Przetargi.pl
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Sieradza oraz miejskich jednostek organizacyjnych gminy miasto Sieradz i członków ich rodzin

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98200 Sieradz, plac Wojewódzki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2016-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1
  98200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Sieradza oraz miejskich jednostek organizacyjnych gminy miasto Sieradz i członków ich rodzin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin. 2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 21, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050455. EIB S.A. działa jako broker ubezpieczeniowy na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 502 z dnia 23 grudnia 1994r., potwierdzonego decyzją Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń z dnia 23 czerwca 1997r. 3. Wszelkie informacje zawarte w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 10 listopada 2015r., poz. 1844). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Wszystkie postanowienia załącznika nr 4 do SIWZ stanowią istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. W pozostałych nieregulowanych treścią umowy kwestiach zastosowanie będą miały proponowane przez Wykonawcę Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczeń. 7. Zamawiający w Załączniku nr 4 do SIWZ określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, takich jak: 1) Przedmiot ubezpieczenia, 2) Zakres ubezpieczenia, 3) Wyłączenia odpowiedzialności mające zastosowanie w wykonywaniu umowy ubezpieczenia, 4) Minimalne warunki indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, 5) Procedury przystąpienia do ubezpieczenia grupowego, 6) Pozostałe postanowienia odnoszące się m. in. do bieżącej obsługi umowy ubezpieczenia, obowiązków stron umowy ubezpieczenia wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia etc.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach