Przetargi.pl
Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Prószków

Powiat Opolski ogłasza przetarg

 • Adres: 45068 Opole, ul. 1 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 54 15 101 , fax. 77 54 15 103
 • Data zamieszczenia: 2019-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski
  ul. 1 Maja 29
  45068 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 15 101, fax. 77 54 15 103
  REGON: 53141258500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatopolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Prószków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest informatyzacja, integracja i harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Prószków – obszar wiejski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72316000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 2 500,00 zł. Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą. 2. Wadium może być wnoszone w formie: • w pieniądzu (przelewem – z konta na konto) • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (poręczenie pieniężne), • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium w formie pieniężnej można wnieść wyłącznie wskutek przelewu na konto Zamawiającego (tj. Powiat Opolski) nr 96 1020 3668 0000 5602 0015 8774 z dopiskiem "Wadium na przetarg: Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT dla gminy Prószków – AG.272.2.2019” a dowód przelewu załączyć do oferty w oryginale lub jego potwierdzoną kopię. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna (wg pkt.2 powyżej) należy załączyć do oferty w oryginale. 5. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 28/01/2019r. o godz. 11:30 6. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8. Pozostałe uregulowania dot. wadium zawierają artykuły 45 i 46 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach