Przetargi.pl
Drobne remonty oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 4435509 , fax. 22 4435552
 • Data zamieszczenia: 2019-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
  ul. Grochowska 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4435509, fax. 22 4435552
  REGON: 015259640-00073
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Drobne remonty oświetlenia ulicznego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych remontów oświetlenia ulicznego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Zakres prac remontowo-budowlanych:  wymiana opraw oświetleniowych wraz utylizacją,  wymiana słupów oświetleniowych wraz z utylizacją,  wymiana odcinków kabla oświetleniowego,  wymiana instalacji elektrycznej słupa oświetleniowego (wraz z tabliczką bezpiecznikową),  wymiana szaf sterowniczych oświetlenia OS,  każdorazowe uruchomienie i włączenie do czynnej instalacji,  odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach,  inne prace zlecone przez Zamawiającego na instalacji oświetlenia ulicznego. UWAGA! Prace będą prowadzone pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego i firmy konserwującej oświetlenie uliczne, wyłonionej przez Zarząd Dróg Miejskich Warszawa. Prace wykonane zgodnie ze zleceniem muszą uzyskać akceptację przedstawiciela firmy konserwacyjnej, a następnie przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie zdemontowane elementy instalacji będą utylizowane po uzgodnieniu z firmą konserwacyjną . Wykonywane roboty powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Wyroby stosowane do montażu powinny być nowe (nieużywane). Wszystkie materiały (w szczególności oprawy) po dostarczeniu na plac budowy, przed montażem, zostaną sprawdzone przez Zamawiającego pod względem spełnienia warunków STWiOR oraz przedłożonych certyfikatów i kart katalogowych. Rodzaj robót i warunki wykonania robót określają: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki nr 10 i 11 do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót (załącznik nr 10 do SIWZ) ma charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie wynikające z kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe robót określone w kosztorysie ofertowym i faktyczne ilości wykonanych robót. Roboty, dla których nie zostały określone ceny jednostkowe rozliczane będą w oparciu o normy katalogowe (KNR, KNNR) oraz zaoferowaną stawkę robocizny i narzuty. 2. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w przedmiarze i STWiOR należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej 1) W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póżn. zm.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 4 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to m. in: roboty demontażowe, wykończeniowe zewnętrzne (np. brukarskie), instalatorskie – (elektryczne w zakresie instalacji objętych zamówieniem). 2) Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu. 3) Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 4) Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 8 umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę, w skład której wchodzi: 1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załączniki nr 10 i 11 do SIWZ). 3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp – wg. załącznika nr 2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia przez lidera konsorcjum w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów - składa w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – wg załącznika nr 4, Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 6. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach