Przetargi.pl
Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie. II – etap. Gruntowe pompy ciepła

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 18-421 Piątnica Poduchowna, Marianowo 7
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. CHOR. JANA SZYMAŃSKIEGO W MARIANOWIE
  Marianowo 7
  18-421 Piątnica Poduchowna, woj. podlaskie
  REGON: 000098393
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Głęboka termomodernizacja budynków szkolnych Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Chor. Jana Szymańskiego w Marianowie. II – etap. Gruntowe pompy ciepła
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje kontynuację prac termomodernizacyjnych wraz z wykonaniem OZE do istniejących budynków szkolnych, wykonanie systemu ogrzewania budynków poprzez instalacje gruntowych pomp ciepła, włączenie do systemu automatyki budynkowej BMS z modułem monitorowania pomp ciepła.Obecnie istniejące budynki zasilane są w ciepło z istniejącej kotłowni węglowej. Kotłownia jest wyeksploatowana i wymaga gruntownej modernizacji w przypadku dalszej eksploatacji. W związku z termomodernizacją budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół przebudowana zostanie istniejąca instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Nowym źródłem ciepła będzie instalacja gruntowych pomp ciepła. Dla każdego budynku przewidziano niezależną instalację pomp ciepła.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45255500-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną