Przetargi.pl
Druk i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok

Urząd Miasta Kołobrzeg ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3551580 , fax. (094) 352 37 69
 • Data zamieszczenia: 2014-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Kołobrzeg
  ul. Ratuszowa 13 13
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3551580, fax. (094) 352 37 69
  REGON: 00052385000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na 2014 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: druk i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych dla Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2014, w tym w szczególności realizacja materiałów promocyjno- informacyjnych dla Wydziałów Urzędu Miasta Kołobrzeg: Spraw Społecznych; Dochodów; Edukacji, Kultury i Sportu oraz Biura Prezydenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798220002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kolobrzeg.pl ( BIP)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach