Przetargi.pl
Instalacja łączy internetowych oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa

GMINA MIEJSKA KOWARY ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1 A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756439225 , fax. 757613173
 • Data zamieszczenia: 2022-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIEJSKA KOWARY
  ul. 1 Maja 1 A
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 756439225, fax. 757613173
  REGON: 230821598
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Instalacja łączy internetowych oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu „Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Instalacja łączy internetowych w ramach realizacji projektu „Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa „Cyfrowa Gmina” dla następujących niżej wymienionych jednostek:Lp. Adres lokalizacji Parametry minimalne łącza(download/upload) Lokalizacja punktu dystrybucyjnego Osoba do kontaktu na potrzeby oględzin terenowychUwagi dodatkowe1 Komisariat Policji w Kowarach,ul. Władysława Grabskiego 7 20/20 Mbps parter Sebastian Toporowskitel. 478731420, 601050269Stałe publiczne IP2 Urząd Miejski w Kowarach budynek A, ul. Maja 1a100/100 Mbps2 piętro Maciej Janastel. 75 64 56 117 Stałe publiczne IP3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowary, ul. Zamkowa 9 40/40 Mbps parter Adam Szumowski (informatyk)tel. 601554412Marlena Kowalska tel.75 7182113,518 346 790Stałe publiczne IP4 Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach,ul. Dworcowa 11200/40 Mbps parter Waldemar Kiser (informatyk),tel. 501624735Stałe publiczne IP5 Przedszkole Publiczne nr 1 w Kowarach,ul. Sienkiewicza 9 100/20 Mbps parter Zofia Olszewska (dyrektor)tel. 757182534Stałe publiczne IP6 Miejska Służba Ratownicza w Kowarach,ul. Zamkowa 2a 80/20 Mbps 1 piętro Wiesław Kędzierski tel. 695 118 998 Stałe publiczne IP2. Oferta winna zawierać koszt instalacji łącza we wskazanej lokalizacji, koszt opłaty łącznej za utrzymanie łącza przez okres 18 miesięcy oraz miesięczny koszt utrzymania łącza po tym okresie. Podpisywana umowa nie może być automatycznie przedłużona po okresie 18 miesięcy (umowa wygasa). Jeśli dana jednostka organizacyjna wyrazi taką wolę, to umowa na kolejny okres będzie zawierana indywidualnie przez Gminę Miejską Kowary – jednostkę organizacyjną, której dotyczy. Płatność za wykonanie podłączenia i opłatę za utrzymanie łącza za 18 miesięcy zostanie dokonana po odbiorze wykonanego podłączenia i podpisaniu umowy na dostęp do internetu/transmisję danych, przez dostawce oraz Gminę Miejską Kowary na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.3. Zamawiający dopuszcza jedynie przewodowe technologie łącz dostępowych. Preferowana technologia łącza to dostęp światłowodowy. Oferta musi zawierać wszystkie parametry wskazane na formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów łącza w zakresie prędkości przesyłu danych z (download) i do (upload) internetu oraz zmiany dotyczącej symetrii przesyłu danych w obu kierunkach na asymetrię, np.: dla lokalizacji zamawiający w minimalnych parametrach łącza wskazał prędkości 20 Mbps downloadoraz 20 Mbps upload - dopuszcza ofertę na łącze o parametrach 200 Mbps download i 20 Mbps upload.„Diagnoza cyberbezpieczeństwa” w ramach realizacji projektu „Poprawa cyfryzacji jednostek Gminy Miejskiej Kowary i ich cyberbezpieczeństwa –„Cyfrowa Gmina”1. Diagnoza cyberbezpieczeństwa przeprowadzona winna zostać zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik pn.: „Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa” (załącznik nr 8) przez osobę posiadająca uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.2. Diagnozę cyberbezpieczeństwa należy dostarczyć w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej. Załączniki do opisu diagnozy cyberbezpieczeństwa:a)Formularz_informacji_związanych_z_przeprowadzeniem_diagnozy_cyberbezpieczeństwa – Załącznik nr 8;b) Ocena wybranych aspektów bezpieczeństwa – Załącznik nr 9;c) Ocena zgodności z KRI/UoKSC – Załącznik nr 10;d) Rozporządzenie Ministra Cyfyzacji w sprawie wykazu certyfikatów – Załącznik nr 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72411000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach