Przetargi.pl
Inwentaryzacja systemu odwodnieniowego i oszacowanie wartości sieci kanalizacji deszczowej istniejącejw obszarze ograniczonym torami kolejowymi PKP i rzeką Parsętą, pomiędzy ul. Solną i ul. Myśliwską oraz Krzywoustego.

Urząd Miasta Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3551580 , fax. (094) 352 37 69
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Kołobrzeg
  ul. Ratuszowa 13 13
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3551580, fax. (094) 352 37 69
  REGON: 00052385000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Inwentaryzacja systemu odwodnieniowego i oszacowanie wartości sieci kanalizacji deszczowej istniejącejw obszarze ograniczonym torami kolejowymi PKP i rzeką Parsętą, pomiędzy ul. Solną i ul. Myśliwską oraz Krzywoustego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje:1. Kompletną inwentaryzację geodezyjną systemu; 2. Operatu szacunkowego wartości miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; Powierzchnia całkowita objęta zamówieniem 148,0 ha w tym ca 113,0 ha tereny zurbanizowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713221002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawycy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potecjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegaja wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy; 2.Oświadczenie wykonawcy dotyczące art. 22 ust.1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/Dz. U. z 2007 nr 223 poz.1655 z późn. zm.; 3.Formularz cenowy; 4.Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłaceniem należnych podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5. Orginał lub kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;Do wym. należy dołączyć:dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia zawodowe do samodzielnego wykonywania prac z zakresu:geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyje - zgodnie z art. 42 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z poźn. zm.) oraz dokument potwierdzający uprawnienia rzeczoznawcy do szacowania majątku; 7.Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (roboty geodezyjne w zakresie sieci), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat i miejsca wykonania, potwierdzonych przez właściwych dla lokalizacji obiektów Geodetów Powiatowych, że prace zostały przyjęte do zasobu i wykonane należycie. Należy podać co najmniej 1 zamówienie o min. wartości 30.000,00 zł; 8. Oświadczenie o dysponowaniu oprogramowaniem niezbędnym do wykonania zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach