Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gminazjum na terenie Gminy Lubomino

Gmina Lubomino ogłasza przetarg

 • Adres: 11-135 Lubomino, ul. Kopernika 7
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5324450
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubomino
  ul. Kopernika 7 7
  11-135 Lubomino, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5324450
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubomino.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gminazjum na terenie Gminy Lubomino
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lubomino zgodnie z poniższym : Trasa: Świękity - Ełdyty Wielkie - Ełdyty Małe - Zajączki - Wilczkowo - Rogiedle - Zagony - Lubomino .Przewidywana ilość km do przejechania dziennie 107. Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Wilczkowie ustala się nie później jak na 720 i odwóz po zakończonych lekcjach w godzinach od 13.15 do 13.50. Dowóz uczniów do Gimnazjum w Lubominie i Zespołu Szkół w Lubominie ustala się nie później jak na 7.45 i odwóz po zakończonych lekcjach w godzinach od 12.35 do 14.25. Do realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga 1 szt. autobusu o liczbie miejsc nie mniejszej niż 50. 2.1.4. Szczegółowy harmonogram przywozów i odwozów określą dyrektorzy szkół. 2.1.5. Opiekę nad dowożonymi dziećmi zapewnia Zamawiający.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601400001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lubomino.tensoft.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach