Przetargi.pl
Eksport danych ze starych systemów informatycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26670 Pionki, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 121 866 , fax. 486 121 381
 • Data zamieszczenia: 2018-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sienkiewicza 29
  26670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 486 121 866, fax. 486 121 381
  REGON: 67014001500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzzozpionki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Eksport danych ze starych systemów informatycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wyeksportowanie danych ze starego systemu Pracowni RTG w zakresie: imię, nazwisko, PESEL pacjenta, data badania, opisy badań, nazwy plików DICOM powiązanych z badaniem. Szczegółowy zakres oraz wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia określa załącznik: Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry (zał.2 do SIWZ) oraz wzór umowy (zał. 6 do SIWZ). Załączniki dostępne na stronie internetowej zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – główny kod: 72300000-8 Usługi w zakresie danych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72300000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU / BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA/ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE USŁUGI OKREŚLONYCH WYMAGAŃ 1. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie stosuje postanowień art.24aa ustawy Pzp, w związku z czym najpierw zbada, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a następnie dokona badania i oceny ofert. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców: A. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg załącznika nr 3 do SIWZ, B. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 4 do SIWZ, C. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; ◦ jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. ◦ jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. C. , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (nie stosuje się wówczas uregulowań dot. terminu wystawienia dokumentu). Uwaga: Jeżeli wykonawca nie załączy dokumentu, o którym mowa w pkt.2 C., wówczas zamawiający pobierze samodzielnie informacje z odpowiednich baz danych. 3. Jeżeli wykonawca wskaże w treści oferty, że określone oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu znajdują się w posiadaniu zamawiającego lub można je uzyskać w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wówczas zamawiający korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne, lub odpowiednio pobiera samodzielnie z baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. Jeżeli wykonawca wskaże w treści oferty, że określone oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, wówczas zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: • zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.2 A. i B. 6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: • zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.2 A. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdza ono spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.2. C. 9. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt.2. C., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 11. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. • Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 – wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do SIWZ. • W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego: nie dotyczy. INNE WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza/ – tylko w sytuacji, gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru. Wzory oświadczeń i formularzy zamawiający udostępnia jako załączniki do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach