Przetargi.pl
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Czerwona Góra
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 465 240 , fax. 413465567
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
  Czerwona Góra 10
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 465 240, fax. 413465567
  REGON: 29621300000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz członków ich rodzin na lata 2019-2021. Program ubezpieczeniowy składa się z typowych ryzyk dostępnych na polskim rynku ubezpieczeń grupowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Prowadzenie działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 381), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 1 i 5 Działu I Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej warunki te musi spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach