Przetargi.pl
Dożywianie uczniów w szkołach oraz innych osób w ramach programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Biesiekierz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 76-039 Biesiekierz, Biesiekierz 13
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3180316 , fax. 094 3180136
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Biesiekierz 13 13
  76-039 Biesiekierz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3180316, fax. 094 3180136
  REGON: 00380167000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dożywianie uczniów w szkołach oraz innych osób w ramach programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Biesiekierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dożywianie uczniów w szkołach oraz innych osób w ramach programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Biesiekierz. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowywanie oraz dostarczanie posiłków - obiadów jednodaniowych do: Szkoły Podstawowej w Świeminie, Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu, Gimnazjum w Biesiekierzu, Szkoły Podstawowej w Parnowie, Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Biesiekierzu. Łączna, maksymalna ilość posiłków objęta zamówieniem wynosi 48413 posiłków dla 260 osób.Temperatura dostarczonych posiłków: zupy - minimum 75°C, gorące drugie dania - minimum 63°C, potrawy serwowane na zimno - optymalnie + 4°C.Temperatura dostarczonych posiłków nie może być niższa/inna niż określona w SIWZ. Gramatura dostarczonych posiłków (minimum): mięso (wieprzowina, wołowina, drób, ryba) - 100g, ziemniaki (lub kasza, frytki, ryż, makaron) - 200g, surówki - 100g, kompot (napój/sok w kartoniku lub butelce) - 200ml, zupa z wkładką mięsną - 400ml (w tym wkładka mięsna minimum 100g), pieczywo do porcji zupy z wkładką mięsną - 60g, pierogi, naleśniki lub krokiety - 300g. Gramatura dostarczonych posiłków nie może być mniejsza niż określona w SIWZ. Dostarczone posiłki powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych (w szczególności owoców i warzyw), naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwionych lub sztucznie aromatyzowanych. Dostarczone posiłki powinny być przygotowane z zastosowaniem tłuszczów roślinnych, z ograniczonym stosowaniem tłuszczów zwierzęcych. Nie więcej niż dwa razy w tygodniu posiłek może stanowić zupa z wkładką mięsną.Trzy razy w tygodniu drugie danie, w tym: co najmniej jeden raz w tygodniu posiłek musi stanowić mięso (wieprzowina, wołowina, drób), ziemniaki (kasza, frytki, ryż, makaron), surówka i kompot (napój/sok w kartoniku lub butelce); jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki lub krokiety i kompot (napój/sok w kartoniku lub butelce); jeden raz w tygodniu posiłek musi stanowić ryba wraz z surówką, ziemniakami (frytkami) i kompot (napój/sok w kartoniku lub butelce). Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno-techniczne do przewozu żywności) w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw, będących własnością wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.biesiekierz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach