Przetargi.pl
Druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2020 roku

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i kolportaż tygodnika RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i kolportażu biuletynu Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Gdyni w roku 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 7do SIWZ. 1) Druk „Ratusza” w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 2 sztuki w roku 2020, Cztery arkusze formatu A3 plus jeden arkusz A4 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5 oraz nr 18 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym), 2) Druk „Ratusza” w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 2 sztuki w roku 2020, cztery arkusze formatu A3 plus jeden arkusz A4 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5, nr 7, nr 18 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym), 3) Druk „Ratusza” w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 14 sztuk w roku 2020, cztery arkusze formatu A3 plus jeden arkusz A4 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5, nr 7, nr 9, nr 10, nr 18 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym), 4) Druk „Ratusza” w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 11 sztuk w roku 2020, cztery arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, strona tytułowa A4, nr 5, nr 16 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym), 5) Druk „Ratusza” w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 8 sztuk w roku 2020, cztery arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, strona tytułowa A4 i strony nr 1, nr 5, nr 7, nr 16 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym), 6) Druk „Ratusza” w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 5 sztuk w roku 2020, cztery arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, strona tytułowa A4 i strony nr 5, nr 7, nr 11 i nr 16 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym), 7) Druk „Ratusza” w nakładzie 28 tys. egzemplarzy 2 sztuki w roku 2020, pięć arkuszy formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5, nr 7 i 20 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym), 8) Druk „Ratusza” w nakładzie 40 tys. egzemplarz 1 sztuka w roku 2020, pięć arkuszy formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, kolor 4/4, złożone do formatu A4) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym), 9) Druk kalendarza okolicznościowego w grudniu 2020, dołączonego do „Ratusza” w nakładzie 40 tys. egzemplarzy x 1 wydanie na 2021 rok, Minimum 3 propozycje kalendarza na rok 2021 do 15 listopada 2020 r. zaprezentuje Wykonawca usługi. Minimalne wymagania: kolorowy kalendarz formatu A3 na sztywnym papierze 300 gram/m2, jednostronnie powlekany, lakier UV punktowy do 50% powierzchni, kalendarium jednodzielne, 10) Kartka pocztowa w nakładzie 28 tys. sztuk wydana 1 raz w 2020 roku – załącznik do „Ratusza, kolorowa kartka pocztowa formatu A4 na sztywnym papierze 300 gram/m2, jednostronnie powlekana, lakier punktowy na 100% powierzchni, 11) Druk planu lekcji w nakładzie 28 tys. egzemplarzy, format: A4 Zadruk: 4+4 Surowiec: Karton 200 g. Drukarnia otrzymuje gotową wersję składu biuletynu „Ratusz” w pliku PDF drogą elektroniczną. O druku załączników – kartki lub wkładki wykonawca powiadomiony zostanie przez Referat Relacji z Mediami przynajmniej cztery dni wcześniej przed planowaną wysyłką materiałów. Kartka pocztowa lub wkładka kolportowane mają być wewnątrz numeru „Ratusza”, do którego zaplanowano drukowanie tych załączników. Kolportaż całego nakładu do wskazanych punktów w mieście maximum 190 (wg przekazanej przez Referat Relacji z Mediami listy adresowej) – odbywa się w piątek każdego tygodnia, do godz. 8.00 w budynku Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 i do godz. 16.00 w pozostałych punktach kolportażowych. W wyjątkowych przypadkach kolportaż może odbywać się w inne dni uzgodnione z Referatem Relacji z Mediami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79824000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda wydruku na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (Uwaga! Obowiązkowo druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym na maszynie drukującej offsetowej) obu zaproponowanych przez Zamawiającego numerów „Ratusza” o treści odpowiadającej załącznikom nr 9 i nr 10 (w postaci plików PDF przygotowanych do druku). Parametry wydruku: załącznik nr 9 – cztery arkusze formatu A3 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 3, nr 5, nr 7, nr 9 i nr 16 A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) oraz załącznik nr 10 - cztery arkusze formatu A3 plus jeden arkusz A4 (zadrukowane dwustronnie, złożone do formatu A4, 1 strona A3 i strony nr 5, 7, 9,10 oraz nr 18 formatu A4 w kolorze, pozostałe strony jednokolorowe) na białym papierze offsetowym 80 gram/m2 (druk na papierze ekologicznym, bezchlorowym). Nakład – 5 egzemplarzy z każdego załącznika. Zamawiający w trakcie postępowania może zażądać dostarczenia do wglądu płyt offsetowych, na których zostały wydrukowane dwa zaproponowane przez zamawiającego numery „Ratusza” o treści odpowiadającej załącznikom nr 9 i nr 10.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach