Przetargi.pl
Eksploatacja i konserwacja zbiorowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Cedry Wielkie

Gmina Cedry Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-020 Cedry Wielkie, ul. Krasickiego 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6836164 , fax. 058 6836166
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cedry Wielkie
  ul. Krasickiego 16 16
  83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie
  tel. 058 6836164, fax. 058 6836166
  REGON: 19167494500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cedry-wielkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Eksploatacja i konserwacja zbiorowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Cedry Wielkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i konserwacja zbiorowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Cedry Wielkie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 651000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności; 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 2.Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymienionych w § 5 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Oferta winna zawierać: 1)wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2)oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3)aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem oraz określający osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4)polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 5) wykaz sprzętu którym dysponuje Wykonawca lub zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Załącznik Nr 3 do SIWZ, 6)wykaz zamówień - każde odpowiadające swym rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat ( a jeżeli okres jest krótszy to za ten okres ) poprzedzających termin otwarcia ofert - na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie ( referencje ), 7)wykazanie w złożonej ofercie tych części zamówienia, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom - Załącznik Nr 5 do SIWZ, 8)wzór umowy podpisany na wszystkich stronach przez upoważnionego ( -nych ) przedstawiciela (li) Wykonawcy - Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cedry-wielkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach