Przetargi.pl
„Fontanna w Parku Miejskim w Jaworze”

Gmina Jawor ogłasza przetarg

 • Adres: 59-400 Jawor, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 702 021
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jawor
  ul. Rynek 1
  59-400 Jawor, woj. dolnośląskie
  tel. 768 702 021
  REGON: 39064739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jawor.pl, www.jawor.bip.net.pl.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Fontanna w Parku Miejskim w Jaworze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Fontanna w Parku Miejskim w Jaworze”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy fontanny w Parku Miejskim w Jaworze, działka nr 497/1, obręb nr 07 – Stare Miasto. 3. Zakres niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlane związane z rozebraniem starej fontanny oraz uzbrojeniem sieci sanitarnej, wykonanie nowej fontanny wraz z figurką z brązu, sieci sanitarnej i elektrycznej, technologii wody, roboty ziemne, roboty wykończeniowe, nawierzchnie z płyt granitowych i szutrowej, mała architektura oraz zieleń. 4. UWAGA!!! 4.1 Fontannę należy wykonać z granitu jasnego - I gatunek. 4.2 W ramach zadania Wykonawca nie będzie realizował strefy zabaw dla dzieci w zakresie huśtawki grupowej i karuzeli, które są przedmiotem opracowanej dokumentacji projektowej na wykonanie fontanny. 4.3 Ogrodzenie stalowe należy wykonać w formie barierki o konstrukcji stalowej (ocynkowana stalowa konstrukcja pokryta lakierem proszkowym w kolorze czarnym) o wysokości 35cm, profile w kształcie litery L o wymiarze 60mm. 4.4 Wymagana ilość stojaków na rowery - 6 szt. 4.5 Wymagana ilość leżaków - 6 szt. 4.6 Wymagana ilość latarń oświetleniowych - 4 szt. 4.7 Zamawiający nie posiada badań geologicznych. 5. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji przetargowej, stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ oraz w SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, wyżej wymienioną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami. 6. Przedmiar robót, stanowiący Załącznik Nr 10 do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją przetargową, SIWZ oraz z istotnymi postanowieniami umowy. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy wyceny przedmiotu zamówienia. Roboty ujęte w dokumentacji przetargowej, w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej, w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Ewentualny brak, w przedmiarze robót elementów rozliczeniowych wynikających z dokumentacji przetargowej, SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 7. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45212140-9 Obiekty rekreacyjne. 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 45314310-7 Układanie kabli. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 45113000-2 Roboty na placu budowy. 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody. 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe. 8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić objęcie funkcji kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych przez osoby posiadające właściwe uprawnienia do sprawowania tej funkcji. 9. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń dotyczących udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego. 11. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej użyto nazwy marek (firm), nazwy wyrobów budowlanych czy technologii lub jakiejkolwiek nazwy identyfikujące producenta, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych czy technologii, które zapewnią oczekiwane przez Zamawiającego efekty. 12. Zatrudnienie na umowę o pracę. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie bezpośredniego wykonania robót budowlanych przy budowie fontanny, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wymóg ten nie dotyczy m.in. projektantów, osób kierujących budową, osób wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, osób wykonujących usługi transportowe i sprzętowe. 13. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 12 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 14. W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 12 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczeniem to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) - powinna jednak zawierać: imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu a także powinna pozwalać na identyfikację; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 12 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 12 czynności. 16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 17. Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować koszty wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, podatek VAT, wszelkie koszty w tym również wszelkie koszty towarzyszące, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. 18. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na zastosowane konstrukcje, materiały, wyroby budowlane i urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212140-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w SIWZ, w wysokości: 3.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Jawor, 59-400 Jawor, Rynek 1, BNP Paribas Bank Polska S.A., Nr konta: 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120, z dopiskiem: „Fontanna w Parku Miejskim w Jaworze”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/ poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ……….. - do dnia ………..", e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Wierzytelność z tytułu ww. gwarancji lub poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 9. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach