Przetargi.pl
Dzierżawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar w kontenerze) wraz z osprzętem komputerowym i oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej oraz obsługą techniczno-serwisową i prawną

Gmina Niechanowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-220 Niechanowo, ul. Różana 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 429 49 26 , fax. 61 4272127
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niechanowo
  ul. Różana 1 1
  62-220 Niechanowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 429 49 26, fax. 61 4272127
  REGON: 63125941300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.niechanowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar w kontenerze) wraz z osprzętem komputerowym i oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej oraz obsługą techniczno-serwisową i prawną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dzierżawa urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar w kontenerze) wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem. 2. Dzierżawa następującego sprzętu komputerowego: 2.1. Komputer główny - serwer- 1 szt wraz z urządzeniem typu ups 2.2. Komputer roboczy z monitorem LCD - 2 kpl wraz z urządzeniem typu ups 2.3. Komputer przenośny - notebook do obsługi fotoradaru - 1 szt 2.4. Laptop z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej- 1 szt 2.5. Urządzenie ups typu Smart (pozwalającym na automatyczne zamykanie systemu po zadanym czasie w razie zaniku zasilania oraz automatyczne włączenie systemu po powrocie zasilania) w ilości niezbędnej do funkcjonowania wszystkich urządzeń komputerowych 3. Dzierżawa drukarek 3.1. Drukarka atramentowa- rodzaj druku - mono+ kolor -format A4 - 2 szt 4. Oprogramowanie 4.1. Licencjonowany system operacyjny współpracujący z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo-mandatowej do każdego z w/w komputerów - 5 szt 4.2. Licencjonowane oprogramowanie do obróbki zdjęciowo-mandatowej - 3 szt 5. Samochód do transportu fotoradaru(kontenera) - 1 szt 6. Asysta techniczna i informatyczna dotycząca korzystania z fotoradaru i systemu informatycznego do obróbki zdjęciowo-mandatowej 6.1. Świadczenie nadzoru nad systemem informatycznym oraz aktualizacji dostarczanego licencjonowanego oprogramowania dostosowanego do zmian ustawodawczych mających wpływ na realizacje zadania korzystania z fotoradaru. 6.2. Usuwanie usterek i nieprawidłowości w działaniu systemu i sprzętu komputerowego 7. Dostawa niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek wymienionych w pkt 3 w ilości niezbędnej do realizacji obróbki zdjęciowo-mandatowej ( dotyczy elementów drukujących bez artykułów papierniczych) 8. Asysta prawna przebiegu procedury mandatowo-egzekucyjnej 9. Koszty transportu fotoradaru i ustawienia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz jego zabezpieczenia każdorazowo pokrywa Wykonawca. Koszty związane z przekazaniem i odbiorem sprzętu komputerowego i pozostałego wyposażenia ponosi Wykonawca. 10. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie pracowników wytypowanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi fotoradaru 11. Zamówienie należy wykonać z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a w przypadku ich braku Polskich Norm, polskich aprobat technicznych, polskich specyfikacji technicznych. 12. Planowana ilość sesji pomiarowych w okresie trwania umowy - 60 z możliwością jej zwiększenia lub zmniejszenia o 30%. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający minimalne warunki techniczne w/w elementów zawarte są w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 381151005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.niechanowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach