Przetargi.pl
INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH

Powiat Kozienicki ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, Kochanowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 117 300 , fax. 486 117 306
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kozienicki
  Kochanowskiego 28
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 486 117 300, fax. 486 117 306
  REGON: 67022315500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienicepowiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w ramach postępowania pod nazwą: „INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ NA TERENIE POWIATU KOZIENICKIEGO I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH SZCZEGÓŁOWYCH OSNÓW GEODEZYJNYCH” jest przegląd wszystkich punktów geodezyjnej osnowy poziomej na terenie powiatu kozienickiego i inwentaryzacja oraz dostosowanie dotychczasowej osnowy poziomej szczegółowej II i III klasy do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352 ) a także aktualizacja bazy danych BDSOG prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kozienicach w systemie BANK OSNÓW 3 i doprowadzenie jej do obowiązujących standardów. Liczba punktów przewidziana do inwentaryzacji obejmującej punkty główne i ekscentry wynosi: - osnowa podstawowa: 21, - osnowa szczegółowa ok. 3660. Szczegółowy zakres prac obejmujących przedmiot zamówienia wskazano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 9 – „Warunki Techniczne” do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium o wartości 2.500,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy bez wezwania przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach