Przetargi.pl
Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r

Gmina Iłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 68-120 Iłowa, ul. Żeromskiego 27
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 368 14 00 , fax. 68 368 14 01
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iłowa
  ul. Żeromskiego 27 27
  68-120 Iłowa, woj. lubuskie
  tel. 68 368 14 00, fax. 68 368 14 01
  REGON: 97077085300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych tj.: Szkoły Podstawowej w Iłowej przy ul. Kolejowej, Szkoły Podstawowej w Iłowej przy ul. Piaskowej, Gimnazjum w Iłowej przy ul. Piaskowej, Przedszkola Miejskiego w Iłowej przy ul. Żagańskiej, Szkoły Podstawowej w Szczepanowie i Szkoły Podstawowej w Koninie Żagańskim. Przewozy dotyczą dni w okresach w których odbywają się zajęcia lekcyjne zgodnie z kalendarzem roku szkolnego wyłączając przerwy świąteczne, czas ferii zimowych obowiązujących w województwie lubuskim oraz dni wolne od nauki co w sumie daje 104 dni nauki w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r Do sprawowania opieki nad uczniami opiekuna zapewnia Zamawiający. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozów. Opiekun i kierowca współpracują ze sobą, celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dowożonym uczniom. Do zakresu obowiązków opiekuna należy nadzór i opieka nad uczniami w trakcie dowozów, w czasie wsiadania i zajmowania miejsca, w czasie wysiadania z pojazdu oraz sprawdzanie zgodności przewozów z harmonogramem (m.in. sprawdzanie stanu ilościowego uczniów na danym kursie i na danym przystanku). Opiekun sprawuje opiekę nad uczniami w czasie każdego kursu. Zamawiający ustanawia Koordynatora dowozów szkolnych w osobie Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej. Zakładana ilość przejechanych kilometrów dziennie to 373 km . W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 r. przy 104 dniach nauki szkolnej ilość przejechanych kilometrów wyniesie 38.792 km. Warunki dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych: - zapewnienie dwóch autobusów o liczbie miejsc siedzących łącznie z kierowcą co najmniej 45 miejsc każdy i jednego autobusu o liczbie miejsc siedzących łącznie z kierowcą co najmniej 28 miejsc, - Wykonawca zapewni zatrzymywanie autobusów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przystanków w sposób bezpieczny, - kierowcy autobusów muszą posiadać wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa. - dojazd do miejsca świadczenia usługi przewozu odbywać się będzie na koszt Wykonawcy, - autobusy mogą być dodatkowo wykorzystywane wg stawki nie przekraczającej stawki jak za przewozy szkolne, jako autokary wycieczkowe po uzgodnieniu z poszczególnymi dyrektorami szkół i przedszkola.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Forma wadium 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie: iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; iż wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw. 3) Postanowienia pkt. 11.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 11.2.1)b) i 11.2.1)e). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Iłowej Nr 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 Wadium wnoszone w PLN należy wpłacić na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale załączonym do oferty, przy czym oryginał wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach niż w formie pieniężnej powinno być składane w nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: Gmina Iłowa WADIUM na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy w postępowaniu przetargowym na Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r. 3) Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 6. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ilowa.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach