Przetargi.pl
EZ/Zp/71/2009 - LEKI

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3671339 , fax. 041 3660014, 3671226, 3455584
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3671339, fax. 041 3660014, 3671226, 3455584
  REGON: 00028978500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wszzkielce.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  EZ/Zp/71/2009 - LEKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Leki dla ptrzeb oddziałów szpitalnych Pakiet 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 PZP i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 PZP. 1.1 posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: przedłożą wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jedną lub więcej dostaw asortymentu porównywalnego do przedmiotu zmówienia w części w której składają ofertę o łącznej wartości nie mniejszej niż wartość oferowanego pakietu ( pakietów). 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o których mowa w art.24 ust.1,2 - Prawa zamówień publicznych. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnianie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art.24 Ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych oferta musi zawierać następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty wymagane. 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 1.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Oświadczenie Wykonawcy do postępowania o zamówienie publiczne z art.22 ust.1; art.24 ust.1; 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych ( druki w załączeniu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wszzkielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach