Przetargi.pl
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. z terenu miasta Legionowo do szkół, w których będą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w/g ich indywidualnych potrzeb oraz powrót do miejsca zamieszkania

Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 774 20 31 w. 4064 , fax. 022 784 49 81
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Legionowo Urząd Miasta Legionowo
  ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 41
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 022 774 20 31 w. 4064, fax. 022 784 49 81
  REGON: 00052483200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legionowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów niepełnosprawnych od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. z terenu miasta Legionowo do szkół, w których będą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w/g ich indywidualnych potrzeb oraz powrót do miejsca zamieszkania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowożenie i odwożenie 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia szkolne, powinno być z przestrzeganiem następujących zasad: 1. Przewóz odbywa się na trasie z domu do szkoły/placówki oświatowej i z powrotem wraz z zapewnieniem dzieciom opieki w czasie przewozu, 2. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla wyszczególnionej trasy objętej ofertą mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, 3. Dziecko powinno być dowiezione na czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych i zabrane po jej zakończeniu (bez zbędnego oczekiwania),. 4. Godziny przywozu i odwozu dzieci należy ustalić z dyrektorami szkół i ich opiekunami, 5. Przewóz będzie świadczony w dniach nauki szkolnej z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych ( wakacje letnie, ferie, przerwy świąteczne i inne dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych). Dowożenie i odwożenie 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia szkolne, przewóz i opieka odbywać się będą od miejsca zamieszkania do miejsca nauki tj:. 1) ul. Olszankowa D m 23 - Ośrodek dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze sprzężoną niepełnosprawnością w Warszawie ul. Leonarda 12, 2) ul. Czarnieckiego 55 - Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Warszawie ul. Leonarda 12, 3) ul. Norwida 14/65 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 196 w Warszawie przy ul. Zakroczymskiej 6, 4) ul. Daliowa 6/14 - Szkoła Podstawowa Specjalna w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 4/6, 5) ul.Jana III Sobieskiego 10 m 89 - Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju w Warszawie przy ul. Toruńska 23 , 6) ul. Kazimierza Wielkiego 31 m 46 - Szkoła Niepubliczna dla dzieci z porażeniem Mózgowym w Warszawie przy ul. Zgrupowania AK Kampinos 4, 7)ul. Grottgera 1A - Zespół Szkół Specjalnych nr 63 w Warszawie przy ul. Elektoralna 12/14, 8)ul. Suwalna F m 20 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie ul. Koźmińska 7. Uwaga: Całość usługi może być wykonana tylko przez jednego Wykonawcę, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu i z którym zostanie zawarta umowa (z uwagi na szczególny charakter usługi Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców) Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza, aby kierowca był opiekunem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legionowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach