Przetargi.pl
Dzierżawa koncentratorów tlenu dla Ośrodka DLT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (048) 361 39 00 , fax. (048) 345 11 18, 3451043
 • Data zamieszczenia: 2012-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
  ul. Juliana Aleksandrowicza 5 5
  26-617 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (048) 361 39 00, fax. (048) 345 11 18, 3451043
  REGON: 67020935600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa koncentratorów tlenu dla Ośrodka DLT Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa koncentratorów tlenu dla Ośrodka DLT. Przedmiot zamówienia składa się z jednej niepodzielnej części o łącznej wartości poniżej 200 000 Euro. Dane zamówienie jest niepodzielne i Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do zaoferowania w całości danej części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331578106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach