Przetargi.pl
Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu.

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwo.opole.pl; bip.opolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Działania termomodernizacyjne w ramach przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektu oraz przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku biurowego UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w Opolu. Planowane prace pozwolą: - dostosować obiekt do potrzeb administracyjno-biurowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, - podnieść standard obiektu m.in. poprzez zapewnienie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, - uzyskać obiekt o reprezentacyjnym charakterze, - wykonać działania termomodernizacyjne z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych, min. ogrzewanie z wykorzystaniem powietrznej pompy ciepła, zastosowanie stolarki okiennej o parametrach przenikalności ciepła zgodnej z wymogami prawa dla obiektów użyteczności publicznej. W ramach działań termomodernizacyjnych planuje się osiągnąć efekty: - udział odnawialnych źródeł energii, - wzrost efektywności nowego źródła ciepła i spadek emisji CO2, - roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Powyższe efekty zamierza się uzyskać poprzez realizację działań: - modernizację systemu grzewczego z wykorzystaniem nowych źródeł ciepła tj. układem gazowej absorpcyjnej pompy ciepła (źródło podstawowe) oraz gazowego kotła kondensacyjnego (źródło szczytowe), - wprowadzenie systemu zdalnego i automatycznego sterowania pracą instalacji grzewczej oraz monitorowania zużycia energii, - modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku poprzez rezygnację z elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody służących do przygotowania c.w.u. na rzecz pompy ciepła, - modernizację systemu wentylacji budynku poprzez doposażenie budynku w układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, - modernizację systemu wbudowanej instalacji oświetlenia poprzez zastosowanie bardziej energooszczędnych źródeł światła i opraw oświetleniowych (spadek emisji CO2 i zużycia energii elektrycznej dla tego działania o 77,11%), - ocieplenie ścian zewnętrznych (elewacje od 1 piętra od strony SW i NW), - wymianę stolarki okiennej (szyby jednokomorowe na dwukomorowe) oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej. Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego budynku również o fragment hallu wejściowego na istniejącym terenie utwardzonym, aby zaznaczyć bardziej reprezentacyjną strefę wejścia do budynku. Planowana inwestycja znajduje się na działce nr 17/3, 11/34, 11/22, 11/21, inwestycja jest rozpatrywana wspólnie z działką nr 11/33 - cały teren znajduje się na jednym oznaczeniu planu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach