Przetargi.pl
DZP.26.50.2023 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 7 części

Zarząd Lokali Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Lokali Miejskich
  al. Kościuszki 47
  90-514 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 363752546
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DZP.26.50.2023 Wykonanie robót rozbiórkowych wraz z robotami towarzyszącymi w podziale na 7 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1: ul. Przędzalniana 79 i Umińskiego 14Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuji wykonaj robotę budowlaną” dla nieruchomości przy:Przędzalniana 79 opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki dla dwóch budynków:- frontowego budynku mieszkalnego o konstrukcji tradycyjnej dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego nieużytkowanego o numerze geodezyjnym 374 (kubatura ok. 477,60 m3),- gospodarczego poprzecznej oficyny (komórki lokatorskie) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego bez numeru geodezyjnego, nieużytkowanego, (kubatura ok. 60,00 m3),zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 45, obręb W-29, księga wieczysta LD1M/00001091/5, zgodnie z Zarządzeniem nr 2440/2022 z dnia 03.11.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.Umińskiego 14 opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki dla trzech budynków:- frontowego budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego o konstrukcji tradycyjnej, dwukondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 536 (kubatura ok. 741,60 m3- budynku gospodarczego (komórki lokatorskie) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego bez numeru geodezyjnego, nieużytkowego, (kubatura ok. 90,00m3)- budynku gospodarczego (suchego WC) bez numeru geodezyjnego, (kubatura ok. 5,11 m3)Zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 62/49, obręb G-16, księga wieczysta LD1M/00264334/2, zgodnie z Zarządzeniem nr 2244/2022 z dnia 06.10.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.Łączna kubatura budynku ok. 746,80 m3Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.Prace projektowe i wykonawcze należy wykonać zgodnie z Programami funkcjonalno – użytkowymi stanowiącymi załącznik nr 6 do SWZ.Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.Część nr 2: ul. Złotno 20 i Gdańska 7Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuji wykonaj robotę budowlaną” dla nieruchomości przy ul.:Złotno 20 opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki dla dwóch budynków:- frontowego budynku mieszkalnego o konstrukcji tradycyjnej jednokondygnacyjnego z poddaszem wykorzystywanym częściowo na cele mieszkalne, niepodpiwniczonego, nieużytkowanego o numerze geodezyjnym 936 (kubatura ok. 991,00 m3),- budynku gospodarczego (WC suche) o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnego.Łączna kubatura budynków ok. 997,00 m3zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 486, obręb P-5, księga wieczysta LD1M/00048644/8, zgodnie z Zarządzeniem nr 2377/2022 z dnia 26.10.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.Gdańska 7 opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki nieużytkowanego budynku gospodarczego (komórki lokatorskie) o konstrukcji murowano-drewnianej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego nieużytkowanego o numerze geodezyjnym 159 Kubatura budynku ok. 55,00 m3zlokalizowanych wzdłuż południowej granicy działki ewidencyjnej nr 65/2, obręb P-9, księga wieczysta LD1M/00002342/7, zgodnie z Zarządzeniem nr 2768/2022 z dnia 12.12.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.Prace projektowe i wykonawcze należy wykonać zgodnie z Programami funkcjonalno - użytkowymi stanowiącymi załącznik nr 7 do SWZ.Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.Część nr 3: ul. Narutowicza 30Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuji wykonaj robotę budowlaną” dla trzech budynków:- użytkowego o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnego z poddaszem, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 2081, wzdłuż zachodniej granicy działki (o kubaturze ok. 772,00 m3);- użytkowego o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnego z poddaszem, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 2080 wzdłuż wschodniej granicy działki;- gospodarczego o konstrukcji tradycyjnej jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 2082 wzdłuż wschodniej granicy działki,(łączna kubatura w/w budynków o nr 2080 i nr 2082 ok. 600,00 m3);Zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 521/4, obręb S-1, księga wieczysta LD1M/00001409/8) zgodnie z Zarządzeniem nr 2326/2022 z dnia 20.10.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.Prace projektowe i wykonawcze należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącymi załącznik nr 8 do SWZ.Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.Część nr 4: ul. Krakusa 32Opracowanie projektu rozbiórki wraz z wykonaniem rozbiórki w systemie „Zaprojektuji wykonaj robotę budowlaną” dla czterech budynków:- mieszkalnego (frontowego) o konstrukcji drewnianej, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonego;- mieszkalnego (lewej oficyny) o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, (o wspólnym numerze geodezyjnym 392 dla budynku frontowego i lewej oficyny) o łącznej kubaturze w/w budynków ok. 1.100,00 m3;- gospodarczego (lewej oficyny) o konstrukcji drewnianej (komórki lokatorskie) jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 393, kubatura budynku ok. 120,00 m3;- gospodarczego (poprzecznej oficyny) o konstrukcji tradycyjnej jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o numerze geodezyjnym 394, (pralnia) o kubaturze ok. 55,00 m3;Zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 135/1, obręb G-12, księga wieczysta LD1M/00012513/0) zgodnie z Zarządzeniem nr 1997/2022 z dnia 07.09.2022 r. Prezydenta Miasta Łodzi.Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.Prace projektowe i wykonawcze należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącymi załącznik nr 9 do SWZ.Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.Część nr 5: ul. Siedlecka 6Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce dla dwóch budynkówI i II lewej oficyny, usytuowanych wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości:- gospodarczego o konstrukcji tradycyjnej jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego w którym zlokalizowane są komórki lokatorskie wraz z toaletą,- gospodarczego o konstrukcji drewnianej, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, w którym znajdują się komórki lokatorskie,zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 170, obręb G-5, księga wieczysta LD1M/00096237/3)Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.Roboty należy wykonać zgodnie z projektem rozbiórki opracowanym przez inż. Wacława Kłopeckiego (upr. nr ŁOD-R66-6SF-TC3) i decyzją rozbiórkową Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-XIII.2307.2022 z dnia 07.12.2022 r. oraz zgodnie z kosztorysem nakładczym, STWIOR i ogólną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.Część nr 6: ul. Zamenhofa 15Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce dla:dwóch budynków mieszkalnych (druga prawa oficyna i druga lewa oficyna) oraz dwóch budynków gospodarczych (poprzeczna oficyna i pierwsza lewa oficyna) położonych w Łodzi przy ul. Zamenhofa 15.Zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 150, obręb P-20Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.Roboty należy wykonać zgodnie z projektem rozbiórki Wacława Kłopeckiego i decyzją rozbiórkową PMŁ nr DPRG-UA-XIV.1543.2022 z dnia 22.08.2022r. oraz zgodnie z kosztorysem nakładczym, STWIOR i ogólną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych stanowiącymi załącznik nr 11 do SWZ.Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.Część nr 7: ul. Łagiewnicka 6Rozbiórka i uporządkowanie terenu po dokonanej rozbiórce dla trzech budynków użytkowych:- poprzecznej oficyny o kubaturze 2.077,46 m3 o konstrukcji tradycyjnej, trzykondygnacyjnej,- drugiej lewej oficyny o kubaturze 1.436,29 m3 o konstrukcji stalowej jednokondygnacyjnej,- pierwszej lewej oficyny – garaże o kubaturze 137,16 m3 o konstrukcji tradycyjnej, jednokondygnacyjnej,zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 210, obręb B-47Wykonanie operatu geodezyjnego po wykonanej rozbiórce w/w budynków i przedłożenie go do uzgodnienia w ŁOG celem odnotowania rozbiórki.Roboty należy wykonać zgodnie z projektem rozbiórki inż. Tomasza Bobera i mgr inż. Huberta Romanowskiego będącym załącznikiem do decyzji rozbiórkowej Prezydenta Miasta Łodzi nr DPRG-UA-XII.1725.2022 z dnia 13.09.2022r. oraz zgodnie z kosztorysem nakładczym, STWIOR i ogólną specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych stanowiącymi załącznik nr 12 do SWZ.Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach