Przetargi.pl
Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opinogóra Górna do szkół w roku szkolnym 2022/2023

Gmina Opinogóra Górna ogłasza przetarg

 • Adres: 06-406 Opinogóra Górna, Z. Krasińskiego 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opinogóra Górna
  Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna, woj. mazowieckie
  REGON: 130378344
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opinogóra Górna do szkół w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Opinogóra Górna do Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej, Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie, Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej i z powrotem do miejsca ich zamieszkania.Zamawiający przewiduje następujące ilości dzieci i przystanki (dane ze składanych deklaracji na dzień 18 lipca 2022 r.):Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej – godzina rozpoczęcia zajęć 7:45, odjazd o godz. 12:30, 14:20 i 15:20Szacowana ilość dzieci – 116w tym z miejscowości: Bacze 3 osoby, Bogucin 10 osób, Chrzanówek 8 osób, Długołęka 5 osób, Dzbonie 12 osób, Elżbiecin 5 osób, Janowięta 2 osoby, Kąty 3 osoby, Klonowo 5 osób, Kołaki-Kwasy 1 osoba, Kotermań 2 osoby, Pałuki 5 osób, Patory 1 osoba, Władysławowo 16 osób, Pokojewo 8 osób, Pomorze 9 osób, Przedwojewo 4 osoby, Sosnowo 1 osoba, Rembowo 3 osoby, Rembowo – kolonia 2 osoby, Rembówko 5 osób, Trętowo-Pełzy 2 osoby, Załuże-Imbrzyki 2 osoby, Zygmuntowo 2 osoby.Szkoła Podstawowa w Kołaczkowie – godzina rozpoczęcia zajęć 8:00, odjazd o godz. 12:30 i 14:30Szacowana ilość dzieci – 30w tym z miejscowości: Kobylin 9 osób, Pajewo-Króle 8 osób, Przytoka 5 osób, Rembowo 5 osób, Wólka Łanięcka 3 osoby.Szkoła Podstawowa w Woli Wierzbowskiej – godzina rozpoczęcia zajęć 8:00, natomiast odjazd o godz. 15:05Szacowana ilość dzieci – 3W tym z miejscowości: Łaguny 2 osoby, Wilkowo 1 osoba.Powyżej przedstawione są orientacyjne przystanki i liczby uczniów, którzy będą korzystać z dowozu (wg. deklaracji rodziców). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dowożonych uczniów oraz miejscowości/przystanków w zależności od składanych przez rodziców deklaracji. Zamawiający szacuje, że ilość przewożonych uczniów wahać się będzie w trakcie trwania umowy w przedziale od 80 do 180 osób. W przypadku mniejszej niż maksymalna planowana liczba dowożonych uczniów Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest dostosować harmonogram i trasę oraz zapewnić miejsca siedzące dla wszystkich dzieci zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego. Obowiązki Wykonawcy1. Przewoźnik zapewnia w dniach nauki szkolnej od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.: 1) dowożenie uczniów z miejsca zamieszkania na terenie gminy Opinogóra Górna do szkół w Opinogórze Górnej, Kołaczkowie i Woli Wierzbowskiej na trasach zgodnie z powyższym zestawieniem oraz powrót do miejsca ich zamieszkania;2) miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów i opiekunów; 3) należycie ogrzanie pojazdów w okresie jesienno – zimowym, tj. temperatura wewnątrz pojazdu nie powinna być niższa niż 12oC;4) rozkłady jazdy uwzględniające godziny dowozu uczniów do szkół i powrotu do miejsca ich zamieszkania;5) bilety miesięczne dla każdego ucznia wg zasad ustalonych przez przewoźnika; 6) bezpłatne bilety imienne na okaziciela dla opiekunów uczniów w czasie ich przewożenia – przewiduje się zatrudnienie 5 opiekunów. 2. Wykonawca sporządzi na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego harmonogram dowozu uczniów i uzgodni go z Zamawiającym co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego.3. Wykonawca zobowiązuje się, że pojazdy służące do przewozu uczniów na podstawie sprzedanych biletów miesięcznych będą ubezpieczone (Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie komunikacyjne OC i NNW), w pełni sprawne, dopuszczone do ruchu drogowego, spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej.4. Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać ważną polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej 100 000 zł. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi polisę ubezpieczeniową. Brak polisy stanowi podstawę do rozwiązania umowy.5. W przypadku awarii pojazdu w trakcie przejazdu trasy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić odpowiednich dyrektorów szkół oraz w zadeklarowanym w ofercie czasie, podstawić autokar zastępczy.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia biletów miesięcznych zgodnie z comiesięczną imienną listą uczniów (zamówieniem na bilety miesięczne) otrzymywaną przez Wykonawcę z poszczególnych placówek oświatowych. Odbiór biletów następować będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.7. Rozkład jazdy Wykonawcy musi umożliwiać dowiezienie ucznia na zajęcia co najmniej 15 minut i maksymalnie 45 minut przed ich rozpoczęciem. Czas dojazdu ucznia z domu do szkoły i z powrotem nie może przekroczyć 1 godziny w każdą stronę. 8. W przypadku braku możliwości dowiezienia lub rozwiezienia dzieci przez Wykonawcę na którejkolwiek z tras, Wykonawca pokryje koszt dowozów i odwozów wykonanych na zlecenie Zamawiającego przez innego przewoźnika. Prawa i obowiązki Zamawiającego1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do wykonywania przedmiotu umowy. 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenia ciała czy śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z ruchu pojazdów oraz działania lub zaniechania działania personelu w trakcie realizacji dowozu.3. Po wcześniejszym poinformowaniu wykonawcy, w terminie umożliwiający zmianę rozkładu jazdy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:1) zmiany trasy przewozów i odwozów w okresie realizacji niniejszego zamówienia; 2) możliwość wprowadzenia zmian do harmonogramu przewozów uzależnionych od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych etc.4. Zamawiający ma prawo stałej kontroli funkcjonowania przewozów i prawidłowości świadczonych usług na trasach objętych niniejszą umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach