Przetargi.pl
Druk dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

Centrum Turystyki Kulturowej Trakt ogłasza przetarg

 • Adres: 61-123 Poznań, ul. Gdańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 606 , fax. 616 477 638
 • Data zamieszczenia: 2019-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Turystyki Kulturowej Trakt
  ul. Gdańska 2
  61-123 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 606, fax. 616 477 638
  REGON: 30120480100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bramapoznania.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Dostawa, rozładunek i wniesienie do siedziby zamawiającego wydruków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego realizacji zawarty jest we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 i1.2 do SIWZ. Zamówienie podzielone zostało na 2 części: Druk Publikacji Szkoła dziedzictwa. Ona. zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SIWZ Część 2 Druk FOLDERU: Przewodnik „choć/dź, zobacz!” po Trakcie Królewsko-Cesarskim dla dzieci oraz inne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy — załącznik nr 4 do SIWZ; 2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (właściwy dal danej części) - załącznik 1.1 -1.2 do SIWZ 3) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzone i notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy. 4) Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystej folii. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach