Przetargi.pl
II.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŁĄCZNIE 2 SAMOCHODÓW TYPU PICK – UP W WERSJI OZNAKOWANEJ I NIEOZNAKOWANEJ DLA KWP W GDAŃSKU

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817 , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  II.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ŁĄCZNIE 2 SAMOCHODÓW TYPU PICK – UP W WERSJI OZNAKOWANEJ I NIEOZNAKOWANEJ DLA KWP W GDAŃSKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 2 samochodów typu Pick – Up w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla KWP w Gdańsku: zakup samochodu typu Pick - Up w wersji nieoznakowanej w ilości 1 szt. zakup samochodu typu Pick - Up w wersji oznakowanej w ilości 1 szt. Zamawiający przewiduje wymagania o których mowa w art.29 ust 4 U-PZP. Aspekt środowiskowy – ograniczenie zanieczyszczeń środowiska poprzez zastosowanie w specyfikacji technicznej pojazdu najwyższego parametru normy emisji spalin. Na potwierdzenie spełnienia tej klauzuli Wykonawca przedstawi w fazie składania oferty przetargowej, Świadectwo zgodności WE. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ oraz umowa. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34220000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Formularz Oferty ( zał. nr 2); Uwaga : podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach oraz: 1. załącznikiem nr 4a; Powyższe dokumenty nie podlegają uzupełnieniu i niezłożenie któregokolwiek z nich spowoduje odrzucenie oferty. B. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; C. oświadczenia ( ZAŁ. Nr 3/1 i 3/2 ) - należy złożyć wraz z ofertą; D. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu ( wzór świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) - należy złożyć wraz z ofertą. E. Lista autoryzowanych stacji obsługi; F. Katalog barw pojazdu z zaznaczonymi trzema proponowanymi kolorami. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach