Przetargi.pl
„Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.

Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg

 • Adres: 07-323 Zaręby Kościelne, Kowalska 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaręby Kościelne
  Kowalska 14
  07-323 Zaręby Kościelne, woj. mazowieckie
  REGON: 450670120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zareby-kosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowożenie i odwożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dowożenia i odwożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych. Zamawiający dopuszcza realizację zadania w ramach wykonywanej przez przewoźnika komunikacji regularnej w oparciu o imienne bilety miesięczne wydawane uczniom. W przypadku przewozu w ramach komunikacji regularnej pierwszeństwo przejazdu muszą mieć zapewnione osoby z wykupionym biletem miesięcznym.4.3. Przedmiot zamówienia obejmuje transport uczniów z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w każdej miejscowości na terenie gminy Zaręby Kościelne oraz dwóch przystanków na terenie gminy Małkinia Górna do przystanku komunikacyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych, ul. Farna 20 oraz transport powrotny.4.4. Liczba dowożonych uczniów ogółem – 205 osób. Liczbę dzieci z poszczególnych miejscowości i szacunkową odległość od każdego przystanku w miejscowości do przystanku przy szkole w Zarębach Kościelnych określa załącznik nr 8 do niniejszego zapytania.Liczba dowożonych uczniów może ulec zmianie w roku szkolnym 2022/2023. W terminie do 30 sierpnia 2022 r. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zaktualizowaną listę dojeżdżających uczniów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu .Warunki udziału w postępowaniu, stosownie do treści art. 112 Pzp, dotyczą1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jedynego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca posiadają siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia w kraju pochodzenia wykonawcy lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę) – warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób wydanego na podstawie t w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 209),3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie4) zdolności technicznej lub zawodowej.Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej dwoma pojazdami przeznaczonymi do wykonywania przedmiotu zamówienia – w tym celu wykonawca musi przedstawić wykaz pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług wraz z podstawą ich dysponowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach