Przetargi.pl
Generalna modernizacja magazynu zbiorów w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-916 Warszawa, Plac Małachowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 556 96 01 , fax. 228 277 886
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
  Plac Małachowskiego 3
  00-916 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 556 96 01, fax. 228 277 886
  REGON: 27594900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zacheta.art.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Generalna modernizacja magazynu zbiorów w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowa przebudowa magazynu zbiorów oraz wszystkich systemów go obsługujących. Pomieszczenie znajduje się w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. Budynek objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków. 2. Generalna modernizacja magazynu zbiorów w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki obejmuje branże: a) Architektura i konstrukcja b) Rozwiązania funkcjonalne c) Instalacje elektryczne d) Instalacje słaboprądowe (SSWiN, SSP,SKD, CCTV) e) Instalacja wentylacji i klimatyzacji oraz układów automatycznego sterowania 3. Wszystkie dane zawiera wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy modernizacji magazynu zbiorów, z którym należy się dokładnie zapoznać przed złożeniem oferty 4. Metraż modernizowanej przestrzeni magazynowej wynosi 287,63 m2 w tym: magazyn główny – 223,58 m2, magazyn „przy windzie” - 29,21 m2, przedsionek magazynu głównego (komunikacja)– 34,84 m2. Oba pomieszczenia mieszczą się w centralnej części budynku na I p. Wokół nich są pokoje biurowe, w których stale przebywają pracownicy. Należy wziąć pod uwagę bardzo staranne wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy, które w maksymalny sposób zapewni pracownikom normalny tok pracy. 5. Modernizacja ma na celu : a) poprawę funkcjonalności magazynowej pomieszczeń b) zwiększenie stabilności mikroklimatu w którym przechowywane są zbiory, z dużym naciskiem na bezpieczeństwo mikrobiologiczne. c) uniezależnienie utrzymania parametrów mikroklimatu od innych pomieszczeń archiwalnych d) eliminację wpływu infiltracji z otaczającej przestrzeni na pomieszczenie magazynu. e) zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego przechowywanych dzieł sztuki 6. Prace demontażowe swoim zakresem obejmują : • prace demontażowe wyposażenia pomieszczeń magazynu zbiorów • prace rozbiórkowe ścian, podłóg i sufitów • prace rozbiórkowe instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnych • opróżnienie instalacji wody lodowej na świetlikach i utylizacja glikolu • częściowe prace demontażowe instalacji wody lodowej na świetlikach • prace demontażowe automatyki centrali NW5 i częściowo NW11 • prace rozbiórkowe sufitów i obudów kanałów w pozostałych pomieszczeniach w których demontowane są kanały wentylacyjne wskazane w projekcie wykonawczym 7. Prace montażowe swoim zakresem obejmują: a) Prace ogólnobudowlane • naprawa tynków, wykonanie nowych podłóg, malowanie ścian i sufitów • wykonanie konstrukcji wsporczych b) Roboty instalacyjne • montaż oświetlenia, instalacji gniazd, zasilania regałów jezdnych • zasilanie elektryczne szaf sterowniczych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zasilania drugiego agregatu wody lodowej na dachu budynku. • instalacja sieci komputerowej, cctv • instalacja gaszenia nanoproszkiem, monitoringu ppoż, ssp. • przebudowa istniejącego agregatu wody lodowej na dachu budynku • montaż nowej maszynowni chłodu na świetlikach w tym montaż drugiego agregatu wody lodowej • napełnienie instalacji np. Ergolid A – 33% glikolu etylenowego. Zamawiający wymaga aby płyn którym będzie napełniona instalacja wody lodowej na świetlikach posiadał 5-letnią gwarancję na właściwości fizyko-chemiczne. Roztwór glikolu z opróżnionej instalacji należy poddać utylizacji. • montaż nowej instalacji NW5, NW5a , NW14, wywiew awaryjny, nawiew obwodowy. W okresie w którym zdemontowane będą kanały NW3 w magazynie zbiorów, wykonawca zobowiązany jest do ich szczelnego odcięcia, tak aby możliwa była praca centrali NW3 na potrzeby Sali wystawowej nr 8. W okresie kiedy nie będzie możliwe prowadzenie nawiewu i wyciągu przez instalacje NW3 w salach wystawowych nr 9 i 10, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tymczasowe ogrzewanie i nawilżanie w tych salach wystawowych. Proponowane rozwiązanie tymczasowe musi być uzgodnione z Zamawiającym. • przebudowa instalacji NW3,NW11, W12, W16 • regały magazynowe wg projektu architektury, w tym zautomatyzowane regały jezdne. c) Instalacja gaszenia nanoproszkiem, monitoring SSP Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. Wykonawca zobowiązany jest do: • zaprogramowania central monitorowania i sterowania • zaktualizowania grafik GEMOS 8. Roboty towarzyszące swoim zakresem obejmują • przeniesienie agregatów chłodzących komory trafo oraz klimatyzacji antresoli biblioteki w celu uwolnienia przestrzeni do posadowienia agregatu nr 2. Przed przystąpieniem do prac należy pobrać próbki czynnika chłodniczego i poddać je badaniom laboratoryjnym pod względem zawartości wilgoci, pH oraz składu chemicznego. Tylko czynnik chłodniczy o prawidłowych właściwościach może być użyty ponownie, w innym przypadku należy zastosować nowy czynnik chłodniczy, natomiast czynnik odzyskany poddać utylizacji. W okresie demontażu agregatów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić chłodzenie rezerwowe dla trafo. • odtworzenie obudów kanałów wentylacyjnych poza magazynem zbiorów. • ponowne malowanie pomieszczeń i korytarzy w których montowane były instalacje (obszary poza magazynem zbiorów) • wykonanie nowego sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem w archiwum na poziomie -1. 9. Stawia się następujące wymagania dla regałów magazynowych a) Regały jezdne muszą być wyposażone w napęd elektryczny o napięciu bezpiecznym. Każdy z regałów ma być wyposażony w indywidualny panel sterowania i możliwość ręcznego przestawienia, w przypadku braku możliwości pracy napędu elektrycznego b) Szyny jezdne pod regały montowane w systemie zatapianym – tj wysokość szyn zlicowana z powierzchnią posadzki c) Dla regałów przeznaczonych na składowanie obrazów, Wykonawca dostarczy wieszaki w ilości i formie określonej przez Zamawiającego. d) Regały przeznaczone na składowanie dużych obrazów ze względu na swoje wymiary (dużą długość i wysokość, przy jednoczesnej małej szerokości) wymagają ustalenia sposobu rozwiązania antywywrotowego, miedzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. e) Wysokość regałów jezdnych Zamawiający potwierdzi na etapie realizacji zamówienia. 10. Stawia się następujące wymagania dla instalacji i urządzeń: a) Centrale wentylacyjne. Centrale wentylacyjne muszą spełniać wszystkie kryteria określone w kartach doborowych ze szczególnym naciskiem na certyfikat Eurovent, spełnianie dyrektyw UE, wymiarów, parametrów termicznych, akustycznych, wytrzymałości mechanicznej i szczelności. Wymienniki muszą mieć identyczne rozstawy lamel oraz rezerwy mocy. Centrale o konstrukcji szkieletowej z izolacją z wełny mineralnej. Centrala dla archiwum na 2-gim piętrze typu plug and play okablowana fabrycznie musi być kompatybilna z protokołem komunikacyjnym stosowanym przez Zachętę. b) Agregat wody lodowej Parametry fizyczne agregatu muszą być zgodne z karta doborową agregatu w projekcie wykonawczym i potwierdzone przez dane z bazy Eurovent. Szczegóły układu sterowania muszą być zgodne z opisanymi w projekcie automatyki. c) Szafy klimatyzacji procesowej Parametry fizyczne urządzeń muszą być zgodne z danymi z karty doborowej w projekcie wykonawczym ze szczególnym uwzględnieniem filtracji F7, oporów przepływu, zakresu regulacji wydajności powietrza, sposobu sterowania nawilżaniem, nagrzewnicą elektryczną i zaworami regulacyjnymi. d) Układ sterowania Układ sterowania został dokładnie opisany w projekcie wykonawczym, warunkiem bez względnym jest zainstalowanie sterowników zapewniających protokół komunikacyjny kompatybilny z opisanym w projekcie protokołem stosowanym przez Zachętę – Narodową Galerię Sztuki. Wszystkie elementy sterowania demontowane należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich algorytmów opisanych w projekcie automatyki, ze szczególnym naciskiem na realizacje automatycznych scenariuszy pracy awaryjnej. Przed rozruchem układów sterowania, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu wszystkie aplikacje sterujące celem uzgodnienia i sprawdzenia. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w algorytmach opisanych w projekcie automatyki. Ewentualne zmiany algorytmów pracy, nie mogą się wiązać ze zmianami sprzętowymi wskazanymi w projekcie automatyki. 11. Szczególne warunki prowadzenia prac: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki jest obiektem czynnym którego wszystkie działy będą funkcjonować w trakcie trwania inwestycji, korzystając z zasobów obiektu. Dlatego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić szczególne warunki realizacji inwestycji. a) Obiekt nie posiada miejsca na składowanie materiałów, wobec tego Wykonawca musi planować dostawy tak aby odbywały się na bieżąco niewielkimi partiami oraz urządzenia/materiały były bezzwłocznie montowane. b) Zamawiający udostępni Wykonawcy dwa miejsca parkingowe na małe samochody oraz miejsce na posadowienie jednego kontenera. Pozostałe miejsca Wykonawca musi zorganizować we własnym zakresie poza terenem Zamawiającego. c) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa raz w tygodniu przez cały okres trwania robót w koordynacjach technicznych w siedzibie Zamawiającego w terminach ustalonych przez Zamawiającego, na których omawiane będą postępy robót, wszystkie sprawy techniczne i organizacyjne. d) W okresie między podpisaniem umowy a przystąpieniem do prac Wykonawca musi przedstawić do akceptacji karty materiałowe. Dla materiałów i urządzeń głównych wymagany jest okres minimum 30 dni przed wbudowaniem, dla materiałów pomocniczych - 7 dni przed wbudowaniem. e) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia w należyty sposób przestrzeni w pobliżu prowadzenia prac przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. W szczególności należy zabezpieczyć teren : - wokół magazynu zbiorów - serwerownię - przestrzeń wokół archiwum na świetlikach - pomieszczenia magazynowe i archiwalne na poziomie -1 - magazyn przejściowy - część klatki schodowej K3 f) Prace w pomieszczeniach archiwum i pomieszczeń magazynowych ( z wyjątkiem magazynu zbiorów) będą się odbywać, bez wynoszenia zawartości tych pomieszczeń. Regały archiwalne Wykonawca musi obudować i zabezpieczyć przed dostaniem się zanieczyszczeń do środka. W pozostałych pomieszczeniach magazynowych, zawartość należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, w tych pomieszczeniach dopuszczalna jest częściowa relokacja zawartości na czas prowadzenia prac. g) Przestrzenie poza magazynem zbiorów w których prowadzone będą prace podlegają odnowieniu, w szczególności : - archiwum na poziomie -1 - ponowne malowanie i wykonanie kasetonowego sufitu podwieszanego - korytarz na poziomie -1 - ponowne malowanie - klatka k4 z fragmentem korytarza na wysokim parterze – ponowne malowanie - archiwum na 2-gim piętrze – ponowne malowanie h) Prace wykonawcze mogą być prowadzone od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 20.00. Zamawiający dopuszcza możliwość pracy w nocy zwłaszcza przy konieczności wykonania robót szczególnie uciążliwych lub głośnych. Zamawiający uprzedza, że ze względu na lokalizację magazynu bliską przestrzeni publicznej (sale wystawowe) zdarzać się będą sytuacje, kiedy wykonawca będzie proszony o chwilowe przerwanie robót głośnych (0,5 do 1 godz.) i) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć harmonogram rzeczowo – finansowy wykonywania robót. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy i po jej podpisaniu musi być uzgodniony z Zamawiającym i uwzględniać możliwości finansowe Zamawiającego, a także konieczność zrealizowania całości przedmiotu umowy w ustalonym w SIWZ terminie. j) Ze względu na to, że wszystkie prace prowadzone będą podczas normalnego funkcjonowania galerii tj. czynne wystawy, wernisaże, imprezy, ciągłą praca biurowa Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem o konieczności przeprowadzenia prac szczególnie uciążliwych, głośnych oraz o planowanych dużych transportach i dostawach. k) W przypadku prowadzenia prac poza obrębem pomieszczeń magazynowych (placu budowy) – piwnice, I i IV piętro, świetliki Wykonawca zobowiązany jest zgłosić te roboty Zamawiającemu z 5-dniowym wyprzedzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) 2. Dopuszczalne formy wadium: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 60b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na konto bankowe zamawiającego: Bank BGK Nr rachunku: 33 1130 1017 0020 1460 8920 0005, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Nr ZP/02/2020 na Generalną modernizację magazynu zbiorów w budynku Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia niepieniężnego, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedziby, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia, b) określenie wierzytelności, którą ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 uPzp, 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty, które powinny być złożone wraz z ofertą a) Formularz ofertowy, b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. c) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów e) Harmonogram rzeczowo – finansowy przygotowany w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach