Przetargi.pl
EZ.28.147.2020 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-513 Łódź, Pabianicka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6895911, 42 6895910, 42 6895819, 42 6895404 , fax. 42 6895409
 • Data zamieszczenia: 2021-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
  Pabianicka 62
  93-513 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6895911, 42 6895910, 42 6895819, 42 6895404, fax. 42 6895409
  REGON: 29540300000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  EZ.28.147.2020 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 214 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. W treści załącznika nr 2. Zamawiający określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany przedmiot zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem, zostały dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie,polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych(art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach