Przetargi.pl
„Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych /elektromonter zakładowy/”

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-752 Kraków, Wąwozowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 686 82 17 , fax. 12 645 12 70
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
  Wąwozowa 34
  31-752 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 686 82 17, fax. 12 645 12 70
  REGON: 35155435300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych /elektromonter zakładowy/”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przeprowadzenie 55 godzinnego szkolenia kompleksowego /w tym egzamin państwowy/ na uprawnienia elektroenergetyczne powyżej 1 kV wraz z organizacją tego egzaminu dla łącznej liczby czterdziestu osób bezrobotnych w czterech 10-osobowych grupach szkoleniowych realizowanego w terminie: pierwsza grupa – termin rozpoczęcia szkolenia to druga połowa czerwca 2019 r.; druga grupa – termin rozpoczęcia szkolenia to pierwsza połowa lipca 2019 r., trzecia grupa – termin rozpoczecia szkolenia to druga połowa stycznia 2020 r., czwarta grupa – termin rozpoczęcia szkolenia to pierwsza połowa lutego 2020 r. pod nazwą: „Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych /elektromonter zakładowy/”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80400000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2) i ust. 1b pkt 1) P.z.p., w zakresie: posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wraz z dokumentami wymienionymi w Rozdziale X pkt 13 lit. a), b), c) SIWZ, tj. częścią programową, w której Wykonawca przedstawi: cele szkolenia, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia, w tym zdrowotne, szczegółowy program szkolenia wg schematu stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ, albo swojego opracowanego programu zawierającego wszystkie wymagane zagadnienia, opis sposobu sprawdzania nabytej wiedzy przez uczestników szkolenia w zakresie objętym programem szkolenia, w tym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, informację o posiadaniu nadzoru służącego podnoszeniu jakości szkoleń; częścią techniczną, w której Wykonawca przedstawi: ilość i rodzaj materiałów i środków dydaktycznych jakie otrzyma każdy uczestnik szkolenia na własność w celu prawidłowej realizacji zamówienia – wykaz, wykaz aktualnej literatury, ilość i rodzaj niezbędnych środków (w tym ochronnych) i materiałów dydaktycznych dostępnych dla uczestników szkolenia, których nie otrzymają na własność – wykaz, wzory ankiet dla uczestników szkolenia służące do jego oceny, wzory wydawanych zgodnie z prawem dokumentów końcowych dla uczestników szkolenia, w tym zaświadczenia, suplementu do zaświadczenia, certyfikatu oraz Świadectwo Kwalifikacyjne – wzór książeczki SEP; częścią kosztorysową, w której Wykonawca przedstawi szczegółową kalkulację kosztów szkolenia oraz dokumentami wymienionymi w Rozdziale XII pkt 2 SIWZ, tj. certyfikatami jakości usług (akredytacja, ISO, inny równoważny). 2. Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. B. Oprócz dokumentu, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia powyżej, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w ofercie zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1) Zamawiający oceniając, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3)Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, na którego na zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w rozdziale V pkt 1 SIWZ. C. W terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 P.z.p, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, bez dodatkowego wezwania: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu – wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 5 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty. D. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takiej sytuacji – oprócz dokumentów wymienionych w sekcji III.3., III 4, III.5. i III.7.ogłoszenia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. 1) Warunki dotyczace zdolności technicznych lub zawodowych, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą spełniać łącznie. 2) Każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wskazane w sekcji III.3) – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sekcja III.4) , sekcja III.7) pkt C, sekcja III.5.1) pkt 1) 2)dokument wskazany w sekcji III.3) – oświadczenie o spełnieniu warunków, sekcja III. 5.1) pkt 2),3),4) ogłoszenia składają ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany dokument. 3) dokumenty wskazane w sekcja III.7) A.ppkt 2), sekcja III 7) B. – jeżeli dotyczy. 4) dokument, o których mowa w sekcji III.7) A.ppkt 1).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach