Przetargi.pl
Dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego z dostawą odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych

Szpital Powiatowy w Sławnie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, I-go Pułku Ułanów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Sławnie
  I-go Pułku Ułanów
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 331308664
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego z dostawą odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego z dostawą odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych. 2. Dzierżawiony analizator musi mieć możliwość podłączenia do systemu informatycznego Eskulap posiadanego przez Zamawiającego. 3. Przedstawione ilości w Załączniku Nr 2 (Formularz ofertowo - cenowy) są ilościami szacunkowymi.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38434000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach