Przetargi.pl
DZPIE/008/NZU/895/2015 - Infrastruktura badawcza do procesów nanotechnologicznych struktur półprzewodnikowych, metalicznych i nadprzewodzących

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 116 3535 , fax. +48 22 847 00 82
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  al. Lotników 32/46 32/46
  02-668 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 116 3535, fax. +48 22 847 00 82
  REGON: 00032606100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://info.ifpan.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut naukowo badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZPIE/008/NZU/895/2015 - Infrastruktura badawcza do procesów nanotechnologicznych struktur półprzewodnikowych, metalicznych i nadprzewodzących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie infrastruktury typu Clean Room na potrzeby zainstalowania uniwersalnej linii technologicznej, przeznaczonej do badania procesów wytwarzania nanostruktur i prototypów przyrządów półprzewodnikowych, z uwzględnieniem wykonania także wymaganych systemów technologicznych a w szczególności: specjalistycznego układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego odpowiedniego dla klasy czystości 1000 i 10000, specjalistycznych systemów czystych gazów i ultraczystej wody do procesów technologicznych oraz układów technologicznych wymaganych do podłączenia urządzeń wchodzących w skład uniwersalnej linii technologicznej wyposażonej w urządzenie do epitaksji z wiązek molekularnych (MBE) - inwestycja w zakresie dużej infrastruktury badawczej - wytworzenie aparatury naukowo-badawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala kwotę wadium na sumę: 50.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji pomieszczeń nr 4 i 11
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ifpan.edu.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach