Przetargi.pl
Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na lata 2020–2022

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 191 191 , fax. 324 191 191
 • Data zamieszczenia: 2019-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  ul. Klasztorna 45
  47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie
  tel. 324 191 191, fax. 324 191 191
  REGON: 27208303800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gpwik.pl www.bip.gpwik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na lata 2020–2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji Zama-wiającego, zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej, oleju napędowego właściwego do pory roku (letni, przejściowy, zimowy), przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, w ilości ok. 100 000 litrów w całym okresie obowiązywania umowy. Przewidywana częstotliwość dostaw – co najmniej raz na dwa miesiące. Dostawy realizowane będą sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zlecenia przesłanego e-mailem lub faksem, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00. Jednorazowa dostawa obejmować będzie paliwo w ilości od 1000 do 5.000 litrów. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy – autocysternami, na jego koszt i ryzyko, do mikrostacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Klasztornej 45. Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika mikrostacji paliw. Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 541 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Podana ilość paliwa jest maksymalną wielkością szacunkową, służącą do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Z każdorazowej dostawy będzie pobierana próbka rozjemcza paliwa (5 litrów) przechowywana u Zamawiającego, w zapieczętowanym kanistrze do czasu dostawy kolejnej partii paliwa, na wypadek konieczności przeprowadzenia badań co do jakości dostarczonego paliwa w razie wystąpienia sytuacji związanej z uszkodzeniem silników pojazdów korzystających z dostarczonego paliwa. Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych. W przypadku zmiany norm i przepisów oferowany olej napędowy musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami. Oferowany olej napędowy musi cechować się parametrami określonymi normą PN-EN 590+ A1:2011 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2) Wadium można wnosić w następujących formach; pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręcze-niem pieniężnym), gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 310, 836 i 1572). Dopuszczalne jest również złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 3) Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Raciborzu o/Kuźnia Raciborska 57 8475 1032 2004 0000 9306 0001 z dopiskiem: Znak sprawy: ZP/ 1 /2020 „Hurtowy zakup oleju napędowego wraz z dostawą do mikrostacji GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na lata 2020-2022”. Za termin wniesienia wadium uważa się datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 4) W przypadku innych niż pieniądz form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do w kasie Zamawiającego przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej (może być listownie) przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się złożenie gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą). 5) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: −nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 UPZP, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, −termin obowiązywania gwarancji, −miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6) Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę postępowania. 7) Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 8) Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 9) Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10) Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 UPZP. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) którego oferta została wybrana: − odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, − zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzy-stniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a UPZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca: a) posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi tj. olejem napędowym (CN: 2710 19 43, 2710 20 11) wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 poz. 755 ze zmianami) b) jest wpisany na listę podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną, prowadzoną przez Ministerstwo Finansów, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: − Wykonawcy muszą spełniać łącznie warunki określone powyżej z zastrzeżeniem, że każdy z Wykonawców, który będzie wykonywał czynności, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji, winien wykazać, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi udzieloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755) oraz być wpisany na ww. listę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 UPZP. 3) Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach