Przetargi.pl
ICM-371-28/2014 Dostawa oprogramowania badawczego w dziedzinie obliczeniowej mechaniki płynów firmy Ansys

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8749100 , fax. 022 8749115
 • Data zamieszczenia: 2014-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  ul. Pawińskiego 5a 5a
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8749100, fax. 022 8749115
  REGON: 00000125800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.icm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ICM-371-28/2014 Dostawa oprogramowania badawczego w dziedzinie obliczeniowej mechaniki płynów firmy Ansys
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania badawczego w dziedzinie obliczeniowej mechaniki płynów firmy Ansys
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 484600000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.icm.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach