Przetargi.pl
Dożywianie w ramach programu posiłek dla potrzebujących w gminie Chocz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-313 Chocz, ul. Żeromskiego 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7415656 , fax. 062 7415685
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu
  ul. Żeromskiego 2 2
  63-313 Chocz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7415656, fax. 062 7415685
  REGON: 00334134590925
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chocz.gopsinfo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dożywianie w ramach programu posiłek dla potrzebujących w gminie Chocz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest codzienne (w dni nauki szkolnej) przygotowanie we własnym zakładzie gastronomicznym, dowiezienie i wydanie ciepłych posiłków dla: ok. 10 osób dorosłych i ok. 223 dzieci w tym: - około 175 dzieci z Zespołu Szkół w Choczu w tym: - około 46 dzieci z Przedszkola w Choczu, - około 29 dzieci kl. I-III ze Szkoły Podstawowej w Choczu, - około 40 dzieci klasy starsze IV-VI, - około 60 dzieci gimnazjum; - około 32 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kwileniu w tym: - około 10 dzieci z Przedszkola w Kwileniu, - około 16 dzieci kl. I-III ze Szkoły Podstawowej w Kwileniu, - około 6 dzieci klasy starsze IV-VI - około 16 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuźni - około 4 dzieci z Przedszkola w Kuźni,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chocz.gopsinfo.pl, www.chocz.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach