Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2022/2023

Gmina Łaszczów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-650 Łaszczów, Chopina 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łaszczów
  Chopina 14
  22-650 Łaszczów, woj. lubelskie
  REGON: 950368954
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umlaszczow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”Zakres usługi obejmuje:1) Dowiezienie uczniów na godzinę 800 do Gminnego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Łaszczowie z następujących miejscowości: Dobużek – 10 uczniów Dobużek-Kolonia – 8 uczniów Hopkie – 10 uczniów Hopkie-Kolonia – 6 uczniówKmiczyn – 3 uczniówKmiczyn-Kolonia – 5 uczniówŁaszczów – 2 uczniów( ul. Kardynała Wyszyńskiego)Małoniż – 13 uczniówMuratyn – 2 uczniówNadolce – 9 uczniówPieniany – 4 uczniówPieniany-Kolonia – 1 uczeńPukarzów – 30 uczniów Pukarzów-Kolonia – 3 uczniówSteniatyn – 6 uczniówSteniatyn-Kolonia – 5 uczniówWólka Pukarzowska – 19 uczniówWola Gródecka – 3 uczniówWola Gródecka Kolonia – 3 uczniówZimno – 22 uczniówZimno-Kolonia – 2 uczniówŻerniki – 3 uczniówGrodysławice – 14 uczniówGrodysławice-Kolonia – 4 uczniów Gródek – 2 uczniówŻulice – 4 uczniów Razem – 193 uczniów oraz rozwiezienie uczniów po zakończonych zajęciach lekcyjnych w relacji jak wyżej w godz. 1240 ; 1340 ; 1430 ; 15202) Dowiezienie uczniów na godzinę 800 do Szkoły Podstawowej w Zimnie z następujących miejscowości: Pieniany-Kolonia - 1 uczeńPodlodów - 4 uczniówRatyczów - 8 uczniówZimno - 2 uczniówHopkie - 3 uczniówRazem - 18 uczniów oraz rozwiezienie uczniów po zakończonych zajęciach lekcyjnych w relacji jak wyżej w godz. 1225; 1330 ; 1430 ; 15253) Dowiezienie uczniów na godzinę 830 do Szkoły Podstawowej w Nabrożu-Kolonii z następujących miejscowości:Dobużek-Kolonia, Dobużek - 8 uczniówTuczapy - 7 uczniówMołożów, Mołożów-Kolonia - 3 uczniówKryszyn - 4 uczniówŁykoszyn - 3 uczniówStara Wieś - 5 uczniówDutrów - 3 uczniówŻulice - 1 uczeńRazem - 34 ucznióworaz rozwiezienie uczniów po zakończonych zajęciach lekcyjnych w relacji jak wyżej w godz. 1300 i 1435. 4) Dowiezienie uczniów na godzinę 800 do Szkoły Podstawowej w Steniatynie z następujących miejscowości: Kmiczyn - 1 uczeńKmiczyn-Kolonia - 3 uczniówŁaszczów - 1 uczeń(ul. Kardynała Wyszyńskiego)Razem - 5 uczniów oraz rozwiezienie uczniów po zakończonych zajęciach lekcyjnych w relacji jak wyżej w godz. 1245; 1345 ; 1440 ; 1530 5) Dowiezienie na określoną godzinę nie może być zrealizowane wcześniej niż 30 minut i później niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.6) Odbiór dzieci ze szkół powinien być realizowany nie wcześniej niż 5 minut i nie później niż 30 minut po godzinach zakończenia lekcji.7) Czas podstawienia transportu zastępczego w razie awarii nie może przekraczać 60 minut.8) Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji czynności bezpiecznego wsiadania dzieci do środka komunikacji i wysiadania z niego oraz zapewnienia opiekuna w czasie przewozu.9) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj: kierowanie pojazdami, opieka nad dziećmi.Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert wwysokości 2500,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej;- Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełnionyjeżeli wykonawca wykaże dysponowanie autobusami w ilości przynajmniej 5 szt. w tymprzynajmniej 2 szt. autobusów o ilości miejsc powyżej 50. Nie spełnienie przez wykonawcęchoćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy zudziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach