Przetargi.pl
Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej w okresie 01.09.2020 – 30.06.2021

Gmina Tuczna ogłasza przetarg

 • Adres: 21-523 Tuczna, Tuczna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 377 10 03, , fax. 833 771 003
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tuczna
  Tuczna 191 A
  21-523 Tuczna, woj. lubelskie
  tel. 83 377 10 03, , fax. 833 771 003
  REGON: 55085800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugtuczna.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej w okresie 01.09.2020 – 30.06.2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Dowożeniu i odwożeniu dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej w okresie 01.09.2020 – 30.06.2021”. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez wykonawcę linie komunikacji regularnej, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży – na podstawie imiennych biletów miesięcznych, zgodnie z imiennym wykazem uczniów, przekazywanym przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej. Linie komunikacji regularnej muszą być dostosowane do planu (harmonogramu) dowozu, opracowanego przez Zamawiającego, aby umożliwiały dzieciom, uczniom przejazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły w dni roku szkolnego. Przewoźnik zapewnia zachowanie norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowanie liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc autobusów na poszczególnych trasach) do ilości przewożonych osób. Ustalenia rozkładu jazdy wykonawca dokona w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. Rozkład jazdy może ulegać modyfikacji podczas trwania zamówienia. Usługa obejmuje dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów na niżej wymienionych trasach: 1) Tuczna – Choroszczynka – Dąbrowica Duża – Bokinka Królewska – Tuczna; ilość dzieci: 50; długość trasy: około 27 km 2) Tuczna – Ogrodniki – Międzyleś – Władysławów – Matiaszówka – Rozbitówka – Wólka Zabłocka – Leniuszki – Tuczna; ilość dzieci: 55; długość trasy: około 45 km 3) Tuczna – Wiski – Bokinka Pańska – Mazanówka – Żuki - Tuczna; ilość dzieci: 35; długość trasy: około 51 km na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w dni nauki szkolnej, przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia o ± 20%. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Przewozy muszą odbywać się w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140.). Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140.). Usługa musi być świadczona pojazdami nie starszymi niż 20-letnie – decyduje data produkcji (na dzień terminu składania ofert). Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. Pojazdy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie. Wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. Obsługę pojazdów stanowić będą kierowcy, zaś opiekę nad przewożonymi uczniami zapewni Zamawiający. Dowóz uczniów odbywał się będzie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w 2020 i 2021 r., z wyjątkiem dni wolnych od zajęć szkolnych, a także w dniach innych niż dni nauki szkolnej- odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne, itp., których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego – według pisemnego złożonego zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego przewozu jednego ucznia z danej miejscowości i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego). Szacowany dzienny przewóz uczniów wynosić będzie 140 osób. Liczba kilometrów dziennie: około 123 km Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego, z zastrzeżeniem, że cena biletu pozostaje bez zmian przez cały okres trwania umowy. Rozliczenie usługi następować będzie na podstawie ilości wystawionych biletów miesięcznych (szczegóły w projekcie umowy załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku awarii pojazdu przewożącego dzieci Wykonawca zobowiązuje się zapewnić inny, sprawny technicznie, aby dowozy przebiegały bez zakłóceń. Rozkłady przewozów należy ustalić z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w taki sposób, żeby czas oczekiwania uczniów nie przekraczał jednej godziny lekcyjnej to jest około 45 minut. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przewozowych odpowiednio oznakowanymi pojazdami (w tablice: żółte tablice z symbolem dzieci umieszczone z przodu i z tyłu pojazdu po lewej stronie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do przewozu osób na terenie kraju tzn. posiada aktualne zezwolenie, koncesję lub licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach