Przetargi.pl
Druk kalendarzy ściennych na rok 2023 oraz notesów w oprawie z dostawą do magazynu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, Chałubińskiego 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Organizacja Turystyczna
  Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 016213775
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk kalendarzy ściennych na rok 2023 oraz notesów w oprawie z dostawą do magazynu Polskiej Organizacji Turystycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kalendarz ściennyPrzedmiotem zamówienia jest druk z plików PDF Press quality na potrzeby CTP wrazz oprawą i dostawą magazynu POT w Jabłonnie k/ Warszawy czteroczęściowego kalendarza trójdzielnego na 2023 rok z kalendarium Wykonawcy (projekt i pliki drukowe kalendarium zapewnia Wykonawca).Nakład - 3 000 egzemplarzyNotes w oprawie z nadrukiemPrzedmiotem zamówienia jest produkcja oraz dostawa do magazynu POT w Jabłonnie k/ Warszawy notesu z zadrukowaną okładką z obrandowaniem (pliki z projektemdo zadruku okładki zapewnia Zamawiający).Nakład: 1500 egz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach