Przetargi.pl
Europejska Klasyfikacja Działalności

Europejska Klasyfikacja działalności (EKD)

Kody europejskiej klasyfikacjj działalności

 • 01 - Rolnictwo, łowiectwo i pokrewne działalności usługowe
 • 011 - Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo
 • 0111 - Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 011110 - Hodowla i nasiennictwo roślin rolniczych
 • 011120 - Uprawa zbóż i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 0112 - Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
 • 011210 - Hodowla i nasiennictwo roślin ogrodniczych
 • 011220 - Uprawa warzyw i specjalnych roślin ogrodniczych
 • 011221 - Uprawa roślin ogrodniczych
 • 011222 - Uprawa warzyw
 • 011230 - Szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
 • 0113 - Uprawa owoców, orzechów i roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
 • 011310 - Produkcja owoców
 • 011320 - Produkcja winogron na wino i do bezpośredniego spożycia
 • 011330 - Produkcja orzechów jadalnych
 • 011340 - Uprawa przypraw
 • 011350 - Uprawa roślin służących do produkcji napojów, takich jak: kawa, kakao, herbata
 • 012 - Chów i hodowla zwierząt
 • 0121 - Chów i hodowla bydła rzeźnego i mlecznego
 • 012110 - Chów krów mlecznych
 • 012111 - Produkcja cieląt do 2 tygodni (krowy użytkowe)
 • 012112 - Produkcja mleka
 • 012120 - Chów bydła rzeźnego
 • 012130 - Chów jałówek
 • 012140 - Hodowla jałówek hodowlanych
 • 012150 - Hodowla buhajków zarodowych
 • 012160 - Hodowla krów mlecznych pod oceną
 • 012161 - Produkcja krów użytkowych
 • 012162 - Ocena zwierząt pod względem mleczności
 • 012163 - Produkcja materiału zarodowego żeńskiego
 • 0122 - Chów i hodowla owiec, kóz, koni, osłów, mułów
 • 012210 - Chów i hodowla owiec
 • 012211 - Produkcja owiec hodowlanych i użytkowych
 • 012212 - Produkcja surowej wełny
 • 012220 - Chów i hodowla kóz
 • 012221 - Produkcja kóz hodowlanych i użytkowych
 • 012222 - Produkcja koziego mleka
 • 012223 - Produkcja surowej wełny
 • 012230 - Chów i hodowla koni
 • 012240 - Chów i hodowla osłów, mułów
 • 0123 - Chów i hodowla trzody chlewnej
 • 012310 - Chów loch
 • 012320 - Chów materiału rzeźnego
 • 012340 - Hodowla loch wpisanych do ksiąg zwierząt zarodowych
 • 012350 - Hodowla knurów wpisanych do ksiąg
 • 0124 - Chów i hodowla drobiu
 • 012410 - Chów drobiu
 • 012411 - Produkcja drobiu użytkowego
 • 012412 - Produkcja jaj
 • 012420 - Hodowla drobiu zarodowego
 • 0125 - Pozostały chów i hodowla zwierząt
 • 012510 - Pozostały chów zwierząt
 • 012511 - Chów pszczół i produkcja miodu oraz wosku pszczelego
 • 012512 - Chów jedwabników, produkcja kokonów jedwabników
 • 012513 - Chów królików
 • 012514 - Chów zwierząt domowych
 • 012515 - Chów zwierząt futerkowych, produkcja skór futerkowych
 • 012516 - Chów różnych zwierząt, gdzie indziej nie wymienionych
 • 012520 - Pozostała hodowla zwierząt
 • 012521 - Hodowla pszczół i produkcja miodu oraz wosku pszczelego
 • 012522 - Hodowla jedwabników, produkcja kokonów jedwabników
 • 012523 - Hodowla królików
 • 012524 - Hodowla zwierząt domowych
 • 012525 - Hodowla zwierząt futerkowych, produkcja skór futerkowych
 • 012526 - Hodowla różnych zwierząt, gdzie indziej nie wymienionych
 • 013 - Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
 • 0130 - Uprawy rolne połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana)
 • 014 - Działalność usługowa związana z uprawą rolną, oraz chowem i hodowlą zwierząt bez działalności weterynarynaryjnej
 • 0141 - Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
 • 014110 - Nawożenie pól
 • 014111 - Zagospodarowywanie płodów rolnych
 • 014112 - Opryskiwanie upraw zbóż (w tym z powietrza)
 • 014113 - Przycinanie gałęzi drzewek owocowych i winorośli, okrzesywanie drzew itd.
 • 014114 - Zbiory i przygotowanie płodów rolnych do sprzedaży
 • 014120 - Uruchamianie i obsługa systemów irygacyjnych
 • 014130 - Sadzenie roślin i ich utrzymanie w ogrodach i obiektach sportowych
 • 0142 - Działalność usługugowa związana z chowem i hodowlą zwierząt bez działalności weterynaryjnej
 • 014210 - Strzyżenie owiec
 • 014230 - Działalność związana ze sztucznym unasiennianiem
 • 014240 - Usługi związane z oceną użytkowości zwierząt hodowlanych, usługi pasterskie itd
 • 014250 - Działalność mająca na celu propagowanie rozwoju produkcji zwierzęcej
 • 015 - Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz pokrewna działalność usługowa
 • 0150 - Gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz pokrewna działalność usługowa
 • 015010 - Łowiectwo zwierząt dla pozyskania żywności, futra, skóry oraz dla ZOO
 • 015020 - Produkcja skór zwierząt pozyskiwanych z łowiectwa
 • 015030 - Rozprzestrzenianie i rozmnażanie zwierzyny łownej
 • 015040 - Działalność usługowa wspomagająca łowiectwo
 • 015050 - Polowanie na ssaki morskie, takie jak: morsy, foki
 • 02 - Leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewne działalności usługowe
 • 0201 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
 • 020110 - Zalesianie i odnowienia lasu oraz ochrona lasu i dróg leśnych
 • 020120 - Uprawy lasu odroślowego
 • 020130 - Działalność szkółek drzewek leśnych
 • 020140 - Uprawy choinek
 • 020150 - Pozyskiwanie drewna (wyrąb lasu i produkcja drewna surowego)
 • 020160 - Zbieranie dziko rosnących materiałów: kauczukopodobnych, żywic naturalnych itd.
 • 0202 - Działalność usługowa pokrewna dla leśnictwa i pozyskiwania drewna
 • 020210 - Działalność usługowa w zakresie leśnictwa
 • 020220 - Działalność usługowa związana z pozyskiwaniem drewna
 • 05 - Rybołówstwo, działalność wylęgania ryb i gospodarstwa rybne; działalność usługowa związanych z rybołóstwem i rybactwem
 • 0501 - Rybołówstwo
 • 050110 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 • 050120 - Rybołówstwo w wodach morskich
 • 050130 - Połowy pozostałych organizmów
 • 050131 - Połów skorupiaków i mięczaków
 • 050132 - Polowanie na zwierzęta wodne
 • 050133 - Wydobycie innych produktów mórz i oceanów: naturalnych pereł, korali, gąbek itp.
 • 0502 - Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb
 • 050210 - Chów i hodowla ryb w wodach śródlądowych
 • 050220 - Chów i hodowla ryb w wodach morskich
 • 050230 - Chów i hodowla pozostałych organizmów
 • 050240 - Działalność wylęgarni ryb
 • 0503 - Działalność usługowa związana z rybołówstwem i rybactwem
 • 10 - Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego; wydobywanie torfu
 • 1010 - Górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego
 • 101010 - Wydobywanie węgla kamiennego (podziemne lub odkrywkowe)
 • 101020 - Oczyszczanie, sortowanie, mielenie węgla
 • 101030 - Wzbogacanie węgla kamiennego
 • 101040 - Brykietowanie węgla kamiennego
 • 1020 - Górnictwo i wzbogacanie węgla brunatnego
 • 1030 - Wydobywanie i wzbogacanie torfu
 • 103010 - Wydobycie torfu
 • 103020 - Wzbogacanie torfu
 • 103030 - Brykietowanie torfu
 • 11 - Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego; działalność usług. bez poszukiwań złóż
 • 111 - Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
 • 1111 - Wydobywanie ropy naftowej
 • 1112 - Wydobywanie gazu ziemnego
 • 111210 - Wydobywanie gazu ziemnego
 • 111220 - Skraplanie i odparowywanie gazu ziemnego (przed i po transporcie)
 • 111230 - Odsiarczanie, odwadnianie i stabilizacja gazu ziemnego
 • 1113 - Wydobywanie piasku i łupków bitumicznych
 • 1120 - Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego bez poszukiwań
 • 12 - Kopalnictwo rud uranu i toru
 • 1200 - Wydobywanie rud uranu i toru
 • 120010 - Wydobywanie rud uranu i toru
 • 120020 - Wyrób żółcienia
 • 13 - Kopalnictwo rud metali
 • 1310 - Kopalnictwo rud żelaza
 • 131010 - Wydobywanie rud wartościowych głównie ze względu na zawartość żelaza
 • 131020 - Wzbogacanie rud żelaza
 • 1320 - Kopalnictwo rud metali nieżelaznych z wyjątkiem rud uranu i toru
 • 132010 - Wydobycie i przeróbka rud aluminium (boksyty), miedzi, ołowiu, cynku, cyny i innych
 • 132020 - Wydobycie i przeróbka rud metali szlachetnych: złoto, srebro, platyna
 • 14 - Pozostałe górnictwo i kopalnictwo
 • 141 - Wydobywanie kamienia
 • 1411 - Wydobywanie kamienia dla potrzeb budownictwa
 • 1412 - Wydobywanie skał wapiennych, gipsu i kredy
 • 141210 - Urabianie, rozbijanie i rozdrabnianie skał wapiennych
 • 141220 - Wydobycie gipsu i anhydrytu
 • 141230 - Wydobycie kredy
 • 1413 - Wydobywanie łupków
 • 142 - Wydobywanie kruszywa i gliny
 • 1421 - Działalność kopalni żwiru i piasku
 • 142110 - Wydobycie piasku i żwiru dla celów przemysłowych i budowlanych
 • 142120 - Rozbijanie i rozdrabnianie kamieni, żwiru i piasku
 • 1422 - Kopalnictwo gliny i kaolinu
 • 1430 - Kopalnictwo minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcja nawozów
 • 143010 - Wydobycie fosforytów i apatytów
 • 143020 - Wydobycie siarki
 • 143030 - Wydobycie i przeróbka pirytów i magnetopirytów
 • 143040 - Wydobycie naturalnego siarczanu barowego oraz naturalnego węglanu barowego itp.
 • 1440 - Produkcja soli
 • 144010 - Wydobycie soli ze złóż podziemnych włącznie z rozpuszczaniem i pompowaniem
 • 144020 - Produkcja soli przez odparowanie wody morskiej lub słonych wód
 • 144030 - Produkcja solanki i innych słonych roztworów
 • 144040 - Rozdrabnianie, oczyszczanie i rafinacja soli
 • 1450 - Pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 145010 - Wydobycie materiałów ściernych, azbestu, miazgi krzemionkowej kopalnej itd.
 • 145020 - Wydobycie kamieni szlachetnych, kwarcu, miki
 • 145030 - Wydobycie naturalnego asfaltu i bitumitu
 • 15 - Produkcja artykułów spożywczych i napojów
 • 151 - Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych
 • 1511 - Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa
 • 151110 - Produkcja świeżego, konserwowanego lub mrożonego mięsa
 • 151120 - Produkcja skór niewyprawionych pochodzących z rzeźni
 • 151130 - Wytapianie jadalnych tłuszczów pochodzenia zwierzęcego
 • 151140 - Przeróbka odpadów zwierzęcych, produkcja mączek i pokarmów mięsnych
 • 151150 - Produkcja wełny, szczeciny, włosia i sierści surowej poubojowej
 • 1512 - Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa drobiowego i króliczego
 • 151210 - Ubój drobiu i królików
 • 151220 - Przetwórstwo drobiu i mięsa króliczego
 • 151230 - Produkcja świeżego lub mrożonego drobiu i królików w pojedynczych porcjach
 • 151240 - Produkcja piór i puchu
 • 1513 - Produkcja wyrobów z mięsa, mięsa drobiowego i króliczego
 • 151310 - Produkcja suszonego, solonego lub wędzonego mięsa
 • 151320 - Produkcja wyrobów z mięsa: kiełbas, kaszanek, salami, salcesonów, pasztetów itd.
 • 151330 - Produkcja wstępnie przyrządzonych pokarmów mięsnych
 • 151340 - Produkcja smalcu i innych jadalnych tłuszczów zwierzęcych
 • 1520 - Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa
 • 152010 - Konserwowanie ryb, mięczaków, skorupiaków itp.: schładzanie, zamrażanie itd.
 • 152020 - Wytwarzanie produktów z ryb, mięczaków, skorupiaków itp.
 • 152030 - Produkcja wstępnie przyrządzonych pokarmów rybnych
 • 152040 - Działalność statków zaangażowanych tylko w przetwórstwo i konserwowanie ryb
 • 153 - Przetwórstwo owoców i warzyw
 • 1531 - Przetwórstwo ziemniaków
 • 153110 - Produkcja wstępnie przyrządzonych mrożonych ziemniaków
 • 153120 - Produkcja osuszonej papki ziemniaczanej
 • 153130 - Produkcja zakąsek ziemniaczanych
 • 153140 - Produkcja frytek ziemniaczanych
 • 153150 - Produkcja mąki i mączek ziemniaczanych
 • 153160 - Mechaniczne obieranie ziemniaków
 • 1532 - Produkcja soków z owoców i warzyw
 • 1533 - Przetwórstwo owoców i warzyw, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 153310 - Konserwowanie owoców, orzechów i warzyw: zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem
 • 153320 - Wytwarzanie owocowych lub warzywnych produktów żywnościowych
 • 153330 - Wytwarzanie dżemów, marmolady i galaretek
 • 154 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • 1541 - Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów
 • 154110 - Produkcja nie oczyszczonych olejów roślinnych
 • 154120 - Produkcja nieodtłuszczonej mąki i mączki z nasion roślin oleistych
 • 154130 - Produkcja niejadalnych olejów i tłuszczów zwierzęcych
 • 154140 - Produkcja olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich
 • 1542 - Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów
 • 154210 - Produkcja oczyszczonych olejów roślinnych: oliwy, oleju sojowego
 • 154220 - Produkcja olejów roślinnych: parowanie, gotowanie, utlenianie, polimeryzacja itd
 • 1543 - Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • 154310 - Produkcja margaryny
 • 154320 - Produkcja innych substytutów masła dających się rozsmarowywać
 • 154330 - Produkcja innych tłuszczów jadalnych
 • 155 - Produkcja artykułów mleczarskich
 • 1551 - Przetwórstwo mleka i wyrób serów
 • 155110 - Produkcja świeżego płynnego mleka, pasteryzowanego, sterylizowanego
 • 155120 - Produkcja śmietany i śmietanki ze świeżego płynnego mleka pasteryzowanego
 • 155130 - Produkcja mleka skondensowanego, słodzonego lub niesłodzonego
 • 155140 - Produkcja masła
 • 155150 - Produkcja sera i twarogu
 • 155160 - Produkcja serwatki
 • 155170 - Produkcja kazeiny i laktozy
 • 155180 - Produkcja jogurtu i kefiru
 • 155190 - Produkcja mleka w proszku i śmietanki w proszku
 • 1552 - Produkcja lodów
 • 156 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i produktów skrobiowych
 • 1561 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • 156110 - Przemiał zbóż: produkcja mąki, kasz, mączki pszennej, owsa, kukurydzy i in. zbóż
 • 156120 - Przemiał ryżu: produkcja ryżu mielonego, oczyszczonego, polerowanego
 • 156130 - Przemiał surowców warzywnych
 • 156140 - Wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej
 • 156150 - Wytwarzanie preparowanej mąki wieloskładnikowej do wypieku chleba, ciast, bułek
 • 1562 - Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
 • 156210 - Wytwarzanie skrobi
 • 156220 - Mielenie mokrej kukurydzy
 • 156230 - Wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy ...
 • 156240 - Wytwarzanie glutenu
 • 156250 - Wytwarzanie tapioki
 • 157 - Produkcja gotowych pasz dla zwierząt
 • 1571 - Produkcja pasz dla zwierząt hodowlanych
 • 1572 - Produkcja pasz dla zwierząt domowych
 • 158 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych
 • 1581 - Produkcja chleba oraz świeżych wyrobów piekarniczych; produkcja ciast i ciastek
 • 158110 - Produkcja chleba i bułek
 • 158120 - Produkcja świeżych wyrobów piekarniczych, ciast, ciastek, ciastek owocowych
 • 1582 - Produkcja herbatników i suchar.; produkcja ciast i ciastek o przedłużonej trwałości
 • 158210 - Produkcja herbatników i sucharów oraz "suchych" produktów piekarniczych
 • 158220 - Produkcja ciast i ciastek o przedłużonej trwałości
 • 158230 - Produkcja słodkich lub słonych zakąsek
 • 1583 - Produkcja cukru
 • 158310 - Produkcja cukru i syropu z trzciny cukrowej, buraków, klonów, palm
 • 158320 - Rafinacja cukru
 • 158330 - Produkcja melasy
 • 1584 - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • 158410 - Produkcja kakao, masła kakaowego, tłuszczu i oleju kakaowego
 • 158420 - Produkcja czekolady
 • 158430 - Produkcja wyrobów cukierniczych
 • 158440 - Produkcja gumy do życia
 • 158450 - Konserwacja w cukrze owoców, skórek owocowych i innych części roślin, orzechów
 • 1585 - Produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych
 • 158510 - Produkcja makaronów i klusek
 • 158520 - Produkcja gotowych lub suszonych pasztecików faszerowanych
 • 158530 - Produkcja gotowych produktów typu pasztecikowego
 • 1586 - Przetwórstwo herbaty i kawy
 • 158610 - Dekofeinizacja i prażenie kawy
 • 158620 - Produkcja wyrobów kawowych (kawy mielonej, rozpuszczalnej, ekstraktów itd.)
 • 158630 - Produkcja substytutów kawy
 • 158640 - Paczkowanie kawy itd.
 • 158650 - Sporządzanie mieszanek różnych gatunków herbaty
 • 158660 - Paczkowanie herbaty łącznie z paczkowaniem w jednorazowe torebki
 • 1587 - Produkcja przypraw
 • 158710 - Produkcja przypraw i sosów
 • 158720 - Produkcja musztardy
 • 158730 - Produkcja mąki i mączki musztardowej
 • 158740 - Produkcja majonezu
 • 158750 - Produkcja spożywczych ekstraktów ziołowych
 • 158760 - Produkcja aromatów i esencji spożywczych
 • 1588 - Produkcja homogenizowanych artykułów żywnościowych i żywności dietetycznej
 • 158810 - Odżywki dla noworodków
 • 158820 - Odżywki mleczne i inne dla niemowląt
 • 158830 - Żywność dla dzieci
 • 158840 - Żywność niskokaloryczna i o zmniejszonej kaloryczności
 • 158850 - Żywność dietetyczna stosowana przy różnych schorzeniach
 • 158860 - Żywność niskosodowa (łącznie z solami dietetycznymi) lub bez sodu
 • 158870 - Żywność bezglutenowa
 • 158880 - Żywność zalecana dla osób przy nadmiernym wysiłku fizycznym
 • 158890 - Żywność dla diabetyków
 • 1589 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 158910 - Produkcja zup i rosołów
 • 158920 - Produkcja octu, drożdży
 • 158930 - Przerób jaj, produkcja przetworów jajowych
 • 158940 - Prażenie orzechów, produkcja pokarmów i mas orzechowych
 • 159 - Produkcja napojów
 • 1591 - Produkcja destylowanych napojów alkoholowych
 • 159110 - Produkcja destylowanych napojów alkoholowych
 • 159120 - Produkcja spirytusu w wyniku destylacji wina
 • 1592 - Produkcja alkoholu etylowego w wyniku fermentacji surowców
 • 159220 - Produkcja alkoholu etylowego w wyniku fermentacji surowców o mocy powyżej 80%
 • 159230 - Produkcja skażonego spirytusu
 • 1593 - Produkcja win gronowych
 • 159310 - Produkcja win gronowych
 • 159320 - Produkcja wina ze skondensowanego moszczu winogronowego
 • 1594 - Produkcja jabłecznika i innych win owocowych
 • 1595 - Produkcja innych nie destylowanych napojów powst. w wyniku ferment. surowców
 • 1596 - Produkcja piwa
 • 1597 - Produkcja słodów
 • 1598 - Produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych
 • 159810 - Produkcja i butelkowanie wód mineralnych
 • 159811 - Produkcja bezalkoholowych aromatyzowanych i/lub osłodzonych wód
 • 159812 - Produkcja gazowanych napojów bezalkoholowych z ekstraktów naturalnych np. toniku
 • 159813 - Produkcja napojów owocowych
 • 159820 - Produkcja syropów
 • 159830 - Produkcja napojów w proszku
 • 1599 - Produkcja pozostałych napojów bezalkoholowych
 • 159910 - Produkcja nektarów
 • 159920 - Produkcja napojów na bazie mleka lub kakao
 • 16 - Produkcja wyrobów tytoniowych
 • 1600 - Produkcja wyrobów tytoniowych
 • 160010 - Produkcja wyrobów tytoniowych
 • 160020 - Produkcja tytoniu przemysłowego
 • 17 - Produkcja tkanin
 • 171 - Przygotowywanie i przędzenie włókien
 • 1711 - Przygotowywanie i przędzenie włókien bawełnianych
 • 171110 - Przygotowywanie włókien: gręplowanie i czesanie
 • 171120 - Wytwarzanie przędzy z włókien bawełnianych
 • 1712 - Przygotowywanie i przędzenie włókien wełnianych
 • 171210 - Przygotowanie włókien: odtłuszczanie i karbonizacja wełny, gręplowanie
 • 171220 - Wytwarzanie przędzy z włókien wełnianych
 • 1713 - Przygotowywanie i przędzenie włókien samodziałowych
 • 171310 - Czesanie włókien
 • 171320 - Wytwarzanie przędzy i włókien samodziałowych
 • 171330 - Przygotowywanie i przędzenie włókien samodziałowych z dodatkiem innych włókien
 • 1714 - Przygotowywanie i przędzenie włókien lnianych
 • 171410 - Trzepanie lnu
 • 171420 - Wytwarzanie przędzy z włókien lnianych i z włókien łykowych
 • 1715 - Rozwijanie i przygotowanie włókien jedwabnych; przygotowanie tkanin sztucznych i syntetycznych
 • 171510 - Rozwijanie, płukanie i skręcanie jedwabiu
 • 171520 - Gręplowanie i czesanie odpadów
 • 171530 - Wytwarzanie przędzy z włókien naturalnych i mieszanek dla celów dziewiarskich
 • 171540 - Teksturowanie, skręcanie, nitkowanie i moczenie przędzy syntetycznej
 • 1716 - Produkcja nici krawieckich
 • 1717 - Przygotowywanie i przędzenie pozostałych włókien tekstylnych
 • 171710 - Przygotowywanie i przędzenie pozostałych włókien tekstylnych
 • 171720 - Produkcja przędzy do wytwarzania tapet
 • 172 - Tkanie materiałów
 • 1721 - Tkanie materiałów bawełnianych
 • 172110 - Produkcja szerokich tkanin bawełnianych lub mieszanek
 • 172120 - Produkcja tkanin w belach, kordonku, tkanin niestrzyżonych na ręczniki itd.
 • 1722 - Tkanie materiałów wełnianych
 • 1723 - Tkanie materiałów samodziałowych
 • 1724 - Tkanie materiałów jedwabnych
 • 1725 - Tkanie pozostałych materiałów
 • 172510 - Produkcja szerokich tkanin z lnu, łyka i innych włókien
 • 172520 - Produkcja tkanin z włókien szklanych
 • 1730 - Wykańczanie materiałów włókienniczych
 • 173010 - Wybielanie, farbowanie i drukowanie materiałów włókienniczych obcej produkcji
 • 173020 - Czyszczenie, suszenie, gotowanie na parze, reperacja materiałów włókienniczych
 • 1740 - Produkcja gotowych artykułów włókienniczych z wyjątkiem odzieży
 • 174010 - Wytwarzanie koców łącznie z kocami podróżnymi
 • 174020 - Wytwarzanie bielizny pościelowej, stołowej, toaletowej, kuchennej
 • 174030 - Wytwarzanie kołder (watowych, puchowych), poduszek, śpiworów
 • 174040 - Wytwarzanie zasłon, baldachimów, stor, narzut, pokrowców na ubrania i maszyny
 • 174050 - Wytwarzanie płócien nieprzemakalnych, namiotów, sprzętu campingowego, żagli
 • 174060 - Wytwarzanie flag, sztandarów, chorągwi
 • 174070 - Wytwarzanie ścierek, kamizelek ratunkowych, spadochronów
 • 174080 - Produkcja ręcznie tkanych gobelinów
 • 174090 - Produkcja tekstylnych części koców elektrycznych
 • 175 - Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych
 • 1751 - Produkcja dywanów i chodników
 • 1752 - Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • 175210 - Produkcja szpagatów, wyrobów powroźniczych, lin i kabli z włókien, taśm tekstyl.
 • 175220 - Produkcja sieci wiązanych ze szpagatów, powrozów i lin
 • 175230 - Produkcja wyrobów z lin i sieci: sieci rybackich, odbijaczy okrętowych itd.
 • 1753 - Produkcja materiałów teksylnych które nie są tkane oraz wyrobów z tych materiałów z wyjątkiem odzieży
 • 1754 - Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
 • 175410 - Produkcja wąskich tkanin wykonanych przy użyciu różnych środków sklejających
 • 175420 - Produkcja filcu
 • 175430 - Produkcja etykiet, odznak
 • 175440 - Produkcja ozdób: wstążek, taśm, pomponów
 • 175450 - Produkcja tiulów i innych wyrobów tiulowych obszytych motywami ornamentowymi
 • 175460 - Produkcja wyrobów impregnowanych, pokrytych, powleczonych lub laminowanych
 • 175470 - Produkcja artykułów tekstylnych z waty i wyrobów z waty
 • 175480 - Produkcja przędzy metalizowanej lub plecionej z drutem, sznurów przepojonych gumą
 • 175490 - Produkcja różnych wyrobów i artykułów tekstylnych
 • 1760 - Produkcja materiałów włókienniczych o splocie dzianinowym lub szydełkowym
 • 176010 - Produkcja materiałów o ściegu oczkowym i słupkowym
 • 176020 - Produkcja siatek i okryć okiennych dzianych typu Raschel lub podobnych
 • 176030 - Produkcja innych materiałów włókienniczych o splocie dzianinowym lub szydełkowym
 • 177 - Produkcja artykułów włókienniczych z materiałów o splocie dzianinowym i szydełkowym
 • 1771 - Produkcja dzianin i szydełkowych trykotaży
 • 1772 - Produkcja dzianych i szydełkowych pulowerów, rozpinanych swetrów i podobnych okryć
 • 1773 - Produkcja dzianej i szydełkowej odzieży wierzchniej
 • 1774 - Produkcja dzianej i szydełkowej bielizny
 • 1775 - Produkcja pozostałych artykułów i akcesoriów z materiałów dzianych i o splocie szydełkowym
 • 18 - Produkcja odzieży; wyprawianie i barwienie skór futerkowych
 • 1810 - Produkcja odzieży skórzanej
 • 182 - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 1821 - Produkcja odzieży roboczej i ochronnej
 • 1822 - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • 182210 - Produkcja płaszczy, garniturów, kostiumów, żakietów, swetrów, spódnic
 • 182220 - Krawiectwo
 • 1823 - Produkcja bielizny
 • 1824 - Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • 182410 - Produkcja odzieży i bielizny niemowlęcej, odzieży: tekstylnej, narciarskiej itd.
 • 182420 - Produkcja czapek i kapeluszy (włącznie z futrzanymi nakryciami głowy)
 • 182430 - Produkcja obuwia tekstylnego bez zelówek
 • 182440 - Produkcja innych akcesoriów odzieżowych: rękawiczek, pasków, szali, krawatów itp.
 • 1830 - Wyprawianie i barwienie skór futer.; produkcja wyrobów ze skór futerkowych
 • 183010 - Wyprawianie i barwienie skór futerkowych oraz skór porośniętych włosem
 • 183020 - Produkcja wyrobów ze skór futerkowych
 • 183030 - Produkcja skór sztucznych oraz wyrobów z nich wytwarzanych
 • 19 - Garbowanie i wyprawianie skór; produkcja toreb, wyrob. rymarskich, uprzęży i obuwia
 • 1910 - Garbowanie i wyprawianie skór
 • 191010 - Produkcja wyprawionej skóry
 • 191020 - Produkcja skóry zamszowej, pergaminu, skóry lakierowanej i metalizowanej
 • 191030 - Produkcja kompozycji ze skóry
 • 1920 - Produkcja toreb bagaż., toreb ręcz. i podobnych artykułów, wyrobów rymarskich i uprzęży
 • 192010 - Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych artykułów skórzanych
 • 192020 - Produkcja pasków do zegarków
 • 192030 - Produkcja różnych artykułów ze skóry lub mieszanek skóry
 • 1930 - Produkcja obuwia
 • 193010 - Produkcja obuwia o dowolnym przeznaczeniu, z różnych materiałów
 • 193020 - Produkcja getrów, kamaszy i podobnych artykułów
 • 193030 - Produkcja części obuwia
 • 20 - Produkcja drewna i wyrobów z drew. i korka, za wyj. mebli, produkcja artykułów ze słomy i wyplatanie
 • 2010 - Cięcie i heblowanie drewna, impregnacja drewna
 • 201010 - Cięcie i heblowanie drewna
 • 201020 - Produkcja drewnianych podkładów kolejowych
 • 201030 - Produkcja materiałów podłogowych z drewna
 • 201040 - Produkcja wełny drzewnej, mączki drzewnej, wiórów
 • 201050 - Suszenie drewna
 • 201060 - Impregnacja i obróbka chemiczna drewna
 • 2020 - Produkcja arkuszów fornirowanych.; produkcja sklejek, płyt laminowanych, wiórowych oraz desek
 • 2030 - Produkcja drewnianych elementów konstrukcji i wyrobów stolarki budowlanej
 • 203010 - Produkcja wyrobów drewnianych przeznaczonych dla budownictwa
 • 203020 - Produkcja budynków lub ich elementów wykonanych z prefabrykatów
 • 2040 - Produkcja opakowań drewnianych
 • 204010 - Produkcja skrzyń, pudełek, klatek, opakowań na oleje i owoce
 • 204020 - Produkcja palet, palet skrzynkowych i innych kartonów drewnianych
 • 204030 - Produkcja beczek, kadzi, balii i innych naczyń drewnianych
 • 204040 - Produkcja drewnianych bębnów
 • 205 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów do wyplatania
 • 2051 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
 • 205110 - Produkcja trzonków i korpusów do narzędzi, mioteł, szczotek i pędzli
 • 205120 - Produkcja drewnianych form i kopyt szewskich, wieszaków ubraniowych
 • 205130 - Produkcja drewnianych przyborów domowych i naczyń kuchennych, wieszaków giętych
 • 205140 - Produkcja drewnianych statuetek i ornamentów
 • 205150 - Produkcja drewnianych szkatułek i pudełek na biżuterię, sztućce itp
 • 205160 - Produkcja drewnianych szpulek, przykrywek, wrzecion, szpulek do maszyn do szycia
 • 205170 - Produkcja innych artykułów drewnianych
 • 2052 - Produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 205210 - Produkcja korka naturalnego
 • 205220 - Produkcja plecionek i produktów wyplatanych, jak maty, wycieraczki, ekrany
 • 205230 - Produkcja koszyków i innych przedmiotów wiklinowych
 • 21 - Produkcja masy celulozowej, papieru oraz wyrobów z papieru
 • 211 - Produkcja masy celulozowej, papieru i tektury
 • 2111 - Produkcja masy celulozowej
 • 211110 - Produkcja bielonej, pobielonej i nie bielonej celulozowej masy papierowej
 • 211120 - Obróbka mechaniczna, chemiczna lub półchemiczna celulozowej masy papierowej
 • 211130 - Usuwanie atramentu i tuszu oraz produkcja masy celulozowej z makulatury
 • 2112 - Produkcja papieru i tektury
 • 211210 - Produkcja papieru i tektury przeznaczonej do dalszej obróbki przemysłowej
 • 211220 - Pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury
 • 211230 - Produkcja krepin i papieru marszczonego
 • 212 - Produkcja wyrobów z papieru i tektury
 • 2121 - Produkcja papieru i tektury falistej oraz produkcja opakowań z papieru i tektury
 • 212110 - Produkcja papieru i tektury falistej
 • 212120 - Produkcja opakowań z tektury falistej
 • 212130 - Produkcja opakowań z papieru
 • 212140 - Produkcja składanych opakowań z tektury falistej
 • 212150 - Produkcja opakowań z masywnej tektury
 • 212160 - Produkcja worków i toreb papierowych
 • 212170 - Produkcja skoroszytów biurowych i innych podobnych artykułów
 • 2122 - Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • 212210 - Produkcja bibułek czyszczących
 • 212220 - Produkcja chusteczek do nosa, ręczników, serwetek
 • 212230 - Produkcja papieru toaletowego
 • 212240 - Produkcja podpasek higienicznych i tamponów
 • 212250 - Produkcja pieluszek papierowych i podkładek pieluszkowych dla niemowląt
 • 212260 - Produkcja kubeczków, talerzy, tacek
 • 2123 - Produkcja papierowych artykułów piśmiennych
 • 212310 - Produkcja papieru drukarskiego i piśmiennego do osobistego użytku
 • 212320 - Produkcja papieru do drukarek komputerowych
 • 212330 - Produkcja kalki
 • 212340 - Produkcja matryc do powielacza i papieru kredowego
 • 212350 - Produkcja papieru gumowanego i przyczepnego
 • 212360 - Produkcja kopert i papieru listowego
 • 212370 - Produkcja pudełek, torebek, portfeli i kompletów piśmiennych
 • 2124 - Produkcja tapet
 • 212410 - Produkcja tapet papierowych i podobnych pokryć ściennych
 • 212420 - Produkcja tekstylnych pokryć ścian
 • 2125 - Produkcja pozostałych art. z papieru, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 212510 - Produkcja etykietek
 • 212520 - Produkcja filtrów z papieru i kartonu
 • 212530 - Produkcja cewek, szpulek, nasadek z papieru i kartonu
 • 212540 - Produkcja korytek dla jajek i innych foremek do pakowania produktów
 • 22 - Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 221 - Działalność wydawnicza
 • 2211 - Wydawanie książek, broszur, wydawnictw muzycznych i podobnych wydawnictw
 • 2212 - Wydawanie gazet
 • 2213 - Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 • 2214 - Wydawanie nagrań dźwiękowych
 • 2215 - Pozostała działalność wydawnicza
 • 221510 - Wydawanie fotografii, sztychów i kart pocztowych
 • 221520 - Wydawanie rozkładów
 • 221530 - Wydawanie druków
 • 221540 - Wydawanie plakatów, reprodukcji prac artystycznych
 • 221550 - Wydawanie innych rodzajów druków
 • 221560 - Wydawanie wydawnictw o małych nakładach i kieszonkowych
 • 222 - Poligrafia i działalność usługowa związana z poligrafią
 • 2221 - Drukowanie gazet
 • 2222 - Pozostała działalność poligraficzna
 • 2223 - Introligatorstwo
 • 222310 - Dalsza obróbka arkuszy drukarskich przeznaczonych, np. na książki, broszury
 • 222320 - Dalsza obróbka zadrukowanego papieru lub kartonu przeznaczonych. np. na druki, etykiety
 • 2224 - Składanie tekstu
 • 222410 - Fotomontaż
 • 222420 - Sztychy, fotorytownictwo
 • 222430 - Profesjonalne oprogramowanie typu desk-top i projektowanie tekstów
 • 222440 - Składanie czcionek drukarskich, przygot. gotowych płyt lub cylindrów drukarskich
 • 2225 - Pozostała działalność usługowa związana z poligrafią
 • 223 - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 2231 - Reprodukcja nagrań dźwiękowych
 • 2232 - Reprodukcja nagrań wideo
 • 2233 - Reprodukcja komputerowych nośników informacji
 • 23 - Wytwarzanie Produkcja koksowania węgla, produkcja rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych
 • 2310 - Wytwarzanie produktów koksowania węgla
 • 231010 - Produkcja koksu i półkoksu
 • 231020 - Produkcja gazu węglowego
 • 231030 - Produkcja węgla i smoły destylowanej z węgla brunatnego
 • 2320 - Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 232010 - Produkcja paliwa do silników: benzyny, oleju napędowego
 • 232020 - Produkcja paliwa: oleju paliwowego lekkiego i ciężkiego, etanu, propanu, butanu
 • 232030 - Produkcja olejów smarowych, smarów
 • 232040 - Wytwarzanie produktów dla przemysłu petrochemicznego i służących do pokrywania dróg
 • 232050 - Wytwarzanie różnych produktów: nafty malarskiej (benzyny lakierniczej, benzyny lakowej)
 • 2330 - Wytwarzanie paliw jądrowych
 • 233010 - Produkcja uranu wzbogaconego
 • 233020 - Produkcja składników paliwa dla reaktorów jądrowych
 • 233030 - Produkcja izotopów dla zastosowania w przemyśle lub medycynie
 • 233040 - Zagospodarowywanie odpadów radioaktywnych
 • 24 - Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych
 • 241 - Produkcja podstawowych chemikaliów
 • 2411 - Produkcja gazów technicznych
 • 2412 - Produkcja barwników i pigmentów
 • 241210 - Produkcja barwników i pigmentów z dowolnego surowca
 • 241220 - Produkcja substancji fluorescencyjnych i luminescencyjnych
 • 2413 - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 241310 - Produkcja pierwiastków chemicznych z wyjątkiem metali, podstawowych gazów technicznych
 • 241320 - Produkcja kwasów nieorganicznych z wyłączeniem kwasu azotowego
 • 241330 - Produkcja zasad i pozostałych produktów i związków nieorganicznych z wyłączeniem amoniaku
 • 241340 - Produkcja paku i koksu pakowego
 • 2414 - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 241410 - Produkcja węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nasyconych i nienasyconych
 • 241420 - Produkcja alkoholi łącznie z syntetycznym alkoholem etylowym
 • 241430 - Produkcja kwasów jedno- i wielokarboksylowych łącznie z kwasem octowym
 • 241440 - Produkcja aldehydów i ketonów
 • 241450 - Produkcja pozostałych związków organicznych łącznie z produktami destylacji drewna
 • 241460 - Produkcja węgla drzewnego
 • 2415 - Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych
 • 241510 - Produkcja czystych lub mieszanych azotowych, fosforowych i potasowych nawozów
 • 241520 - Produkcja mocznika, soli fosforowych i potasowych
 • 241530 - Produkcja związków azotowych: kwasu azotowego, suloazotowego, amoniaku, azotynów
 • 2416 - Produkcja tworzyw sztucznych w postaci surowej
 • 241610 - Produkcja tworzyw sztucznych celulozowych
 • 241620 - Produkcja tworzyw sztucznych kondensacyjnych
 • 241630 - Produkcja tworzyw sztucznych polimeryzacyjnych
 • 241640 - Produkcja poliuretanów
 • 241650 - Produkcja tworzyw epoksydowych i pozostałych tworzyw sztucznych osobno nie wymienionych
 • 2417 - Produkcja kauczuku syntetycznego i lateksów kauczukowych w postaci surowej
 • 241710 - Produkcja kauczuku syntetycznego w postaci pierwotnej w płytach, arkuszach
 • 241720 - Produkcja lateksów kauczukowych
 • 241730 - Produkcja mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub żywic kauczukopodobnych
 • 2420 - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • 2430 - Produkcja farb, lakierów i podobnych substancji powłok farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 243010 - Produkcja farb, pokostów, emalii i lakierów
 • 243020 - Produkcja przygotowanych do bezpośredniego użycia pigmentów, gotowych substancji
 • 243030 - Produkcja mas uszczelniających, chemicznych związków uszczelniających itp.
 • 243040 - Produkcja organicznych rozpuszczalników i gotowych zmywaczy do farb
 • 243050 - Produkcja farb drukarskich
 • 244 - Produkcja środków farmaceutycznych, chemikaliów medyczycznych i środków pochodzenia roślinnego
 • 2441 - Produkcja podstawowych środków farmaceutycznych
 • 244110 - Produkcja i badanie chemiczne lub biologiczne substancji używanych w produkcji farmaceutycznej
 • 244120 - Przetwarzanie krwi
 • 244130 - Wytwarzanie chemicznie czystego cukru
 • 244140 - Przetwarzanie gruczołów i produkcja ekstraktów gruczołowych
 • 2442 - Produkcja preparatów farmaceutycznych
 • 244210 - Produkcja składników krwi
 • 244220 - Produkcja szczepionek
 • 244230 - Produkcja plomb dentystycznych i cementu do celów chirurgicznych
 • 244240 - Produkcja chemicznych środków antykoncepcyjnych
 • 244250 - Produkcja medycznej waty, gazy, bandaży, opatrunków, nici chirurgicznych
 • 244260 - Produkcja innych leków łącznie z preparatami homeopatycznymi
 • 245 - Produkcja mydeł i detergen., preparat. myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 2451 - Produkcja mydeł i detergentów, preparatów myjących i czyszczących
 • 245110 - Produkcja preparatów mających zastosowanie w środkach myjących i czyszczących
 • 245120 - Produkcja środków do prania i mycia
 • 245130 - Produkcja surowej gliceryny
 • 245140 - Produkcja preparatów do maszyn zmywających
 • 245150 - Produkcja preparatów myjących i czyszczących: past, kremów, past szorujących itp.
 • 2452 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 245210 - Produkcja perfum i wód toaletowych
 • 245220 - Produkcja środków kosmetycznych do pielęgnacji skóry i środków upiększających
 • 245230 - Produkcja środków do pielęgnacji jamy ustnej
 • 245240 - Produkcja środków do włosów
 • 245250 - Produkcja preparatów do manicure i pedicure
 • 245260 - Produkcja środków do golenia
 • 245270 - Produkcja depilatorów
 • 245280 - Produkcja dezodorantów i soli kąpielowych
 • 246 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
 • 2461 - Produkcja środków wybuchowych
 • 2462 - Produkcja klejów i żelatyn
 • 246210 - Produkcja żelatyny i pochodnych żelatyny
 • 246220 - Produkcja kleju
 • 246230 - Produkcja klejów przygotowanych do bezp. użycia
 • 2463 - Produkcja olejków eterycznych
 • 2464 - Produkcja chemikaliów fotograficznych
 • 246410 - Produkcja płyt i błon fotograficznych
 • 246420 - Produkcja błon filmowych
 • 246430 - Produkcja papieru światłoczułego i pozostałych materiałów światłoczułych niewywołanych
 • 246440 - Produkcja chemikaliów fotograficznych do obróbki czarno-białej i barwnej
 • 2465 - Produkcja nie zapisanych nośników informacji
 • 246510 - Produkcja nie zapisanych nośników informacji
 • 246520 - Produkcja nie zapisanych dysków i taśm komputerowych
 • 2466 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 246610 - Produkcja peptonu, pochodnych peptonu i innych substancji proteinowych i ich pochodnych
 • 246620 - Produkcja chemicznie modyfikowanych olejów i tłuszczów
 • 246630 - Produkcja materiałów chemicznych pomocniczych dla przemysłu
 • 246640 - Produkcja proszków i past do lutowania
 • 246650 - Produkcja zestawów diagnostycznych i odczynników laboratoryjnych
 • 246660 - Produkcja farb do pisania i malowania
 • 2470 - Produkcja włókien sztucznych
 • 247010 - Produkcja włókien sztucznych ciągłych
 • 247020 - Produkcja włókien sztucznych trwałych, niegręplowanych, czesanych
 • 247030 - Produkcja sztucznej przędzy wysoko wytrzymałej na rozciąganie i przędzy teksturowanej
 • 247040 - Produkcja sztucznych włókien pojedynczych lub pasm
 • 25 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 • 251 - Produkcja wyrobów z gumy
 • 2511 - Produkcja gumowych opon i dętek
 • 251110 - Produkcja ogumienia do wszelkiego rodzaju środków transportu
 • 251120 - Produkcja płyt bieżnikowych i taśm do bieżnikowania opon
 • 2512 - Bieżnikowanie i regeneracja opon
 • 2513 - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • 251310 - Produkcja półproduktów gumowych: płyt, arkuszy, taśm, prętów, kształtek
 • 251320 - Produkcja wyrobów gotowych z gumy
 • 252 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 2521 - Produkcja płyt, arkuszy i kształtek z tworzyw sztucznych
 • 252110 - Produkcja półfabrykatów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do dalszego przerobu
 • 252120 - Produkcja takich wyrobów gotowych z tworzyw sztucznych, jak żyłki, siatki, tuleje
 • 2522 - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 2523 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
 • 252310 - Produkcja z tworzyw sztucznych: drzwi, okien, ram, żaluzji, zasłon, listew przypodłogowych
 • 252320 - Produkcja z tworzyw sztucznych w rolkach lub w formie płytek: podłóg, ścian, stropów
 • 252330 - Produkcja z tworzyw sztucznych konstrukcji i elementów dachowych
 • 252340 - Produkcja urządzeń sanitarnych z tworzyw sztucznych: wanien, brodzików, umywalek
 • 2524 - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 252410 - Produkcja samoprzylepnych tworzyw sztucznych
 • 252420 - Produkcja wyrobów powszechnego użytku z tworzyw sztucznych
 • 252430 - Produkcja artykułów technicznych z tworzyw sztucznych
 • 252440 - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 26 - Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
 • 261 - Produkcja szkła i wyrobów szklanych
 • 2611 - Produkcja tafli szklanych
 • 2612 - Kształtowanie i obróbka tafli szklanych
 • 261210 - Produkcja szkła bezpiecznego hartowanego lub klejonego
 • 261220 - Produkcja szkła zespolonego jednokomorowego lub wielokomorowego
 • 261230 - Produkcja szkła giętego
 • 261240 - Produkcja luster szklanych
 • 2613 - Produkcja szkła dmuchanego
 • 261310 - Produkcja butelek, innych pojemników i opakowań ze szkła i lub kryształu
 • 261320 - Produkcja naczyń do picia oraz innych artykułów domowych ze szkła lub kryształu
 • 2614 - Produkcja włókien szklanych
 • 2615 - Produkcja i przetwarzanie innych rodz. szkła, łącznie ze szkłem technicznym
 • 261510 - Produkcja szkła laboratoryjnego, elektrotechnicznego, oświetleniowego, sygnalizacyjnego i sanitarnego
 • 261520 - Produkcja izolatorów szklanych
 • 261530 - Produkcja szkła gospodarczego do różnych innych zastosowań
 • 261540 - Produkcja szkła gospodarczego prasowanego
 • 261550 - Produkcja szkiełek zegarkowych
 • 261560 - Produkcja nie pracujących optycznie elementów do szkła optycznego
 • 261570 - Produkcja bloków szklanych do układania powierzchni
 • 261580 - Produkcja szkła giętego w prętach lub rurkach
 • 262 - Produkcja niebudowlanych i nieogniotrwałych wyrobów ceramicznych, produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych
 • 2621 - Produkcja wyrobów ceramiki gospodarstwa domowego i ceramiki ozdobnej
 • 262110 - Produkcja porcelany stołowej i galanterii porcelanowej (porcelitowej)
 • 262120 - Produkcja fajansu stołowego i galanterii fajansowej
 • 262130 - Produkcja kamionki gospodarczej i galanterii kamionkowej
 • 262140 - Produkcja wyrobów garncarskich gospod. i stołowych, łącznie z galanterią z gliny
 • 262150 - Produkcja posążków ceramicznych i innych ozdobnych wyrobów
 • 2622 - Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • 2623 - Produkcja izolatorów ceramicznych i ceramicznych osłon izolacyjnych
 • 262310 - Produkcja ceramiki elektrotechnicznej
 • 262320 - Produkcja ceramicznych osłon izolacyjnych niskiego i wysokiego napięcia
 • 2624 - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 2625 - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • 2626 - Produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych
 • 262610 - Produkcja ceramicznych wyrobów ogniotrwałych: cegły, bloków
 • 262620 - Produkcja ogniotrwałych ceramicznych retort, tygli, dysz lub rur
 • 262630 - Produkcja ogniotrwałych zapraw, mas i betonów
 • 262640 - Produkcja prefabrykatów z betonów żaroodpornych i ogniotrwałych
 • 262650 - Produkcja prefabrykatów z betonów żaroodpornych, magnetyzowych, grafitowych itp.
 • 2630 - Produkcja płytek ceramicznych
 • 263010 - Produkcja kafli i okładzin ceramicznych
 • 263020 - Produkcja ceramicznych płytek ściennych, podłogowych i chodnikowych
 • 2640 - Produkcja cegły, dachówki i pozostałych ceramicznych materiałów budowlanych
 • 264010 - Produkcja cegły, dachówki, bloków i płyt ściennych ceramicznych
 • 264020 - Produkcja pustaków ściennych i stropowych
 • 264030 - Produkcja rurek drenarskich, nakryw kablowych i pozostałych ceramicznych materiałów budowlanych
 • 265 - Produkcja cementu, wapna i gipsu
 • 2651 - Produkcja cementu
 • 265110 - Produkcja klinkieru cementowego
 • 265120 - Produkcja cementu portlandzkiego
 • 265130 - Produkcja cementu zawierającego żużel wielkopiecowy granulowany
 • 265140 - Produkcja cementu hydraulicznego i pozostałych rodzajów cementu
 • 2652 - Produkcja wapna
 • 2653 - Produkcja gipsu
 • 266 - Produkcja wyrobów z cementu, betonu i gipsu
 • 2661 - Produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa
 • 266110 - Produkcja wyrobów z betonu lub ze sztucznego kamienia używanych w budownictwie
 • 266120 - Produkcja prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych z betonu lub ze sztucznego
 • 2662 - Produkcja wyrobów z gipsu dla budownictwa
 • 2663 - Produkcja masy betonowej
 • 2664 - Produkcja zaprawy murarskiej
 • 266410 - Produkcja suchych zapraw i wypraw: cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych
 • 266420 - Produkcja suchych mieszanek do tynków szlachetnych
 • 2665 - Produkcja wyrobów azbestowo-cementowych, wiórowo-cementowych i podobnych
 • 266510 - Produkcja wyrobów azbestowo-cementowych: płyt falistych i płaskich, dachówek
 • 266520 - Produkcja materiałów budowlanych pochodzenia roślinnego scalonych cementem, gipsem
 • 2666 - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu i gipsu
 • 266610 - Produkcja niebudowlanych wyrobów z betonu lub ze sztucznego kamienia
 • 266620 - Produkcja niebudowlanych wyrobów z gipsu
 • 2670 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni
 • 268 - Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
 • 2681 - Produkcja artykułów ściernych
 • 268110 - Produkcja kamieni młyńskich, kamieni ostrzących i polerujących
 • 268120 - Produkcja naturalnych lub sztucznych materiałów i narzędzi ściernych
 • 268130 - Produkcja sztucznego korundu
 • 2682 - Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalowych gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 268210 - Produkcja przędzy oraz materiałów z minerałów niemetalowych i artykułów wykonanych z tych materiałów
 • 268220 - Produkcja materiałów trących i niezłożonych artykułów z tych materiałów
 • 268230 - Produkcja izolacyjnych materiałów mineralnych: wełny żużlowej, waty żużlowej
 • 268240 - Produkcja wyrobów wykonanych z asfaltu lub podobnych surowców np. z węglowego paku smołowego
 • 268250 - Produkcja wyrobów z różnych minerałów: z miki, grafitu, steatytu
 • 268260 - Produkcja materiałów trących na podstawie azbestowej lub innych mineralnych substancji
 • 268270 - Przetwarzanie torfu dla celów nieenergetycznych
 • 27 - Produkcja metali
 • 2710 - Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
 • 271010 - Produkcja surówki z rudy lub ze złomu w stanie ciekłym, bloków, odlewania ciągłego
 • 271020 - Produkcja surówki zwierciadlanej, wysokowęglowych stopów żelazomanganowych i żelazofosforowych
 • 271030 - Produkcja stali w konwertorach lub piecach
 • 271040 - Produkcja wyrobów, np. walcowanych na gorąco, na zimno, szyn, kształtowników
 • 271050 - Produkcja żelaza ziarnistego
 • 272 - Produkcja rur
 • 2721 - Produkcja rur żeliwnych
 • 2722 - Produkcja rur stalowych
 • 272210 - Produkcja rur, przewodów rurowych i profili drążonych ze stali
 • 272220 - Produkcja rur bez szwu poprzez walcowanie na gorąco, wytłaczanie na gorąco itp.
 • 272230 - Produkcja rur spawanych poprzez formowanie na zimno lub na gorąco i spawanie itp
 • 272240 - Produkcja złączy stalowych
 • 273 - Pozost. obr. wstępna stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana oraz produkcja stopów żelaza
 • 2731 - Ciągnienie na zimno
 • 2732 - Walcowanie na zimno
 • 2733 - Formowanie i składanie na zimno
 • 2734 - Ciągnienie drutów
 • 2735 - Pozost. obr. wstępna stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana oraz produkcja stopów żelaza
 • 273510 - Produkcja stopów żelaza wyłączając wysokowęglowe stopy żelazomanganowe, żelazofosforowe
 • 273520 - Produkcja materiałów nawierzchni kolejowych oprócz szyn
 • 273530 - Produkcja żelaza proszkowanego, żelaza wyjątkowej czystości uzyskiwanego w wyniku elektrolizy
 • 274 - Produkcja metali szlachetnych i nieżelaznych
 • 2741 - Produkcja metali szlachetnych
 • 274110 - Produkcja podstawowych metali szlachetnych
 • 274120 - Produkcja stopów metali szlachetnych
 • 274130 - Produkcja półwyrobów z metali szlachetnych
 • 274140 - Produkcja srebra pokrywającego metale szlachetne
 • 274150 - Produkcja złota pokrywającego metale nieszlachetne lub srebro
 • 274160 - Produkcja platyny i platynowców pokrywających złoto, srebro lub inne metale
 • 2742 - Produkcja aluminium
 • 274210 - Produkcja aluminium z tlenków glinu
 • 274220 - Produkcja aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu aluminium
 • 274230 - Produkcja stopów aluminium
 • 274240 - Produkcja półwyrobów aluminiowych
 • 274250 - Produkcja tlenków glinu
 • 2743 - Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 274310 - Produkcja ołowiu, cynku, cyny z rudy
 • 274320 - Produkcja ołowiu, cynku, cyny z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu
 • 274330 - Produkcja stopów ołowiu, cynku, cyny
 • 274340 - Produkcja półwyrobów z ołowiu, cynku i cyny
 • 2744 - Produkcja miedzi
 • 274410 - Produkcja miedzi z rudy
 • 274420 - Produkcja miedzi z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu
 • 274430 - Produkcja stopów miedzi
 • 274440 - Produkcja półwyrobów miedzianych
 • 2745 - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 274510 - Produkcja chromu, manganu, niklu itp. z rudy
 • 274520 - Produkcja stopów chromu, manganu, niklu itp. z rafinacji elektrolit. odpad. lub złom
 • 274530 - Produkcja stopów chromu, manganu, niklu itp.
 • 274540 - Produkcja kamienia niklowego
 • 275 - Odlewnictwo metali
 • 2751 - Odlewnictwo żeliwa
 • 275110 - Produkcja żeliwnych produktów finalnych lub półproduktów
 • 275120 - Produkcja żeliwa płytkowego
 • 275130 - Produkcja żeliwa sferoidalnego
 • 275140 - Produkcja żeliwa ciągliwego
 • 2752 - Odlewnictwo staliwa
 • 275210 - Produkcja stalowych wyrobów finalnych lub półwyrobów
 • 275220 - Odlewnictwo odlewów stalowych
 • 2753 - Odlewnictwo metali lekkich
 • 275310 - Odlewnictwo metali lekkich
 • 275320 - Odlewnictwo wyrobów gotowych lub półproduktów metali lekkich
 • 2754 - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • 275410 - Odlewnictwo metali ciężkich
 • 275420 - Odlewnictwo metali szlachetnych
 • 275430 - Odlewnictwo wyrobów gotowych lub półproduktów z metali ciężkich i szlachetnych
 • 28 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych za wyjątkiem maszyn i urządzeń
 • 281 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
 • 2811 - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 281110 - Wytwarzanie części konstrukcji metalowych dla przemysłu
 • 281120 - Produkcja budynków z metalowych elementów prefabrykowanych (baraków budowlanych, pawilonów wystawowych)
 • 2812 - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 282 - Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych; produkcja grzejników i bojlerów centralnego ogrzewania
 • 2821 - Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
 • 282110 - Produkcja zbiorników, cystern i podobnych pojemników metal o pojemności pow. 300 l.
 • 282120 - Produkcja pojemników metalowych do sprężonego lub ciekłego gazu
 • 2822 - Produkcja grzejników i bojlerów centralnego ogrzewania
 • 2830 - Produkcja generatorów pary, z wyj. bojlerów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • 283010 - Produkcja kotłów wytwarzających parę wodną lub inne pary, np. kotłów wodnorurowych
 • 283020 - Produkcja pomocniczych urządzeń do kotłów, np. skraplaczy, odzyskiwaczy, podgrzewaczy
 • 283030 - Produkcja reaktorów jądrowych
 • 2840 - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 284010 - Produkcja wyrobów gotowych lub półprodukcja metali uzyskanych poprzez kucie, prasowanie
 • 284020 - Produkcja wyrobów gotow. lub półprodukcja metalali uzyskanych poprzez operacje metalurgii proszków
 • 285 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; działalność związana z ogólną inżynierią mechaniczną
 • 2851 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 285110 - Platerowanie, utlenianie anodowe metali
 • 285120 - Spiekanie metali
 • 285130 - Stępianie ostrych krawędzi, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie metali
 • 285140 - Kolorowanie, grawerowanie, drukowanie metali
 • 285150 - Niemetaliczne powlekanie metali, np. plastykowanie, emaliowanie, lakierowanie
 • 285160 - Hartowanie, polerowanie metali
 • 2852 - Działalność związana z ogólną inżynierią mechaniczną
 • 285210 - Ogólna inżynieria mechaniczna
 • 285220 - Spawanie, szlifowanie i inne specjalistyczne operacje na metalu
 • 286 - Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi ręcznych i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
 • 2861 - Produkcja wyrobów nożowniczych
 • 286110 - Produkcja artykułów nożowniczych: noży, ostrzy noży, rębaków, brzytew, żyletek
 • 286120 - Produkcja łyżek, widelców, szczypców, chochli
 • 2862 - Produkcja narzędzi ręcznych
 • 286210 - Produkcja noży i ostrzy tnących do maszyn lub urządzeń mechanicznych
 • 286220 - Produkcja narzędzi ręcznych dla rolnictwa, leśnictwa, prac mech, robót blacharskich
 • 286230 - Produkcja narzędzi kowalskich, np. ognisk kowalskich, kowadeł
 • 286240 - Produkcja imadeł, zacisków
 • 2863 - Produkcja zamków i zawiasów
 • 287 - Produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych
 • 2871 - Produkcja pojemników metalowych
 • 287110 - Produkcja żelaznych i stalowych pojemników o pojemności poniżej 300 litrów
 • 287120 - Produkcja wiader, puszek, kotłów, bębnów, czerpaków
 • 287130 - Produkcja metalowych zamknięć
 • 2872 - Produkcja opakowań z metali lekkich
 • 2873 - Produkcja wyrobów z drutu
 • 287310 - Produkcja metalowych kabli, taśm plecionych i podobnych produktów
 • 287320 - Produkcja wyrobów z drutu, np. drutu kolczastego, ogrodzenia, rusztów, tkanin sieciowych
 • 2874 - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
 • 287410 - Produkcja gwoździ, szpilek, nitów, uszczelek i podobnych produktów
 • 287420 - Produkcja wyrobów gwintowanych, np. śrub, wkrętów, nakrętek
 • 287430 - Produkcja sprężyn, np. resorów piórowych i piór do nich, sprężyn śrubowych
 • 287440 - Produkcja łańcuchów, z wyjątkiem łańcuchów transmisyjnych przekazujących energię
 • 2875 - Produkcja pozost. metalowych wyrobów gotowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 287510 - Wytwarzanie metalowych artykułów gospodarstwa domowego
 • 287520 - Produkcja wyposażenia do lutowania
 • 287530 - Produkcja wanien, zlewów, umywalek, misek i innych sanit. i toaletowych art. metal.
 • 287540 - Produkcja artykułów metalowych do użytku biurowego (z wyjątkiem mebli biurowych)
 • 287550 - Produkcja sejfów, drzwi opancerzonych itp.
 • 287560 - Produkcja łączników do torów kolejowych i tramwaj., i obrotnic, buforów, pomostów
 • 287570 - Produkcja mieczy, bagnetów itp.
 • 287580 - Produkcja różnorodnych artykułów metalowych: ochronne nakrycia głowy, zatrzaski
 • 29 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 291 - Produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną z wyjątkiem silników do pojazdów
 • 2911 - Produkcja silników i turbin z wyjątkiem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • 291110 - Produkcja silników spalinowych i części do nich
 • 291120 - Produkcja turbin i części do nich, np. turbin parowych, wodnych, spalinowych
 • 291130 - Produkcja zaworów wlotowych i wydechowych silników spalinowych
 • 2912 - Produkcja pomp i sprężarek
 • 291210 - Produkcja pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrznych
 • 291220 - Produkcja pomp do cieczy niezależnie od tego czy są zaopatrzone w urządzenia pomiarowe
 • 291230 - Produkcja sprzętu o napędzie hydraulicznym i pneumatycznym, silników poruszanych energią wiatru
 • 2913 - Produkcja kurków i zaworów
 • 291310 - Produkcja kurków i zaworów przemysł. łącznie z zaworami regulacyjnymi i kurkami wlotowymi
 • 291320 - Produkcja kurków i zaworów sanitarnych
 • 291330 - Produkcja kurków i zaworów ogrzewczych
 • 2914 - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekład. zębatych i elementów napędowych
 • 291410 - Produkcja łożysk kulkowych i wałeczkowych oraz części do nich
 • 291420 - Produkcja wyposażenia do napędów mechanicznych, np. wałów napędowych i korb, osłon do łożysk
 • 291430 - Produkcja kół zębatych, przekładni zębatych, skrzyń biegów i innych mechanizmów
 • 291440 - Produkcja sprzęgieł
 • 291450 - Produkcja kół zamachowych
 • 291460 - Produkcja łańcuchów ogniwowych
 • 291470 - Produkcja hydraulicznego sprzętu transmisyjnego
 • 292 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia
 • 2921 - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • 292110 - Produkcja pieców elektrycznych i innych przemysłowych i laboratoryjnych oraz pieców do spopielania
 • 292120 - Produkcja palników
 • 292130 - Produkcja rusztów mechanicznych, rusztów, popielników
 • 2922 - Produkcja urządzeń podnośnikowych i chwytaków
 • 292210 - Produkcja podnośników ręcznie lub mechanicznie sterowanych, chwytaków
 • 292220 - Produkcja wind, schodów ruchomych, podnośników, podnośników hydraulicznych
 • 2923 - Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowowych
 • 292310 - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych
 • 292320 - Produkcja urządzeń chłodniczych stosowanych w handlu, np. lad i szaf chłodniczych
 • 292330 - Produkcja urządzeń klimatyzacyjnych, np. klimatyzatorów typu okiennego, ściennego
 • 2924 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 292410 - Produkcja urządzeń do mierzenia ciężaru (z wyjątkiem wag laboratoryjnych)
 • 292420 - Produkcja aparatury i przyrządów do filtrowania i oczyszczania cieczy oraz gazów
 • 292430 - Produkcja urządzeń do rozrzucania, rozpraszania, rozpylania cieczy lub proszków
 • 292440 - Produkcja urządzeń służących do pakowania, np. maszyn napełniających, sklejających
 • 292450 - Produkcja urządzeń służących do czyszczenia i suszenia butelek oraz gazowania napojów
 • 292460 - Produkcja urządzeń destylujących i rektyfikujących dla rafinerii petrochemicznej, chemicznej
 • 292470 - Produkcja wymienników ciepła
 • 292480 - Produkcja urządzeń do skraplania gazów lub powietrza
 • 292491 - Produkcja gazogeneratorów
 • 292492 - Produkcja wentylatorów przemysłowych
 • 292493 - Maszyny do walcowania (z wyjątkiem metali i szkła) oraz walców do tych urządzeń
 • 292494 - Produkcja wirówek
 • 292495 - Produkcja uszczelek i innch złączy ,produkcja z różnych materiałów lub warstw tego samego materiału
 • 292496 - Produkcja automatów sprzedających towary, np. papierosy, żywność, napoje, bilety itp.
 • 293 - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • 2931 - Produkcja ciągników rolniczych
 • 293110 - Produkcja ciągników używanych w rolnictwie lub leśnictwie
 • 293120 - Produkcja ciągników jednoosiowych dwukołowych kierowanych przez pieszych
 • 2932 - Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • 293210 - Produkcja kosiarek, w tym również gazonowych
 • 293220 - Produkcja samoładujących się, lub samowyładowczych nadwozi pojazdów dla rolnictwa
 • 293230 - Produkcja maszyn rolniczych używanych do uprawy i nawożenia ziemi, np.: pługów
 • 293240 - Produkcja maszyn rolniczych używanych do sprzętu ziemiopłodów i zbóż
 • 293250 - Produkcja urządzeń do opryskiwania używanych w rolnictwie
 • 293260 - Produkcja różnorodnego sprzętu rolniczego
 • 2940 - Produkcja narzędzi mechanicznych
 • 294010 - Produkcja narzędzi do mechanicznej obróbki metali połączonej z usuwaniem metalu
 • 294020 - Produkcja narzędzi do mechanicznej obróbki metali nie połączonej z usuwaniem metalu
 • 294030 - Produkcja maszyn do gwoździowania, zszywania, sklejania
 • 294040 - Produkcja spawarek, urządzeń służących do lutowania twardego, lutownic
 • 294050 - Produkcja uchwytów narzędziowych, uchwytów przedmiotów obrabianych, nasad obrabiarek
 • 294060 - Produkcja ręcznych narzędzi z samodzielnym silnikiem lub z pneumatycznym sterowaniem
 • 295 - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia
 • 2951 - Produkcja maszyn dla metalurgii
 • 295110 - Produkcja maszyn i wyposażenia do przenoszenia gorących metali, np.: konwerterów
 • 295120 - Produkcja walcarek i walców do tych walcarek
 • 2952 - Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa oraz maszyn budowlanych
 • 295210 - Produkcja przenośników i podnośników, dźwigów pracujących w trybie ciągłym
 • 295220 - Produkcja maszyn wiertniczych, wrębiarek, koparek, koparek pracujących w szybach
 • 295230 - Produkcja urządzeń do obróbki minerałów, np. urządzeń do sortowania, klasyfikow.
 • 295240 - Produkcja betoniarek i zaprawiarek
 • 295250 - Produkcja maszyn do prac ziemnych, np.: buldożerów, spycharek skośnych, równiarek
 • 295260 - Produkcja kafarów do wbijania pali, maszyn do wyciągania pali, rozpryskiwaczy zapraw
 • 295270 - Produkcja łopat do buldożerów i spycharek skośnych
 • 2953 - Produkcja maszyn dla przetwórstwa żywności, produkcja napojów i przetwórstwa tytoniu
 • 295310 - Produkcja suszarni dla rolnictwa
 • 295320 - Produkcja urządzeń dla przemysłu mleczarskiego, np. wirówek do mleka
 • 295330 - Produkcja urządzeń wykorzystywanych przez przemysł zbożowy, np.: wialni
 • 295340 - Produkcja pras, tłoczni, zgniatarek używanych w produkcji wina, jabłeczników, soków
 • 295350 - Produkcja maszyn używanych w piekarnictwie oraz do produkcji makaronów, spaghetti
 • 295360 - Produkcja narzędzi i ich wyposażenia służących do przetwarzania różnorodnej żywności
 • 295370 - Produkcja urządzeń do ługowania lub przetwarzania tłuszczów zwierzęcych i roślinnych
 • 295380 - Produkcja urządzeń do przetwórstwa tytoniu, produkcji papierosów, cygar
 • 295390 - Produkcja maszyn, które służą do przygotowyw. żywności w restauracjach i hotelach
 • 2954 - Produkcja maszyn dla przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego
 • 295410 - Produkcja maszyn tekstylnych
 • 295420 - Produkcja maszyn pomocniczych i wyposażenia do maszyn tekstylnych
 • 295430 - Produkcja maszyn do przetwarzania tkanin
 • 295440 - Produkcja maszyn pralniczych
 • 295450 - Produkcja maszyn do szycia oraz głowic i igieł do tych maszyn
 • 295460 - Produkcja maszyn do wyprawiania skóry
 • 2955 - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • 295510 - Produkcja maszyn do produkcji lub obróbki pulpy papierowej, papieru lub kartonu
 • 295520 - Produkcja maszyn do produkcji artykułów papierniczych lub z kartonu
 • 2956 - Produkcja pozost. maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 295610 - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych
 • 295620 - Produkcja maszyn do drukowania i oprawiania książek
 • 295630 - Produkcja maszyn do wytwarzania płytek, cegieł, rur, elektrod grafitowych, kredy
 • 295640 - Produkcja skrzynek formierskich do każdego materiału, form, wzorów formierskich
 • 295650 - Produkcja różnych maszyn i wyposażenia specjalnego przeznaczenia
 • 2960 - Produkcja broni i amunicji
 • 296010 - Produkcja czołgów i innych wozów bojowych
 • 296020 - Produkcja broni wojskowej
 • 296030 - Produkcja broni palnej wykorzystywanej w sporcie i polowaniach
 • 296040 - Produkcja broni palnej do strzelania ślepymi nabojami, pistoletów do rakiet sygnalizacyjnych
 • 296050 - Produkcja rakiet balistycznych
 • 296060 - Produkcja bomb, granatów, torped, min
 • 296070 - Produkcja naboi i innej amunicji
 • 297 - Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 2971 - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 2972 - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 30 - Produkcja maszyn biurowych i komputerów
 • 3001 - Produkcja maszyn biurowych
 • 300110 - Produkcja zwykłych lub elektrycznych maszyn do pisania
 • 300120 - Produkcja maszyn do przetwarzania tekstów
 • 300130 - Produkcja hektografów lub powielaczy białkowych, maszyn do adresowania
 • 300140 - Produkcja maszyn liczących, kas rejestrujących, maszyn do frankowania
 • 300150 - Produkcja różnorodnego wyposażenia i maszyn biurowych, np. maszyn sortujących pocztę
 • 3002 - Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji
 • 300210 - Produkcja automatycznych maszyn do przetwarzania danych, np. maszyn cyfrowych
 • 300220 - Produkcja końcówek do wyżej wymienionych urządzeń, np. drukarek, terminali
 • 31 - Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 3110 - Produkcja silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
 • 311010 - Produkcja silników prądu zmiennego
 • 311020 - Produkcja prądnic prądu zmiennego
 • 311030 - Produkcja silników prądu zmiennego/prądu stałego
 • 311040 - Produkcja silników lub prądnic prądu stałego
 • 311050 - Produkcja zespołów prądnic prądu stałego lub prądu zmiennego
 • 311060 - Produkcja rotacyjnych maszyn elektrycznych lub statycznych przetwornic
 • 311070 - Produkcja transformatorów elektrycznych
 • 3120 - Produkcja aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
 • 312010 - Produkcja urządzeń elektrycznych przełączeniowych i zabezpieczających obwody elektryczne
 • 312020 - Produkcja tablic rozdzielczych i kontrolnych, płyt, konsolet, pulpitów i innych baz
 • 3130 - Produkcja izolowanych drutów i przewodów
 • 313010 - Produkcja izolowanych przewodów, kabli, pasów i innych izolowanych przewodów
 • 313020 - Produkcja kabli światłowodowych do celów telekomunikacji
 • 3140 - Produkcja akumulatorów, ogniw galwanicznych i baterii podstawowych
 • 314010 - Produkcja ogniw galwanicznych i baterii podstawowych
 • 314020 - Produkcja elektrycznych akumulatorów
 • 3150 - Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
 • 315010 - Produkcja żarówek lub lamp wyładowczych
 • 315020 - Produkcja lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych, np. żyrandoli, lamp stołowych
 • 316 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 3161 - Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 316110 - Produkcja osprzętu elektrycznego urządzeń zapłonu i rozruchu w silnikach spalinowych
 • 316120 - Produkcja elektrycznego wyposażenia oświetleniowego oraz do sygnalizacji wzrokowej
 • 316130 - Produkcja wiązek przewodów elektrycznych
 • 316140 - Produkcja wycieraczek do szyb i urządzeń zapobiegających oblodzeniu i zamgleniu szyb
 • 316150 - Produkcja prądnic do rowerów
 • 3162 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 316210 - Produkcja wyposażenia sygnalizacyjnego, bezpieczeństwa i regulacji ruchu
 • 316220 - Produkcja różnorodnych urządzeń elektrycznych sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej
 • 316230 - Produkcja elektromagnesów, w tym również elektromagnetycznych lub z magnesem stałym
 • 316240 - Produkcja elektrycznych izolatorów i izolowanych opraw
 • 316250 - Produkcja węglowych lub grafitowych elektrod
 • 316260 - Produkcja kanałów kablowych i ich połączeń wyprodukowanych z materiałów nieszlachetnych
 • 316270 - Produkcja różnych urządzeń i aparatów elektrycznych: akceleratorów cząstek
 • 32 - Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej
 • 3210 - Produkcja diod, lamp i innych elementów elektronicznych
 • 321010 - Produkcja lamp elektrycznych z katodą gorącą, zimną lub fotokatodą, np. lamp
 • 321020 - Produkcja diod, tranzystorów i innych podobnych elementów półprzewodnikowych
 • 321030 - Produkcja światłoczułych elementów półprzewod. obejmujących ogniwa fotoelektryczne
 • 321040 - Produkcja kryształów piezoelektrycznych
 • 321050 - Produkcja układów scalonych i mikroukładów, np. układów scalonych monolitycznych
 • 321060 - Produkcja obwodów drukowanych
 • 321070 - Produkcja elektrycznych kondensatorów, w tym również kondensatorów elektromagnetycznych
 • 321080 - Produkcja oporników, w tym również oporników nastawnych i potencjalnych
 • 3220 - Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej
 • 322010 - Produkcja nadajników telewizyjnych, w tym również nadajników retransmisyjnych
 • 322020 - Produkcja kamer telewizyjnych
 • 322030 - Produkcja nadajników radiowych dla stacji radiowych
 • 322040 - Produkcja nadajników radiowych dla radiotelefonii i radiotelegrafii
 • 322050 - Produkcja urządzeń odbiorczych dla radiotelefonii lub radiotelegrafii
 • 322060 - Produkcja urządzeń do telefonii i telegrafii przewodowej: produkcja aparatów telefonicznych
 • 322070 - Produkcja radarów, zdalnie sterowanych urządzeń radiowych, radiowych urządzeń nawigacyjnych
 • 3230 - Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz związane z nimi artykuły wyposażenia dodatkowego
 • 323010 - Produkcja odbiorników telewizyjnych, w tym również monitorów wideo i aparatów projekcyjnych wideo
 • 323020 - Produkcja urządzeń wideo nagrywających i odtwarzających
 • 323030 - Produkcja odbiorników radiowych
 • 323040 - Produkcja urządzeń nagrywających na taśmę magnetyczną, urządzeń do rejestracji dźwięku
 • 323050 - Produkcja gramofonów, magnetofonów kasetowych
 • 323060 - Produkcja mikrofonów, kolumn głośnikowych, słuchawek, wzmacniaczy, sprzętu nagłaśniającego
 • 323070 - Produkcja adapterów, głowic, konsolet, głowic mechanicznych, głowic akustycznych
 • 33 - Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków
 • 3310 - Produkcja sprzętu medyczycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
 • 331010 - Produkcja instrumentów i sprzętu medycznego, chirurgicznego, dentystycznego i weterynaryjnego
 • 331020 - Produkcja urządzeń wykorzystujących promienie X, alfa, beta lub gamma używane w medycynie i weterynarii
 • 331030 - Produkcja mebli wykorzystywanych w medycynie, chirurgii, stomatologii i weterynarii
 • 331040 - Produkcja sprzętu do terapii mechanicznej, urządzeń do masażu, do przeprowadzania testów psychologicznych
 • 331050 - Produkcja sprzętu ortopedycznego
 • 3320 - Produkcja instrumentów i przyrzyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych
 • 332010 - Produkcja wag laboratoryjnych
 • 332020 - Produkcja przyborów do kreślenia i pomiarów, matematycznych przyborów liczących
 • 332030 - Produkcja mikroskopów - innych niż mikroskopy optyczne i urządzeń dyfrakcyjnych
 • 332040 - Produkcja przyrządów do pomiaru i kontroli prądu, np. oscyloskopów, analizatorów
 • 332050 - Produkcja przyrządów do pomiaru i kontroli wielkości nieelektrycznych
 • 332060 - Produkcja przyrządów i sprzętu nawigacyjnego, meteorologicznego, geofizycznego
 • 332070 - Produkcja liczników energii elektrycznej, wodnej, gazu, paliwa
 • 332080 - Produkcja maszyn i sprzętu testującego własności mechaniczne materiałów
 • 332091 - Produkcja przyrządów i instrumentów do przeprowadzanie analiz fizycznych i chemicznych
 • 332092 - Produkcja optycznych przyrządów i instrumentów do mierzenia i kontroli
 • 332093 - Produkcja przyrządądów i instrumentów do mierzenia i kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia
 • 332094 - Produkcja innych przyrządów i instrumentów do mierzenia, kontroli i testowania
 • 3330 - Produkcja sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
 • 333010 - Projektowanie i montowanie systemów do sterowanie procesami przemysłowymi
 • 333020 - Projektowanie i montowanie zautomatyzowanych urządzeń produkcyjnych
 • 3340 - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 334010 - Produkcja elementów optycznych oprawionych lub nie oprawionych
 • 334020 - Produkcja instrumentów optycznych
 • 334030 - Produkcja sprzętu optycznego
 • 334040 - Produkcja sprzętu fotograficznego i kinematograficznego
 • 3350 - Produkcja zegarów i zegarków
 • 335010 - Produkcja zegarów i zegarków oraz kopert do nich, produkcja mechanizmów zegarów
 • 335020 - Produkcja urządzeń do rejestracji czasu, urządzeń do mierzenia czasu
 • 335030 - Produkcja części zegarków i zegarów
 • 34 - Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep
 • 3410 - Produkcja pojazdów mechanicznych
 • 341010 - Produkcja samochodów osobowych i innych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób
 • 341020 - Produkcja pojazdów mechanicznych do transportu towarów
 • 341030 - Produkcja ciągników drogowych i naczep do tych ciągników wykorzystujących naczepy
 • 341040 - Produkcja podwozi z zamontowanymi silnikami do pojazdów mechanicznych tej klasy
 • 341050 - Produkcja silników spalinowych stosowanych do napędu pojazdów mechanicznych
 • 3420 - Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep
 • 342010 - Produkcja nadwozi, w tym kabin do zawieszenia na nadwoziach pojazdów mechanicznych
 • 342020 - Produkcja przyczep i naczep zaprojektowanych do pojazdów mechanicznych
 • 342030 - Produkcja kontenerów, w tym do transportu płynów
 • 3430 - Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
 • 343010 - Produkcja różnorodnych części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
 • 343020 - Produkcja części i akcesoriów do nadwozi pojazdów mechanicznych, np. pasów bezpieczeństwa
 • 35 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
 • 351 - Budowa i naprawy statków i łodzi
 • 3511 - Budowa i naprawy statków
 • 351110 - Budowa statków wodnych lub zespołów do nich
 • 351120 - Budowa poduszkowców, łodzi z napędem śmigłowym, wodolotów
 • 351130 - Budowa okrętów wojennych i pomocniczych jednostek morskich
 • 351140 - Budowa platform wiertniczych, pływających lub zanurzonych
 • 351150 - Budowa innych jednostek pływających, np.: doków pływających, pontonów, grodzi
 • 351160 - Konserwacja, naprawa i wymiana statków
 • 351170 - Kasacja obiektów pływających
 • 3512 - Budowa i naprawy łodzi wycieczkowych i sportowych
 • 351210 - Budowa łodzi żaglowych
 • 351220 - Budowa sztywnych lub nadmuchiwanych łodzi motorowych
 • 351230 - Budowa innych łodzi wycieczkowych i sportowych, np.: czółen, kajaków
 • 3520 - Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego
 • 352010 - Produkcja elektrycznych i dieslowskich lokomotyw kolejowych
 • 352020 - Produkcja samonapędzającego się taboru kolejowego lub tramwajowego, wózków
 • 352030 - Produkcja taboru kolejowego lub tramwajowego, np.: wagonów pasażerskich i towarowych
 • 352040 - Produkcja wyspecjalizowanych części do lokomotyw tramwajowych i kolejowych oraz taboru kolejowego
 • 352050 - Produkcja mechanicznych i elektromechanicznych urządzeń sygnalizacyjnych
 • 3530 - Produkcja statków powietrznych i kosmicznych
 • 353010 - Produkcja samolotów do transportu towarów lub pasażerów, samolotów wojskowych
 • 353020 - Produkcja części i akcesoriów statków powietrznych
 • 353030 - Produkcja urządzeń do wypuszczania podwozi, urządzeń do przechwytywania
 • 353040 - Produkcja urządzeń do trenowania pilotażu na ziemi
 • 354 - Produkcja motocykli i rowerów
 • 3541 - Produkcja motocykli
 • 354110 - Produkcja motocykli i rowerów posiadających silnik pomocniczy
 • 354120 - Produkcja silników do motocykli
 • 354130 - Produkcja przyczep do motocykli
 • 354140 - Produkcja części i akcesoriów do motocykli
 • 3542 - Produkcja rowerów
 • 354210 - Produkcja rowerów nie posiadających silników pomocniczych i innych rowerów
 • 354220 - Produkcja części i akcesoriów do rowerów
 • 3543 - Produkcja wózków inwalidzkich
 • 3550 - Produkcja pozost. sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 355010 - Produkcja taczek, wózków bagażowych, wózków dwukołowych ...
 • 355020 - Produkcja środków transportu konnego
 • 36 - Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 361 - Produkcja mebli
 • 3611 - Produkcja krzeseł i siedzeń
 • 361110 - Produkcja krzeseł i siedzeń biurowych, gabinetowych i domowych z dowolnego materiału
 • 361120 - Produkcja krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp. z dowolnego materiału
 • 361130 - Produkcja krzeseł i siedzeń z dowolnego materiału do pojazdów
 • 361140 - Wykańczanie krzeseł i siedzeń, np. tapicerowanie
 • 3612 - Produkcja różnych mebli biurowych i sklepowych
 • 361210 - Produkcja mebli sklepowych, np.: gablot wystawowych, lad, półek
 • 361220 - Produkcja mebli gabinetowych
 • 361230 - Produkcja mebli biurowych
 • 3613 - Produkcja różnych mebli kuchennych
 • 3614 - Produkcja pozostałych mebli
 • 361410 - Produkcja mebli do sypialni, łazienek, pokoi gościnnych, ogrodów
 • 361420 - Wykańczanie mebli, np. tapicerowanie
 • 3615 - Produkcja materaców
 • 361510 - Produkcja stelaży do materaców
 • 361520 - Produkcja materaców plastykowych, zaopatrzonych w sprężyny lub stelaże itp.
 • 362 - Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych
 • 3621 - Produkcja monet i medali
 • 3622 - Produkcja artykułów jubilerskich i podob. gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 362210 - Produkcja obrobionych pereł
 • 362220 - Produkcja obrobionych metali szlachetnych i półszlachetnych
 • 362230 - Obróbka diamentów
 • 362240 - Obróbka kamieni o wysokiej jakości wykorzystywanych w przemyśle, kamienie syntetyczne
 • 362250 - Produkcja biżuterii z metali szlachetnych lub metali nieszlachetnych platerowanych
 • 362260 - Produkcja wyrobów powlekanych metalami szlachetnymi lub nieszlachetnymi platerowan.
 • 362270 - Produkcja i grawerowanie wyrobów z metali szlachetnych
 • 3630 - Produkcja instrumentów muzycznych
 • 363010 - Produkcja instrumentów strunowych
 • 363020 - Produkcja klawiszowych instrumentów strunowych, w tym pianina automatyczne
 • 363030 - Produkcja klawiszowych organów rurowych, w tym harmonii i innych podobnych instrumentów
 • 363040 - Produkcja instrumentów dętych
 • 363050 - Produkcja perkusji
 • 363060 - Produkcja elektronicznych instrumentów muzycznych
 • 363070 - Produkcja pozytywek, katarynek
 • 363080 - Produkcja części akcesoriów do instrumentów muzycznych: metronomów, stroików, strun
 • 363090 - Produkcja gwizdków, piszczałek i innych instrumentów dmuchanych sygnalizacyjnych
 • 3640 - Produkcja artykułów sportowych
 • 364010 - Produkcja miękkich, twardych i nadmuchiwanych piłek
 • 364020 - Produkcja rakiet i kijów golfowych
 • 364030 - Produkcja nart, wiązań i kijów do nart
 • 364040 - Produkcja desek surfingowych
 • 364050 - Produkcja sprzętu używanego w wędkarstwie sportowym, w tym sieci
 • 364060 - Produkcja sprzętu używanego podczas polowań, podczas wspinaczek górskich
 • 364070 - Produkcja skórzanych rękawic sportowych i nakryć głowy
 • 364080 - Produkcja basenów do pływania i kąpieli
 • 364091 - Produkcja łyżew, wrotek
 • 364092 - Produkcja łuków, kusz
 • 364093 - Produkcja sprzętu gimnastycznego i atletycznego
 • 3650 - Produkcja gier i zabawek
 • 365010 - Produkcja lalek, części garderoby i akcesoriów do nich
 • 365020 - Produkcja zabawek-zwierząt
 • 365030 - Produkcja zabawek na kołach przeznaczonych do jazdy
 • 365040 - Produkcja zabawek instrumentów muzycznych
 • 365050 - Produkcja artykułów do gier domowych i towarzyskich
 • 365060 - Produkcja gier elektronicznych miedzy innymi gier wideo
 • 365070 - Produkcja modeli o zmniejszonej skali, kolejek elektrycznych, klocków, łamigłówek
 • 365080 - Produkcja kart do gry
 • 366 - Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 3661 - Produkcja imitacji biżuterii
 • 3662 - Produkcja mioteł i szczotek
 • 3663 - Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 366310 - Produkcja mechanicznych i niemechanicznych długopisów i ołówków
 • 366320 - Produkcja ołówków grafitowych
 • 366330 - Produkcja urządz. datowania, sklejania lub numerowania ręcznego, drukowania ręcznego
 • 366340 - Produkcja wózków dziecięcych
 • 366350 - Produkcja parasolek przeciwdeszczowych i przeciwsłonecznych, lasek, ławek, batów
 • 366360 - Produkcja zapalniczek do papierosów: mechanicznych, niemechanicznych, elektrycz.
 • 366370 - Produkcja artykułów osobistego użytku, np.: fajek, grzebieni, spinek do włosów
 • 366380 - Produkcja karuzel, huśtawek, strzelnic i innych urządzeń tego typu
 • 366391 - Produkcja linoleum i twardych wykładzin
 • 366392 - Produkcja rozmaitych artykułów, np. świec, sztucznych kwiatów, owoców i liści
 • 37 - Zagospodarowanie odpadów
 • 3710 - Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
 • 3720 - Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
 • 40 - Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
 • 4010 - Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej
 • 401010 - Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych, wodnych
 • 401020 - Przesyłanie energii elektrycznej
 • 401030 - Dystrybucja energii elektrycznej
 • 4020 - Wytwarzanie gazu; dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą
 • 402010 - Wytwarzanie paliw gazowych o standardowej wartości kalorycznej
 • 402020 - Dystrybucja wszelkiego rodzaju paliw gazowych przez sieć zasilającą do odbiorców
 • 4030 - Wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody
 • 41 - Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody
 • 4100 - Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody
 • 410010 - Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody do: mieszkań, instytucji, zakładów
 • 410020 - Odsalanie wody morskiej w celu produkcji wody traktowane jako działalność podstawowa
 • 45 - Budownictwo
 • 451 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 4511 - Rozbiórka i burzenie budynków; roboty ziemne
 • 451110 - Rozbiórka oraz burzenie budynków i budowli
 • 451120 - Oczyszczanie terenu budowy
 • 451130 - Sprzedaż materiałów pochodzących z rozebranych i zburzonych budynków
 • 451140 - Roboty ziemne: usuwanie głazów, kopanie rowów i wykopów, przewożenie ziemi
 • 451150 - Przygotowanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego
 • 451160 - Osuszanie terenów budowlanych
 • 4512 - Wykopy i wiercenia próbne
 • 452 - Wznoszenie kompletnych budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna
 • 4521 - Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
 • 452110 - Roboty ogólnobudowlane
 • 452120 - Montaż obiektów budowlanych z elementów prefabrykowanych
 • 452130 - Budowa obiektów inżynierii lądowej
 • 4522 - Wykonywanie pokryć i wiązań dachowych
 • 452210 - Wykonywanie pokryć i wiązań dachowych
 • 452220 - Instalowanie rynien i rur odprowadzających wodę
 • 452230 - Pokrywanie dachów blachą, papą, dachówkami i innymi materiałami pokryciowymi
 • 452240 - Malowanie dachów
 • 452250 - Zabezp. budynków przed działaniami wody (różne rodzaje robót hydroizolacyjnych)
 • 4523 - Budowa autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych
 • 452310 - Budowa autostrad, ulic, placów oraz innych traktów komunikacyjnych dla pojazdów
 • 452320 - Budowa dróg szynowych
 • 452330 - Budowa pasów startowych dla samolotów
 • 452340 - Budowa boisk, bieżni sportowych, stadionów sportowych
 • 452350 - Budowa pływalni i basenów kąpielowych
 • 452360 - Budowa nartostrad, torów saneczkowych i skoczni narciarskich
 • 452370 - Budowa kortów tenisowych i pozostałych budowli sportowych
 • 4524 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 452410 - Budowa dróg wodnych, portów morskich i rzecznych
 • 452420 - Budowa tam, wałów, grobli i zapór wodnych
 • 452430 - Budowa systemów melioracyjnych rolnych i leśnych
 • 452440 - Budowa systemów wodociągowych
 • 452450 - Budowa systemów kanalizacyjnych
 • 4525 - Specjalistyczne prace budowlane
 • 452510 - Wbijanie w ziemię pali i słupów
 • 452520 - Montaż i demontaż rusztowań, łącznie z ich wypożyczaniem
 • 452530 - Wiercenie studni
 • 452540 - Montowanie i spawanie konstrukcji stalowych
 • 452550 - Roboty kamieniarskie
 • 453 - Wykonywanie instalacji budowlanych
 • 4531 - Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 453110 - Okablowanie i instalacja wyposażenia elektrycznego i aparatury elektrycznej
 • 453120 - Instalacja elektrycznych urządzeń grzewczych
 • 453130 - Instalacja wind
 • 453140 - Instalacja alarmów przeciwpożarowych i elektrycznych urządzeń do gaszenia ognia
 • 453150 - Instalacja systemów alarmowych na wypadek włamania
 • 453160 - Instalacja anten i neonów
 • 4532 - Budowlane prace izolacyjne
 • 453210 - Zakładanie izolacji termicznych, dźwiękowych, wibracyjnych
 • 453220 - Roboty antykorozyjne i chemouodparniające
 • 453230 - Wykonywanie izolacji rur wodociągowych, grzejnych
 • 453240 - Wykonywanie izolacji bojlerów i przewodów wentylacyjnych
 • 4533 - Wykonywanie instalacji hydraulicznych
 • 453310 - Zakładanie instalacji i urządzeń hydraulicznych i sanitarnych
 • 453320 - Zakładanie instalacji i urządzeń gazowych
 • 453330 - Zakładanie przewodów i urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
 • 4534 - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 453410 - Zakładanie systemów oświetlenia i sygnalizacji dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych
 • 453420 - Montowanie rozdzielni wysokiego napięcia, stacji transformatorowych, stacji telekomunikacyjnych
 • 453430 - Montaż maszyn i urządzeń przemysłowych
 • 453440 - Zakładanie instalacji i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
 • 454 - Budowlane prace wykończeniowe
 • 4541 - Tynkowanie
 • 454110 - Tynkowanie wewnętrzne i zewnętrzne budynków i budowli
 • 454120 - Roboty sztukatorskie
 • 4542 - Zakładanie stolarki budowlanej
 • 454210 - Instalowanie elementów stolarki budowlanej (drew., metal., z tworzyw szt.)
 • 454220 - Budowa tymczasowych obiektów zagospodarowania placu budowy (szopy, baraki)
 • 454230 - Wykonywanie szalunków drewnianych
 • 4543 - Pokrywanie podłóg i ścian
 • 454310 - Układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych
 • 454320 - Układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć ścian i podłóg
 • 454330 - Układanie wykładzin podłogowych i linoleum
 • 454340 - Pokrywanie ścian i podłóg wykładzinami z tworzyw sztucznych
 • 454350 - Wykładanie ścian i podłóg piaskowcem, marmurem, granitem itp.
 • 4544 - Malowanie i szklenie
 • 454410 - Malowanie budynków od wewnątrz i zewnątrz
 • 454420 - Malowanie obiektów inżynierii lądowej, malowanie znaków poziomych na drogach
 • 454430 - Instalowanie okien
 • 454440 - Zakładanie pokryć szklanych, luster i innych elementów szklanych w budynkach
 • 4545 - Pozostałe budowlane prace wykończeniowe
 • 454510 - Zakładanie w budynkach i budowlach: kominków, basenów, ornamentów
 • 454520 - Pozostałe budowlane prace wykończeniowe
 • 4550 - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską
 • 455010 - Wypożyczanie maszyn i urządzeń budowl. i burzących wraz z obsługą operatorską
 • 455020 - Wypożyczanie dźwigów samochodowych wraz z obsługą operatorską
 • 50 - Sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaż detaliczna paliw do po.jazdów samochodowych
 • 5010 - Sprzedaż pojazdów mechanicznych
 • 501010 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna nowych i używanych pojazdów mechanicznych
 • 501020 - Sprzedaż hurtowa i detaliczna środków transportu prowadzona przez agentów komisowych
 • 5020 - Obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych
 • 502010 - Konserwacja i naprawa pojazdów
 • 502020 - Obsługa pojazdów mechanicznych
 • 5030 - Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
 • 503010 - Sprzedaż hurt. i detal. wszelkiego rodzaju części i akcesoriów do pojazdów
 • 503020 - Montaż części i akcesoriów w pojazdach mechanicznych
 • 5040 - Sprzedaż, obsługa i napr. motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich
 • 504010 - Sprzedaż hurt. i detal. motocykli i motorowerów
 • 504020 - Sprzedaż części i akcesoriów do motocykli i motorowerów
 • 504030 - Obsługa i naprawy motocykli i motorowerów
 • 5050 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
 • 505010 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych i motocykli
 • 505020 - Sprzedaż detaliczna paliw połączona ze sprzedażą olejów, płynów, środków czyszczących
 • 51 - Handel hurtowy i komisowy za wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocykli
 • 511 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zasadzie bezp. płat. lub kontraktu
 • 5111 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców włókienniczych
 • 5112 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali, metali. i chemikaliów przemowych
 • 5113 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 5114 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samochodów
 • 5115 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i wyrobów metalowych
 • 5116 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia, artykułów skórzanych
 • 5117 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 5118 - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonych towarów lub grupy towarów
 • 5119 - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 512 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
 • 5121 - Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
 • 5122 - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • 5123 - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • 5124 - Sprzedaż hurtowa skór
 • 5125 - Sprzedaż hurtowa nie przetworzonego tytoniu
 • 513 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu
 • 5131 - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 5132 - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych
 • 5133 - Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 5134 - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • 5135 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • 5136 - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • 5137 - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • 5138 - Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 5139 - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności łącznie z rybami, skorup. i mięczakami
 • 513910 - Sprzedaż hurtowa mąki, kaszy i innych przetworów
 • 513920 - Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków, mięczaków
 • 513930 - Sprzedaż hurtowa żywności, gdzie indziej nie sklasyfikowanej
 • 514 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
 • 5141 - Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych
 • 514110 - Sprzedaż hurtowa tkanin i materiałów
 • 514120 - Sprzedaż hurtowa płótna, pościeli, bielizny
 • 514130 - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • 5142 - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 514210 - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • 514220 - Sprzedaż hurtowa dodatków do ubrań: krawatów, szelek, rękawiczek itp.
 • 514230 - Sprzedaż hurtowa artykułów futrzarskich
 • 5143 - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
 • 514310 - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
 • 514320 - Sprzedaż hurtowa artykułów radiowo-telewizyjnych
 • 5144 - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych, szklanych, farb, lakierów, tapet i środków czyszczących
 • 5145 - Sprzedaż hurtowa kosmetyków
 • 5146 - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i środków medycznych
 • 514610 - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
 • 514620 - Sprzedaż hurtowa art. medycznych i ortopedycznych
 • 514630 - Sprzedaż hurtowa środków stomatologicznych
 • 5147 - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów gospodarstwa domowego
 • 515 - Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu
 • 5151 - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych
 • 5152 - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 5153 - Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
 • 515310 - Sprzedaż hurtowa drewna
 • 515320 - Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych
 • 5154 - Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatków wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 515410 - Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych
 • 515420 - Sprzedaż hurtowa dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 5155 - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 515510 - Sprzedaż hurtowa chemikaliów przemysłowych
 • 515520 - Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych
 • 515530 - Sprzedaż hurtowa tworzyw sztucznych (w postaci pierwotnej)
 • 5156 - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 5157 - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 516 - Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia
 • 5161 - Sprzedaż hurtowa obrabiarek do metalu i drewna
 • 5162 - Sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych
 • 5163 - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • 5164 - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
 • 516410 - Sprzedaż hurtowa maszyn biurowych
 • 516420 - Sprzedaż hurtowa komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych
 • 516430 - Sprzedaż hurtowa telefonów, telefaxów i central telefonicznych
 • 5165 - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
 • 5166 - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników
 • 5170 - Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52 - Handel detalaliczny za wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów AGD
 • 521 - Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
 • 5211 - Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 5212 - Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach
 • 522 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
 • 5221 - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
 • 5222 - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych
 • 5223 - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
 • 5224 - Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów mącznych i cukierniczych
 • 5225 - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • 5226 - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
 • 5227 - Pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach
 • 523 - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 5231 - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
 • 5232 - Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i sprzętu ortopedycznego
 • 5233 - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
 • 524 - Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 5241 - Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
 • 5242 - Sprzedaż detaliczna odzieży
 • 5243 - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
 • 5244 - Sprzedaż detaliczna mebli i sprzętu oświetleniowego
 • 524410 - Sprzedaż detaliczna umeblowania i sprzętu oświetleniowego
 • 524420 - Sprzedaż detaliczna naczyń gospodarskich, sztućców, wyrobów ceramiki stołowej
 • 524430 - Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych
 • 524440 - Sprzedaż detaliczna artykułów gospodarstwa domowego z materiałów włókienniczych
 • 524450 - Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów gospodarstwa domowego
 • 5245 - Sprzedaż detaliczna artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych
 • 524510 - Sprzedaż detaliczna artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego: pralek, lodówek
 • 524520 - Sprzedaż detaliczna sprzętu radiowo-telewizyjnego
 • 524530 - Sprzedaż detaliczna płyt i taśm z nagraniami muzycznymi
 • 5246 - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
 • 5247 - Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
 • 5248 - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 524810 - Sprzedaż detaliczna artykułów i sprzętu biurowego
 • 524820 - Sprzedaż detaliczna komputerów i gotowego oprogramowania
 • 524830 - Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego
 • 524840 - Sprzedaż detaliczna środków czystości
 • 524850 - Sprzedaż detaliczna tapet, wykładzin podłogowych
 • 524860 - Sprzedaż detaliczna zegarków i wyrobów jubilerskich
 • 524870 - Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych, gier i zabawek
 • 524880 - Sprzedaż detaliczna kwiatów, sadzonek i nasion, nawozów i zwierząt domowych
 • 524891 - Sprzedaż detaliczna pamiątek, znaczków i monet
 • 524892 - Sprzedaż detaliczna paliw stałych, płynnych i gazowych
 • 524893 - Sprzedaż detaliczna broni i amunicji
 • 524894 - Sprzedaż detaliczna sprzętu wędkarskiego
 • 524895 - Sprzedaż detaliczna sprzętu campingowego
 • 524896 - Sprzedaż detaliczna wózków dziecięcych
 • 524897 - Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki współczesnej
 • 524898 - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
 • 5250 - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
 • 525010 - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych
 • 525020 - Sprzedaż detaliczna antyków
 • 525030 - Sprzedaż detaliczna antykwaryczna książek
 • 525040 - Lombardy
 • 526 - Handel detal. prowadzony poza siecią sklepową
 • 5261 - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
 • 5262 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na bazarach i targowiskach
 • 5263 - Pozostała Ssprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową
 • 527 - Naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego
 • 5271 - Naprawy obuwia i innych wyrobów skórzanych
 • 5272 - Naprawy elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
 • 5273 - Naprawy zegarków, zegarów i biżuterii
 • 5274 - Naprawy, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 55 - Hotele i restauracje
 • 551 - Hotele
 • 5511 - Hotele i motele z restauracjami
 • 5512 - Hotele i motele bez restauracji
 • 552 - Pola campingowe i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 5521 - Schroniska młodzieżowe i górskie
 • 5522 - Pola campingowe łącznie z polami dla samochodowych przyczep campingowych
 • 5523 - Inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 552310 - Internaty (bursy) szkolne
 • 552312 - Domy studenckie
 • 552314 - Hotele asystenckie
 • 552316 - Domy wczasów dziecięcych
 • 552318 - Sezonowe placówki wypoczynku dzieci i młodzieży
 • 552330 - Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 5530 - Restauracje
 • 5540 - Bary
 • 555 - Stołówki i punkty gastronomiczne
 • 5551 - Stołówki
 • 555110 - Stołówki szkolne
 • 555112 - Stołówki studenckie
 • 555114 - Stołówki przyzakładowe szkolne
 • 555120 - Pozostałe stołówki
 • 5552 - Punkty gastronomiczne
 • 60 - Transport lądowy, transport rurociągami
 • 6010 - Transport kolejowy
 • 602 - Pozostały transport lądowy
 • 6021 - Pozostały pasażerski transport rozkładowy lądowy
 • 6022 - Działalność taksówek
 • 6023 - Pozostały pasażerski transport pozarozkładowy drogowy
 • 6024 - Pozostały pasażerski transport drogowy
 • 6025 - Towarowy transport drogowy
 • 6030 - Transport rurociągami
 • 61 - Transport wodny
 • 611 - Morski i przybrzeżny transport wodny
 • 6111 - Transport morski
 • 6112 - Transport przybrzeżny
 • 6120 - Śródlądowy transport wodny
 • 62 - Transport powietrzny
 • 6210 - Rozkładowy transport powietrzny
 • 6220 - Pozarozkładowy transport powietrzny
 • 6230 - Transport kosmiczny
 • 63 - Działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu; działalność agencji turystycznych
 • 631 - Przeładunek, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów
 • 6311 - Przeładunek towarów
 • 6312 - Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów
 • 632 - Pozostała działalność wspierająca dla transportu
 • 6321 - Pozostała działalność wspierająca dla transportu lądowego
 • 6322 - Pozostała działalność wspierająca dla transportu wodnego
 • 6323 - Pozostała działalność wspierająca dla transportu powietrznego
 • 6330 - Działalność agencji turystycznych, pilotowania i przewożenia wycieczek; pozostała działalność turystyczna
 • 6340 - Działalność innych agencji transportowych
 • 64 - Poczta i telekomunikacja
 • 641 - Działalność poczty i kurierów
 • 6411 - Działalność poczty państwowej
 • 6412 - Działalność kurierów inna niż poczty państwowej
 • 6420 - Telekomunikacja
 • 65 - Pośrednictwo finansowe za wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego
 • 651 - Pośrednictwo walutowe
 • 6511 - Działalność banku centralnego
 • 6512 - Pozostałe pośrednictwo walutowe
 • 652 - Pozostałe pośrednictwo finansowe
 • 6521 - Pożyczki finansowe
 • 6522 - Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 6523 - Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 66 - Ubezpieczenia i fundusz emerytalno- rentowy bez gwarantowanej prawnie opieki socjalnej
 • 6601 - Ubezpieczenia na życie
 • 6602 - Fundusz emerytalno-rentowy
 • 6603 - Ubezpieczenia rzeczowe
 • 67 - Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
 • 671 - Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym z wyjątkiem ubezpieczenia i funduszy emerytalno-rentowych
 • 6711 - Administrowanie rynkiem finansowym
 • 6712 - Działalność na rynku finansowym prowadzona za pośrednictwem wynajętych osób
 • 6713 - Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 6720 - Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniem i funduszem emerytalno-rentowym
 • 70 - Obsługa nieruchomości
 • 701 - Obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą
 • 7011 - Zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości
 • 7012 - Kupno i sprzedaż nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą
 • 7020 - Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych
 • 703 - Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu
 • 7031 - Działalność agencji obsługi nieruchomości
 • 7032 - Zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności
 • 71 - Wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej, wypożyczanie sprzętu osobistego i AGD
 • 7110 - Wynajem samochodów osobowych
 • 712 - Wynajem pozostałych środków transportowych
 • 7121 - Wynajem środków transportu lądowego
 • 7122 - Wynajem środków transportu wodnego
 • 7123 - Wynajem środków transportu powietrznego
 • 713 - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 • 7131 - Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych
 • 7132 - Wynajem maszyn i urządzeń dla prowadzenia robót budowlanych, lądowych i wodnych
 • 7133 - Wynajem maszyn i sprzętu biurowego łącznie ze sprzętem komputerowym
 • 7134 - Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowany
 • 7140 - Wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane
 • 72 - Informatyka i działalność pokrewna
 • 7210 - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 7220 - Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramow.
 • 7230 - Przetwarzanie danych
 • 7240 - Bazy danych
 • 7250 - Obsługa i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących
 • 7260 - Pozostała działalność związana z informatyką
 • 73 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • 7310 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych
 • 731010 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych
 • 731020 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk chemicznych
 • 731030 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk o Ziemi
 • 731040 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych
 • 731050 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych, weterynaryjnych
 • 731060 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych
 • 731070 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych
 • 731080 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
 • 7320 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 732010 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
 • 732020 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk prawnych
 • 732030 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie filozofii i socjologii
 • 732040 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie językoznastwa i literaturoznastwa
 • 732050 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie bibliotekarskiej i informacji naukowo-technicznej
 • 732055 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii
 • 732060 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie sztuk pięknych
 • 732065 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii
 • 732070 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk teologicznych
 • 732075 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kultury fizycznej
 • 732080 - Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych
 • 74 - Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów
 • 741 - Działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg; doradztwo ekonomiczne
 • 7411 - Działalność prawnicza
 • 7412 - Rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg; doradztwo podatkowe
 • 7413 - Badanie rynku i opinii publicznej
 • 741310 - Badanie opinii społecznej w kwestiach politycznych, gospodarczych i społecznych
 • 741320 - Badanie zwyczajów konsumentów, znajomości różnego rodzaju produktów, popytu
 • 7414 - Doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem
 • 741410 - Doradztwo i bezpośrednia pomoc w działalności związanej z prowadzeniem interesów
 • 741420 - Doradztwo połączone z zarządzaniem (np. działalność agronomów w rolnictwie)
 • 741430 - Działania rozejmowe w sporach między kadrą kierowniczą a pracownikami
 • 7415 - Działalność agencji zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwami
 • 7420 - Działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne
 • 742010 - Projektowanie urbanistyczne, projektowanie budowlane łącznie z nadzorem autorskim
 • 742020 - Działalność geologiczno-poszukiwawcza w celu uzyskanie informacji o występowaniu złóż
 • 742030 - Działalność geofizyczna: pomiary geofizyczne, pomiary hydrogeologiczne
 • 742040 - Usługi inżynieryjne i techniczne: projektowanie technologiczne dla przemysłu
 • 7430 - Badania i analizy techniczne
 • 743010 - Badanie składu i czystości materiałów i produktów
 • 743020 - Badanie jakości, niezawodności, wydawanie atestów
 • 743030 - Badanie własności fizycznych materiałów i produktów
 • 743040 - Testowanie kompletnych maszyn i urządzeń
 • 743050 - Testy radiograficzne spawów i połączeń
 • 7440 - Reklama
 • 744010 - Projektowanie reklam wszelkiego typu
 • 744020 - Stosowanie reklam przez umieszczenie ich w prasie, radiu, telewizji
 • 744030 - Tworzenie wystaw sklepowych
 • 744040 - Sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu
 • 744050 - Dystrybucja i doręczanie prospektów i próbek reklamowych
 • 744060 - Dzierżawienie przestrzeni na cele reklamowe
 • 7450 - Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu
 • 745010 - Pośrednictwo pracy
 • 745020 - Bezpośrednie poszukiwanie konkretnych pracowników i konkretnych miejsc prac
 • 745030 - Działalność agencji wynajmujących pracowników na krótki okres
 • 7460 - Działalność związana z inwigilacją i ochroną
 • 746010 - Sprawdzanie przeszłości osób
 • 746020 - Poszukiwanie osób zaginionych
 • 746030 - Poszukiwanie sprawców kradzieży i malwersacji
 • 746040 - Identyfikacja podpisów, pisma
 • 746050 - Nadzór, ochrona osób i mienia
 • 746060 - Działalność detektywów hotelowych i sklepowych
 • 746070 - Obsługiwanie elektronicznych i mechanicznych urządzeń ochronnych
 • 746080 - Ochrona transportu pieniędzy i kosztowności
 • 746090 - Doradztwo w zakresie ochrony przemysłowej
 • 7470 - Sprzątanie budynków
 • 747010 - Sprzątanie i czyszczenie wnętrz wszelkiego rodzaju budynków
 • 747020 - Mycie okien
 • 747030 - Czyszczenie kominów, palenisk, pieców, bojlerów, przewodów wentylacyjnych
 • 747040 - Działalność związana z dezynfekcją i deratyzacją
 • 748 - Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 7481 - Działalność fotograficzna
 • 7482 - Działalność związana z pakowaniem
 • 7483 - Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
 • 7484 - Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikow.
 • 748410 - Działalność związ. z organizacją wystaw i pokazów
 • 748420 - Działalność związ. z organizowaniem aukcji
 • 748430 - Działalność związ. z projektowaniem: odzieży, obuwia, biżuterii, wyposażenia wnętrz
 • 748440 - Pomoc osobom fizycznym i prawnym w ściąganiu należności płatniczych, w ocenie zdolności kredytowej
 • 748450 - Działalność związana z wyceną
 • 748460 - Działalność agencji występujących zwykle w imieniu indywidualnych osób
 • 75 - Administracja publiczna i obrona narodowa; gwarantowana prawnie opieka socjalna
 • 751 - Administracja państwowa oraz polityka ekonomiczna i socjalna świadczona na rzecz społeczeństwa
 • 7511 - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • 7512 - Kierowanie działalnościąagencyjną odpowiedzialną za ochronę zdrowia, edukację, usługi kulturalne i socjalne
 • 7513 - Kierowanie i udział w pracach mających na celu zwiększenie efektywności gospodarowania
 • 7514 - Pomocnicze działalności usługowe na rzecz całej administracji państwowej
 • 752 - Usługi na rzecz całego społeczeństwa
 • 7521 - Sprawy zagraniczne
 • 7522 - Działalność w zakresie obronności
 • 7523 - Działalność prawnicza i sądowa
 • 7524 - Działalność dotycząca porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • 7525 - Działalność straży pożarnej
 • 7530 - Działalność związana z gwarantowaną prawnie opieką socjalną
 • 80 - Edukacja
 • 8010 - Szkolnictwo podstawowe
 • 801010 - Wychowanie przedszkolne
 • 801020 - Szkoły podstawowe
 • 801025 - Szkoły podstawowe specjalne
 • 801030 - Szkoły artystyczne pierwszego stopnia
 • 801040 - Pozostałe szkoły podstawowe
 • 802 - Szkolnictwo średnie
 • 8021 - Szkolnictwo średnie ogólnokształcące
 • 802110 - Licea ogólnokształcące
 • 802115 - Licea ogólnokształcące specjalne
 • 802120 - Pozostałe szkoły średnie ogólnokształcące
 • 8022 - Szkolnictwo średnie techniczne i zawodowe
 • 802210 - Zasadnicze szkoły zawodowe (młodzieżowe i przyzakładowe)
 • 802220 - Licea i technika zawodowe
 • 802240 - Szkoły artystyczne drugiego stopnia
 • 802250 - Szkoły zawodowe specjalne
 • 802260 - Szkoły przysposabiające do zawodu
 • 802270 - Ośrodki politechniczne
 • 802290 - Pozostałe szkoły średnie techniczne i zawodowe
 • 8030 - Szkolnictwo wyższe
 • 804 - Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia
 • 8041 - Działalność placówek organizujących kursy na prawo jazdy
 • 8042 - Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształ., gdzie indziej nie sklas.
 • 804210 - Szkoły podstawowe i podstawowe studia zawodowe dla dorosłych
 • 804220 - Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 804225 - Zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych
 • 804230 - Licea i technika zawodowe dla dorosłych
 • 804235 - Policealne szkoły zawodowe dla dorosłych
 • 804240 - Kursy ogólnokształcące na poziomie szkoły podstawowej
 • 804245 - Kursy języków obcych
 • 804255 - Kursy zawodowe
 • 804260 - Ośrodki metodyczne
 • 804270 - Uniwersytety powszechne, ludowe, robotnicze dla rodziców itp.
 • 804290 - Pozostałe szkoły i placówki dla dorosłych i inne formy kształcenia
 • 85 - Ochrona zdrowia i opieka socjalna
 • 851 - Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
 • 8511 - Szpitalnictwo
 • 8512 - Praktyka lekarska
 • 8513 - Praktyka stomatologiczna
 • 8514 - Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
 • 8520 - Działalność weterynaryjna
 • 853 - Opieka socjalna
 • 8531 - Opieka socjalna wraz z zakwaterowaniem
 • 853110 - Placówki opieki całkowitej dla zdrowych dzieci i młodzieży
 • 853120 - Pozostałe placówki opieki socjalnej wraz z zakwaterowaniem
 • 8532 - Opieka socjalna bez zakwaterowania
 • 853210 - Żłobki
 • 853212 - Przedszkola
 • 853214 - Dziecińce wiejskie, półkolonie, biwaki itp.
 • 853216 - Poradnie wychowawczo-zawodowe
 • 853220 - Pozostała opieka socjalna bez zakwaterowania
 • 90 - Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne
 • 9000 - Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne
 • 900010 - Działalność związana z gromadzeniem śmieci i odpadów z domów prywatnych, bloków
 • 900020 - Transport oraz likwidowanie śmieci i odpadów poprzez spalanie lub w inny sposób
 • 900030 - Usuwanie ścieków i nieczystości płynnych pochodzących z budynków za pomocą sieci
 • 900040 - Utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacyjnej i ściekowej
 • 900050 - Gromadzenie śmieci w publicznych koszach na śmieci, zamiatanie i polewanie ulic
 • 900060 - Oczyszczanie dróg oraz pasów startowych na lotniskach ze śniegu i lodu
 • 91 - Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 911 - Działalność organizacji komercyjnych, profesjonalnych i pracodawców
 • 9111 - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • 9112 - Działalność organizacji profesjonalnych
 • 9120 - Działalność związków zawodowych
 • 913 - Działalność pozostałych organizacji członkowskich
 • 9131 - Działalność organizacji religijnych
 • 9132 - Działalność organizacji politycznych
 • 9133 - Działalność pozost. organiz. członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 92 - Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem
 • 921 - Działalność związana z filmem i przemysłem wideo
 • 9211 - Produkcja filmów i nagrań wideo
 • 9212 - Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
 • 9213 - Projekcja filmów
 • 9220 - Działalność radiowa i telewizyjna
 • 923 - Pozostała działalność rozrywkowa
 • 9231 - Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 923110 - Działalność teatrów dramatycznych
 • 923115 - Działalność teatrów muzycznych
 • 923120 - Działalność filharmonii, orkiestr i chórów
 • 923125 - Działalność zespołów pieśni i tańca
 • 923130 - Działalność galerii i salonów wystawienniczych
 • 923135 - Działalność domów kultury i ośrodków kultury
 • 923150 - Twórcza działalność artystyczna i literacka, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 9232 - Działalność obiektów kulturalnych
 • 9233 - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 9234 - Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 923410 - Działalność rozrywkowa estradowa
 • 923420 - Działalność cyrkowa
 • 923430 - Pozostała działalność rozrywkowa osobno nie wymieniona
 • 9240 - Działalność agencji informacyjnych
 • 925 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów i pozostała działalność kulturalna
 • 9251 - Działalność bibliotek i archiwów
 • 925110 - Działalność bibliotek szkolnych i pedagogicznych
 • 925120 - Działalność czytelni i bibliotek osobno nie wymienionych
 • 925150 - Działalność archiwów
 • 9252 - Działalność muzeów oraz konserwacja miejsc i budynków historycznych
 • 925210 - Działalność muzeów
 • 925250 - Ochrona zabytków
 • 9253 - Działalność ogrodów botanicznych i zoolog. oraz natur. rezerwatów przyrody
 • 926 - Działalność związana ze sportem
 • 9261 - Działalność stadionów i innych obiektów sportowych
 • 9262 - Pozostała działalność związana ze sportem
 • 927 - Pozostała działalność rekreacyjna
 • 9271 - Działalność związana z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów
 • 9272 - Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 927210 - Placówki wychowania pozaszkolnego
 • 927220 - Inne rodzaje działalności związane z rekreacją osobno nie wymienione
 • 93 - Pozostała działalność usługowa
 • 9301 - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 9302 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
 • 9303 - Pogrzeby i działalność pokrewna
 • 9304 - Działalność związana z usługami mającymi na celu zapewnienia komfortu fizycznego
 • 9305 - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
 • 95 - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • 9500 - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • 99 - Organizacje i zespoły międzynarodowe
 • 9900 - Organizacje i zespoły międzynarodowe

Powrót na stronę główną