Przetargi.pl
Interwencyjne wypompowywanie mieszaniny wody opadowej, roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania, w sytuacji zagrożenia ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi publicznej na terenie miasta Poznania.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Interwencyjne wypompowywanie mieszaniny wody opadowej, roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania, w sytuacji zagrożenia ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi publicznej na terenie miasta Poznania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi zwiększenie zakresu prac związanych z interwencyjnym wypompowywaniem mieszaniny wody opadowej, roztopowej oraz piasku z miejsc retencjonowania, w sytuacji zagrożenia ludzi i mienia lub nieprzejezdności drogi publicznej na terenie miasta Poznania. Standard wykonywanych usług Zamawiający opisał w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego – nr ref. DZ.UD.341.56.2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach