Przetargi.pl
Ekspozycja reklamy zewnętrznej na nośnikach typu citylight oraz billboard na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w 2019 roku Część 1 zamówienia Ekspozycja plakatów typu citylight promujących wydarzenia organizowane w ramach cyklu ICE CLASSIC Część 2 zamówienia Ekspozycja plakatów typu citylight promujących wydarzenia organizowane w 2019 roku Część 3 zamówienia Ekspozycja plakatów typu billboard (6x3m) promujących wydarzenia oragnizowane w 2019 roku Część 4 zamówienia Ekspozycja plakatów typu billboard (5,04x2,38m) promujących wydarzenia organizowane w 2019 roku Część 5 zamówienia Ekspozycja plakatów typu citylight promujących akcję CZYTAJ.PL w 2019 roku

Krakowskie Biuro Festiwalowe ogłasza przetarg

 • Adres: 30-311 Kraków, Wygrana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 354 25 00, , fax. 12 354 25 01
 • Data zamieszczenia: 2019-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Biuro Festiwalowe
  Wygrana 2
  30-311 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 354 25 00, , fax. 12 354 25 01
  REGON: 35121004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biurofestiwalowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminna instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ekspozycja reklamy zewnętrznej na nośnikach typu citylight oraz billboard na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w 2019 roku Część 1 zamówienia Ekspozycja plakatów typu citylight promujących wydarzenia organizowane w ramach cyklu ICE CLASSIC Część 2 zamówienia Ekspozycja plakatów typu citylight promujących wydarzenia organizowane w 2019 roku Część 3 zamówienia Ekspozycja plakatów typu billboard (6x3m) promujących wydarzenia oragnizowane w 2019 roku Część 4 zamówienia Ekspozycja plakatów typu billboard (5,04x2,38m) promujących wydarzenia organizowane w 2019 roku Część 5 zamówienia Ekspozycja plakatów typu citylight promujących akcję CZYTAJ.PL w 2019 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu citylight oraz billboard na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych przez Zamawiającego w 2019 roku wraz z montażem, ekspozycją, demontażem oraz utylizacją plakatów eksponowanych na tych nośnikach. Zamówienie składa się z 5 części. Część 1 zamówienia obejmuje wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu citylight wraz z montażem, ekspozycją, demontażem oraz utylizacją plakatów eksponowanych na tych nośnikach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawiera załącznik nr 1A do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Część 2 zamówienia obejmuje wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu citylight wraz z montażem, ekspozycją, demontażem oraz utylizacją plakatów eksponowanych na tych nośnikach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawiera załącznik nr 1B do SIWZ. Część 3 zamówienia obejmuje wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu billboard wraz z montażem, ekspozycją, demontażem oraz utylizacją plakatów eksponowanych na tych nośnikach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawiera załącznik nr 1C do SIWZ. Część 4 zamówienia obejmuje druk plakatów oraz wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu billboard wraz z montażem, ekspozycją, demontażem oraz utylizacją plakatów eksponowanych na tych nośnikach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zawiera załącznik nr 1D do SIWZ. Część 5 zamówienia obejmuje wynajem powierzchni reklamowej na nośnikach typu citylight wraz z montażem, ekspozycją, demontażem oraz utylizacją plakatów eksponowanych na tych nośnikach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5 zawiera załącznik nr 1E do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach