Przetargi.pl
„Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Piszczac w okresie 02.01.2021 – 31.12.2021”

Gmina Piszczac ogłasza przetarg

 • Adres: 21-530 Piszczac, Włodawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (+48 83) 377 80 18, 83 355 99 83 , fax. (+48 83) 377 80 18
 • Data zamieszczenia: 2021-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piszczac
  Włodawska 8
  21-530 Piszczac, woj. lubelskie
  tel. (+48 83) 377 80 18, 83 355 99 83, fax. (+48 83) 377 80 18
  REGON: 03023763500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://piszczac.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Piszczac w okresie 02.01.2021 – 31.12.2021”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na „Dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów do Szkół Podstawowych na terenie Gminy Piszczac w okresie 02.01.2021 – 31.12.2021”. 2.2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży – na podstawie imiennych biletów miesięcznych, zgodnie z imiennym wykazem uczniów, przekazywanym przez dyrektorów placówek szkolnych na terenie gminy. Linie komunikacji regularnej muszą być dostosowane do planu (harmonogramu) dowozu, aby umożliwiały dzieciom, uczniom przejazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły ( nie wcześniej niż 30 min. przed rozpoczęciem zajęć szkolnych) w dni roku szkolnego. Wykonawca zapewnia zachowanie norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowanie liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc autobusów na poszczególnych trasach) do ilości przewożonych osób. W tym celu zatrudni odpowiednią ilość opiekunek lub opiekunów- min. jeden/a na jeden pojazd. Ustalenia rozkładu jazdy wykonawca dokona w porozumieniu z dyrektorami placówek szkolnych i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. Rozkład jazdy może ulegać modyfikacji podczas trwania zamówienia. 2) Usługa obejmuje dowożenie i odwożenie dzieci i uczniów na niżej wymienionych trasach: a) ZPO PISZCZAC :  Piszczac Kolonia – Dąbrowica Duża – Dąbrowica Mała – Wyczółki – Piszczac- przewidywana ilość dzieci -50;  Kościeniewicze- Wólka Kościeniewicka – Ortel Królewski Drugi- Piszczac -przewidywana ilość dzieci -23;  Zahorów- Połoski Stare – Połoski Nowe- Piszczac Trzeci – Piszczac- przewidywana ilość dzieci 15;  Zalutyń – Piszczac- przewidywana ilość dzieci 5;  Piszczac Pierwszy – Piszczac Drugi – Dobrynka- Piszczac- przewidywana ilość dzieci 22. b) Szkoła Podstawowa w Połoskach:  Zahorów- Połoski Stare-Trojanów - Połoski – Połoski Nowe- Połoski przewidywana ilość dzieci 51. c) Szkoła Podstawowa w Dobrynce  Popiel – Dobrynka– Nowy Dwór- Dobrynka -przewidywana ilość dzieci 25. d) ZPO w Chotyłowie  Zalutyń – Chotyłów - przewidywana ilość dzieci 10. 3) Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia 4) Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 5) W przypadku awarii pojazdu przewożącego dzieci Wykonawca zobowiązuje się zapewnić inny, sprawny technicznie, aby dowozy przebiegały bez zakłóceń. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie zaistnienia w/w awarii nie powinien przekroczyć 60 minut. Uwaga: Czas podstawienia pojazdu zastępczego - stanowi kryterium oceny ofert opisane w pkt. 12.4 SIWZ. 6) Każdy uczeń musi mieć zapewnione bezpieczne miejsce w autobusie. 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozkładu jazdy autobusów, wynikającej z bieżącej działalności szkoły np. dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, dzień Edukacji Narodowej itp. 8) Usługa ma być świadczona w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm. ) (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna oraz dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych zgodnie a § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 186, poz. 1245), oraz opublikowanym przez MEN Kalendarzem roku szkolnego 2020/2021. 9) Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) i ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. 10) Pojazdy, którymi dysponować będzie Wykonawca w zakresie realizacji zadania muszą spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), gwarantujących odpowiednią jakość, o określonych parametrach technicznych i jakościowych. 11) Przewóz dzieci zgodnie z rozkładem będzie odbywał się na zasadzie zakupu biletów miesięcznych. Wykonawca poda w ofercie cenę biletu miesięcznego (netto i brutto) 12) Ilość kupowanych biletów w okresie obowiązywania umowy może ulegać zmianie, z zastrzeżeniem, że zmiany w ilości uczniów objętych przewozami nie skutkują zmianą w jednostkowej cenie biletów. 13) Rozliczenia będą wykonywane w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia biletów miesięcznych. 14) Imienna lista uczniów, dla których zostaną zakupione bilety zostanie podana do wiadomości Wykonawcy przez Dyrektorów Szkół- przed rozpoczęciem każdego miesiąca. 15) Wykonawca jest zobowiązany do punktualnego przestrzegania przedstawionego planu dowozu. 16) Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC, AC i NNW. 17) Szacowany dzienny przewóz uczniów wynosić będzie 201 osób. 18) Liczba kilometrów dziennie: około 230 km. 19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego, z zastrzeżeniem, że cena biletu pozostaje bez zmian przez cały okres trwania umowy. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia o ± 15%. 20) Rozliczenie usługi następować będzie na podstawie ilości wystawionych biletów miesięcznych (szczegóły w Projekcie umowy załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach