Przetargi.pl
DZPIE/020/2009 - Urządzenia mikrofalowe.

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8436601 w. 3535 , fax. 022 8430926
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  al. Lotników 32/46 32/46
  02-668 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8436601 w. 3535, fax. 022 8430926
  REGON: 00032606100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ifpan.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut naukowo-badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZPIE/020/2009 - Urządzenia mikrofalowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń: 1) Generator promieniowania 2) Detektor promieniowania zakresu częstości 140-220 GHz 3) Detektor promieniowania zakresu częstości 220-325 GHz 4) Mieszcz harmoniczny zakresu częstości 140-220 GHz 5) Mieszcz harmoniczny zakresu częstości 220-325 GHz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 317114227
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zweryfikuje ofertę pod względem obecności oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz stosownego odpisu. Zamawiający oceni warunki udziału w postępowaniu na zasadzie TAK/NIE (spełnia/nie spełnia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ifpan.edu.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach