Przetargi.pl
Działania przyrodnicze w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej

Gmina Wilkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, Wyzwolenia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334 990 077 , fax. 33 817 30 43
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkowice
  Wyzwolenia 25
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 334 990 077, fax. 33 817 30 43
  REGON: 72182309000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wilkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Działania przyrodnicze w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są działania przyrodnicze w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Zadanie 1: Usunięcie dzikich wysypisk śmieci z ekosystemów łęgowych Zadanie 2: Eliminacja inwazyjnych roślin obcego pochodzenia Zadanie 3: Montaż budek lęgowych dla pluszcza Zadanie 4: Stworzenie kompozycji roślin rodzimych w otoczeniu drewnianej chaty przy ul. Fałata Zadanie 5: Uporządkowanie terenu oraz nasadzenie krzewów w otoczeniu placu do edukacji ekologicznej w miejscu dotychczas zajętym przez roślinność inwazyjną Zadanie 6: Montaż tablic informacyjno-dydaktycznych 3. W związku z koniecznością stworzenia kompozycji roślin rodzimych w otoczeniu Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie swoich prac realizację prac innego Wykonawcy, które są związane z przeniesieniem i budową Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej, (prace te mają zakończyć się w terminie 30.11.2021r.) oraz podjąć współpracę z tym Wykonawcą celem sprawnej realizacji przedmiotu zmówienie. 4. W związku z koniecznością wykonania prac (zadanie nr 5) na terenie tworzonego Sezonowego Centrum Edukacji Ekologicznej, Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie swoich prac realizację prac innego Wykonawcy, (prace te mają zakończyć się w terminie 15.12.2021r.) oraz podjąć współpracę z tym Wykonawcą celem sprawnej realizacji przedmiotu zmówienie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji; 2) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale bądź w formie notarialnie uwierzytelnionej kopii. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie – że pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez osobę/y uprawnione do działania w jego imieniu; 3) Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert – doświadczenie osoby sprawującej nadzór przyrodniczy ze strony Wykonawcy dedykowanej do realizacji zamówienia, o której mowa szczegółowo w pkt 13.1. b) SIWZ: Dla przeprowadzenia oceny ofert [tj. uzyskania określonej ilości punktów w ramach kryterium doświadczenie osoby sprawującej nadzór przyrodniczy dedykowanej do realizacji zamówienia] każdy Wykonawca przedłoży przy ofercie następujące dokumenty: a) wykaz wskazujący osobę dedykowaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji nadzoru przyrodniczego oraz określający prace przy których osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję nadzoru przyrodniczego. Wykazane prace, o których mowa powyżej muszą polegać na z zakresu rekultywacji i/lub porządkowania i/lub zagospodarowania terenów leśnych lub zielonych lub parków lub terenów rekreacyjnych o wartości robót brutto minimum 300.000,00 zł każda. Wykonawca winien sporządzić dokument wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. b) dowody, że wykazane prace zostały prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję nadzoru przyrodniczego. Dowodami, o których mowa mogą być: • w zakresie wykazania, że prace zostały prawidłowo ukończone – protokoły odbioru końcowego, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (uzasadnienie powinno zostać przedłożone do oferty wraz z innym dokumentem potwierdzającym, że wykazane prace zostały prawidłowo ukończone); • w zakresie wykazania, że dedykowana osoba pełniła przy wskazanych pracach funkcję nadzoru przyrodniczego – protokoły odbioru końcowego, oświadczenie inwestora potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w wykazanym przedsięwzięciu funkcję nadzoru przyrodniczego, oświadczenie wykonawcy/zleceniodawcy potwierdzające, że dedykowana osoba pełniła w realizowanej przez wykonawcę/zleceniodawcę inwestycji funkcję nadzoru przyrodniczego, oświadczenie dedykowanej osoby potwierdzające, że pełniła ona w wykazanych przedsięwzięciach funkcję nadzoru przyrodniczego. UWAGA 1: Z treści przedłożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykazane prace zostały prawidłowo ukończone oraz, że osoba dedykowana, pełniła funkcję nadzoru przyrodniczego w wykazanych przedsięwzięciach. UWAGA 2: Ww. dowody potwierdzające, że: wykazane prace zostały prawidłowo ukończone oraz, że dedykowana osoba pełniła przy ich realizacji funkcję nadzoru przyrodniczego muszą zostać załączone przez wykonawcę przy ofercie, gdyż dokumenty te nie podlegają złożeniu na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, ani uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, na późniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA 3: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Inwestycja realizowana była przez Zamawiającego i Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne i zostały wskazane przez Wykonawcę w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, o którym mowa w pkt 6.1. lit. b). UWAGA 1: W oparciu o wskazane w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp regulacje, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien samodzielnie zdecydować czy przynależy do grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach