Przetargi.pl
Druk kalendarzy książkowych na rok 2021

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 32 33 100 , fax. 58 32 33 200
 • Data zamieszczenia: 2020-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
  Al. Grunwaldzka 472D
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 32 33 100, fax. 58 32 33 200
  REGON: 19004453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://arp.ezamawiajacy.pl; arp.gda.pl; bip.arp.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk kalendarzy książkowych na rok 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku kalendarzy książkowych na rok 2021. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert: a. wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg. wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. b. wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg. wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 2. W celu oceny oferty w ramach kryterium „Jakość próbki”, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: a. 5 przykładowych egzemplarzy okładek kalendarza, przedstawiających rodzaj okleiny i przykłady łączeń kolorystycznych (rodzaje okleiny i przykłady łączeń kolorystycznych nie muszą prezentować kolorystyki oczekiwanej przez Zamawiającego, a jedynie wymagany materiał okleiny i koncepcję łączeń dwóch kolorów)- egzemplarze okładek będą oceniane w ramach podkryterium „Trwałość i estetyka zaproponowanego rodzaju oklein okładki” oraz w ramach podkryterium „Trwałość i estetyka wykonania obszycia i łączeń materiałów okładki”. b. 5 wizualizacji okładek kalendarza w formie kolorowego wydruku formatu A4, po jednej dla każdej z zaproponowanych w ramach lit. a okładek kalendarza, prezentujących oczekiwaną przez Zamawiającego kolorystykę oklein i ich łączenia kolorystyczne, wizualizację oznaczeń roku „2020” i wizualizację wytłoczenia logotypu Agencji Rozwoju Pomorza i logotypu inicjatywy „Invest In Pomerania”- wizualizacje okładek będą oceniane w ramach podkryterium „Estetyka kompozycji projektu okładki kalendarza w formie wydruku A4 z uwzględnieniem wymaganych kolorów oklein, łączeń kolorystycznych oklein, propozycji rozmieszczenia tłoczenia logotypów i oznaczenia roku 2020.” c. od 1 do 5 przykładów układu wnętrza kalendarza w pierwszym rodzaju kalendarza, o którym mowa w rozdz. 2 ppkt 1) Załącznika nr 1 do SIWZ- OPZ przy czym każda zaproponowana próbka układu wnętrza kalendarza musi być możliwa do realizacji w każdej z przedstawionych próbek okładki kalendarza- przykłady układu wnętrza pierwszego rodzaju kalendarza będą oceniane w ramach podkryterium „Ocena estetyki i czytelności układu wnętrza kalendarza nr 1” d. od 1 do 5 przykładów układu wnętrza kalendarza w drugim rodzaju kalendarza, o którym mowa w rozdz. 2 ppkt 2) Załącznika nr 1 do SIWZ- OPZ przy czym każda zaproponowana próbka układu wnętrza kalendarza musi być możliwa do realizacji w każdej z przedstawionych próbek okładki kalendarza- przykłady układu wnętrza drugiego rodzaju kalendarza będą oceniane w ramach podkryterium „Ocena estetyki i czytelności układu wnętrza kalendarza nr 2” Jeżeli Wykonawca nie złoży wyżej wymienionych próbek lub złożone próbki będą niezgodne z wymogami SIWZ, wówczas oferta otrzyma 0 punktów w ramach podkryterium składającego się na kryterium „Jakość próbki”, którego to dotyczy. UWAGA!! Na podstawie art. 10c ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający w zakresie obowiązku dostarczenia przez Wykonawców próbek rzeczowych odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Próbki należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego (adres: Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 2) wykaz usług (w zakresie wskazanym w rozdz. V ust. 1 pkt 1.2. SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 7 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, b) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach