Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 64-510 Wronki, ul. Powstańców Wielkopolskich 23
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-67 2540218 , fax. 0-67 2540218
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
  ul. Powstańców Wielkopolskich 23 23
  64-510 Wronki, woj. wielkopolskie
  tel. 0-67 2540218, fax. 0-67 2540218
  REGON: 57021941200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: Dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2013-2014 na trasie nr 5: Samołęż - Nowa Wieś - Marianowo - Nowa Wieś - Wronki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wronki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach