacji;e) Opracowanie w formie opisowej przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną ( 2-3 zdjęcia z miejsca tokowiska) i załącznikami mapowymi w formie graficznej i elektronicznej.f) Opracowanie całości tematyki związanej z inwentaryzacją tokowisk i oceną liczebności w formie papierowej i elektronicznej na nośniku (CD,DVD,pendrive).5) Zamawiający zobowiązuje się do udostepnienia Wykonawcy, danych lokalizacyjnych ptaków wyposażonych w nadajniki telemetryczne oraz niezbędnych map w formie papierowej i cyfrowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90721700-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jako:1) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie:a) badań naukowych dotyczących głuszca, udokumentowany autorstwem lub współautorstwem co najmniej dwóch recenzowanych publikacji naukowych;b) udziału w co najmniej jednym projekcie ochronnym lub badawczym dotyczącym głuszca lub wykonanie oceny takiego projektu;2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;a) minimum 4 osobowym zespołem pracowników posiadających wiedzę na temat występowania gatunku w określonym terenie;b) osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadającymi wykształcenie leśne lub przyrodnicze;c) osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadającymi dokument uprawniający do wejścia na teren strefy ochrony głuszca w Nadleśnictwie Ruszów, lub spełniającymi warunek wstępu do strefy ochrony głuszca na podstawie innych obowiązujących przepisów;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach