Przetargi.pl
HURTOWY ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU NAPĘDOWEGO

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie ogłasza przetarg

 • Adres: 74-100 Gryfino, Szczecińska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 163 051, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
  Szczecińska 5
  74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 163 051, , fax. -
  REGON: 81119587500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pukgryfino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  HURTOWY ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU NAPĘDOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST HURTOWY ZAKUP POPRZEZ SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO. DOSTAWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NASTĘPOWAĆ BĘDZIE POPRZEZ TANKOWANIE DWÓCH ZBIORNIKÓW NAZIEMNYCH O POJEMNOŚCI 5000 LITRÓW KAŻDY NA TERENIE BAZY TRANSPORTU ZAMAWIAJĄCEGO W GRYFINIE PRZY UL.TARGOWEJ 9 (WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE). JEDNORAZOWA WIELKOŚĆ DOSTAW 2500-9800 LITRÓW, NATOMIAST PRZEWIDYWANA ŁĄCZNA WIELKOŚĆ WSZYSTKICH DOSTAW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY - 166 000 LITRÓW. RZECZYWISTE ILOŚCI REALIZOWANYCH W TRAKCIE UMOWY DOSTAW BĘDĄ WYNIKAŁY Z AKTUALNYCH POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem objętym przedmiotem zamówienia,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz cenowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. (należy wypełnić wszystkie pozycje w formularzu) b) pełnomocnictwo do podpisania oferty cenowej i załączników oraz poświadczania „za zgodność z oryginałem” dokumentów składanych wraz z ofertą (w przypadku gdy dokumenty te podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie rejestrowym lub ewidencyjnym lub w przypadku składania oferty wspólnej) Ww. pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. c) Wykonawca, który realizując zamówienie będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach